KACYEEŊKII 2

1Dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Efese kànhe e ke, lɛtɛrɛ sém'a kan kuru yyaha yyére shinŋ'á, maa yi jwo u á na: “Mii kàniŋɛ cyɛge e wɔrigii baashuunniŋi ɲyɛ, mii i ɲaare sɛɛnŋi fùkinabii baashuunniŋi shwɔhɔl'e ke, mii à jwo: 2mii à yii kapyiiŋkii cè, báaraŋi yii ɲyɛ na mpyi maa yiye shiile shiiliŋkanni ndemu na ke, mii à yire cè. Mii à li cè na yii ɲyɛ na ɲɛɛge shinpiibii karigii na mɛ. Mpii pi à piye pyi Yesu tùnntunmii mà ta sèe bà mɛ, yii à pire kàanmucya mà li ta na pi na fini. 3Yii à yiye waha, maa kyaage kwú yiye e mii mɛge kurugo, sàage ɲyɛ a jyè yii e mɛ. 4Cyire mú i, mii à tìgire cyán yii na, ɲaha na yɛ yii mpyi a mii kyaa táan yiy'á pyiŋkanni ndemu na ke, là a fworo lire e. 5Cyage yii à kùuŋ'a cwo ke, yii funŋɔ cwo kuru na, yii i yiye cɛ̂ɛgɛ, yii i núru yii toroŋkanni niɲjyeen'á. Ná yii ɲyɛ a lire pyi mɛ, mii sí n‑pa yii mɛɛ na, si yii fùkinaŋi lwɔ́ u tayahage e. 6Ŋka kyaa niŋkin na ɲyɛ yii e, ndemu l'à táan mii á ke. Nikolayiti shiinbii kapyiiŋkil'à pɛn yii á, mii fiige. 7Ɲyɛ Kile Munaani na ɲjemu yu dánafeebii kuruɲy'á ke, ŋgemu la ku ɲyɛ si yire yyaha cè ke, urufoo u niŋgyigigii pɛrɛ, u raa núru. Ŋgemu ká mpyi javoo ke, shìŋi cige ku ɲyɛ Kile Arijinaŋi i ke, mii sí kuru yasɛɛre tà kan urufoo u lyî.” 8Dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Simirina kànhe e ke, lɛtɛrɛ sém'a kan kuru yyaha yyére shinŋ'á, maa yi jwo u á na: “Mii u ɲyɛ niɲcyiiŋi ná nizanŋi ke, mii u mpyi a kwû maa ɲɛ̀ ke, mii à jwo: 9mii à yii yyefuge ná yii fòŋke cè, ŋka Kile kàmpanŋke na, yii na ɲyɛ yaarafee. Mpii pi maha ŋko na pire pi ɲyɛ Kile shiinbii, mà ta sèe bà mɛ, pire na yii mɛyi kɛ̀ɛge pyiŋkanni ndemu na ke, mii à lire cè. Sitaanniŋi wwoɲɛɛ pi ɲyɛ pi pi. 10Yyefuge ku sí raa yii taa ke, yii àha vyá kuru yyaha na mɛ. Yii lógo, Sitaanniŋi sí yii pìi le kàsuŋi i, bà pi si mpyi si yii zò shwɔ ŋgíi mɛ. Yii sí canmpyaa kɛ yyefugo pyi, ŋka yii kwôro Kile kuni i, pi mɛ́ɛ ká mpyi na sí yii bò. Lire ká mpyi, mii sí shìŋi niŋkwombaaŋi kan yii pyi yii kajaɲjwooni. 11Ɲyɛ Kile Munaani na ɲjemu yu dánafeebii kuruɲy'á ke, ŋgemu la ku ɲyɛ si yire yyaha cè ke, urufoo u niŋgyigigii pɛrɛ, u raa núru. Ŋgemu ká mpyi javoo ke, kwùŋi shɔnwuŋi sì nɔ urufoo na mɛ.” 12Dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Pɛrigamu kànhe e ke, lɛtɛrɛ sém'a kan kuru yyaha yyére shinŋ'á, maa yi jwo u á na: “Ɲwɔyɔ shuunni kàshikwɔnŋwɔtange ɲyɛ mii ŋgemu á ke, mii à jwo: 13mii à yii tatɛɛnge cè. Mii à cè na Sitaanniŋi fànhe tatɛɛnge ki. Antipasi u à pyi ɲwɔmɛɛ niŋkinfoo maa mii kyaa jwo ke, pi à uru bò wani yii yyére Sitaanniŋi tatɛɛnge e. Lire ná li wuuni mú i, yii à yiye pwɔ mii na, yii ɲyɛ a ɲɛn'a kàntugo wà mii na mɛ. 14Cyire mú i, mii à tìgire cyán yii na, ɲaha na yɛ pìi na ɲyɛ yii shwɔhɔl'e, pir'à taha Balamu kàlaŋi fye e. Balamu u mpyi a saanŋi Balaki sɔ̀n, ka lire si mpyi kaɲuŋɔ mà Izirayɛli shiinbii yaha yasunɲyi kyaare ŋkyaŋi ná jacwɔɔre karigii mpyiŋi na. 15Amuni li mú ɲyɛ, sùpyire tà na ɲyɛ yii shwɔhɔl'e, tir'à taha Nikolayiti shiinbii kàlaŋi fye e. 16Ɲyɛ yii yii toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, lire baare e kàshikwɔnŋwɔɔni li ɲyɛ na fwore mii ɲwɔge e ke, ɲcyɛ̀rɛ mii sí n‑shà yii yyére si sà tire tùn ná l'e. 17Kile Munaani na ɲjemu yu dánafeebii kuruɲy'á ke, ŋgemu la ku ɲyɛ si yire yyaha cè ke, urufoo u niŋgyigigii pɛrɛ, u raa núru. Ŋgemu ká mpyi javoo ke, ɲjyìŋi mɛge ku ɲyɛ mani ná u à ŋwɔhɔ ke, mii sí uru kan urufol'á. Mii sí kafafyinge kan urufol'á mú. Mɛgɛ nivɔnŋ'à sémɛ kuru kafaage ɲuŋ'i, sùpya ɲyɛ a ku cè mɛ, fo ku tafooŋi.” 18Dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Cyatiri kànhe e ke, lɛtɛrɛ sém'a kan kuru yyaha yyére shinŋ'á, maa yi jwo u á na: “Mii Kile Jyaŋi ɲyiigii cyi ɲyɛ na ɲî na fiige, mii tooyi sí i ɲî dàɲyɛ tɔɔnnɔ fiige ke, mii à jwo: 19‘Mii à yii kapyiiŋkii ná yii tàange ná yii dániyaŋi ná yii sùpyire ntɛ̀gɛŋi ná yii yiye zhiiliŋi cè. Yii báaraŋi mú s'à ɲyaha numɛ mà tòro niɲcyiiŋi na. 20Cyire mú i, mii à tìgire cyán yii na, ɲaha na yɛ ceeŋi u ɲyɛ Zhezabɛli ke, ur'à finɛ na uru na ɲyɛ Kile tùnntunŋɔ, ŋka yii à u yaha u u mii báarapyiibii leni kumpiini i ná u kàlaŋi i, bà pi si mpyi s'a jacwɔɔre pyi, s'a yasunɲyi kyaare kyàa mɛ. 21Mii à tère kan u á u u toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, ŋka u la ɲyɛ sì láha u jacwɔɔre karigii na mɛ. 22Lire kurugo mii sí yampe pà yaha u na fo si u sínniŋɛ. Mpii pi ɲyɛ na jacwɔɔre pyi ná u e ke, mii sí yyefugo nimbwɔhɔ wà pire na mú, fo pi aha pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ. 23Mii sí u fyèɲwɔhɔshiinbii pyi pi a ŋkwûu. Lire e, dánafeebii kuruɲyi puni sí n‑cè na shinŋi u à sùpyire sɔ̀nŋɔre ná ti funŋɔ karigii cè ke, mii wi. Mii sí yii shin maha shin sâra si ntàanna ná u kapyiiŋkil'e. 24Ɲyɛ yii sanmpii pi ɲyɛ Cyatiri i, ná yii ɲyɛ a ɲɛɛ uru ceeŋi kàlaŋi na mɛ, yii pi à pyi yii ɲyɛ a ɲɛn'a Sitaanniŋi kaŋwɔhigii yyaha cya si ɲcè mɛ, mii sí kyaa niŋkin kanna cya yii á, lire li ɲyɛ: 25kàlaŋi yii à ta ke, yii kwôro uru na fo mà sà nɔ mii tèepani na. 26Ŋgemu ká mpyi javoo maa mii ɲyii karigii pyi mà nɔ fo tɛgɛni na ke, mii sí supyishiŋi puni ɲùŋufente kan urufol'á. 27U sí raa pi kɛ̂ɛnŋi ná tɔɔnnɔ kàbil'e, si pi jya jya pworo cwoo fiige. 28Mii sí tire ɲùŋufente kan urufol'á, bà mii Tuŋi Kile à ti kan mii á mɛ. Mii sí ɲyɛ̀mugo woni kan urufol'á mú.’ 29Kile Munaani na ɲjemu yu dánafeebii kuruɲy'á ke, ŋgemu la ku ɲyɛ si yire yyaha cè ke, urufoo u niŋgyigigii pɛrɛ, u raa núru.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\