KACYEEŊKII 3

1Dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Saridɛsi kànhe e ke, lɛtɛrɛ sém'a kan kuru yyaha yyére shinŋ'á maa yi jwo u á na: “Kile múnahigii baashuunniŋi ná wɔrigii baashuunniŋi ɲyɛ mii ŋgemu á ke, mii à jwo mii à yii kapyiiŋkii cè. Sùpyire na sɔ̂nŋi na yii à shìŋi sèe wuŋi ta, mà li ta yii à kwû u kàmpanŋke na. 2Ɲyɛ yii yîri ŋɔɔmpe na, yii fànha le yiye e, ɲaha na yɛ yii fành'à kwɔ̀ a kwɔ̀. Yii li cè na yii ɲyɛ na yii karigii pyi na nɔni cyi tɛgɛni na mii u Kileŋi ɲyii na mɛ. 3Kàlaŋi yii à lógo maa ɲɛɛ u na ke, yii funŋɔ cwo uru na, yii i u cû yii tàanna ná u lógoŋkanni i, yii i yii toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ. Ná yii ɲyɛ a ɲyiigii múgo mɛ, mii sí n‑pâa yii e nàŋkaawa fiige, yii sì mii tèepani cè mɛ. 4Lire ná li wuuni mú i, sùpyire tà na ɲyɛ wani Saridɛsi kànhe e, tire ɲyɛ a ti vàanɲyi ɲwɔ́hɔ mɛ. Tire ti sí n‑pa vàanvyinɲyi le, s'a ɲáare ná mii i, ɲaha na yɛ ti ná lir'à yaa. 5Ŋgemu ká mpyi javoo ke, urufoo mú sí vàanvyinge kà le amuni. Mii sì n‑sìi urufoo mɛge bò shìŋi niŋkwombaaŋi tafeebii mɛyi tasemɛge e mɛ. Mii sí yi jwo mii Tuŋi Kile ná u mɛ̀lɛkɛɛbii ɲyii na, na urufoo na ɲyɛ mii wu. 6Kile Munaani na ɲjemu yu dánafeebii kuruɲy'á ke, ŋgemu la ku ɲyɛ si yire cè ke, urufoo u niŋgyigigii pɛrɛ, u raa núru.” 7Dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Filadɛlifi kànhe e ke, lɛtɛrɛ sém'a kan kuru yyaha yyére shinŋ'á, maa yi jwo u á na: “Mii u ɲyɛ niɲcɛnŋi, sèeŋifoo, saanŋi Dawuda tirikyaanni foo. Mii aha ɲwɔge ŋkemu múgo ke, wà sì n‑jà kuru tò mɛ, mii aha ŋkemu tò ke, wà sì n‑jà kuru múgo mɛ. 8Mii à yii kapyiiŋkii cè. Mii à li cè na yii fành'à cyɛ́rɛ, lire ná li wuuni mú i, yii à kwôro na mii jwumpe kuni ɲaare, yii ɲyɛ a cyé mii na mɛ. Lire kurugo, mii à ɲwɔge múgo yii á, sùpyaŋi wà tufiige sì n‑jà ku tò mɛ. 9Sitaanniŋi wwoɲɛɛbii pi à piye pyi Kile shiin mà ta sèe bà mɛ, mii sí fànha cyán pire na, pi a ma pi a niŋkure sínni yii á, s'a yii pêre. Lire e pi sí n‑cè na yii kyal'à táan mii á. 10Yii à kwôro na mii jwumpe kurigii ɲaare, maa yiye shiile. Lire kurugo, yyefuge ku sí n‑pa diɲyɛŋi sùpyire puni ta si pi zò shwɔ ŋgíi ke, kuru tèni ká nɔ, mii mú sí n-kwôro ná yii e. 11Ɲcyɛ̀rɛ mii sí n‑pa. Kàlaŋi yii à ta ke, yii uru cû ná sèl'e, wà kà ŋkwɔ̀ kajaɲjwooni shwɔ yii na mɛ. 12Ŋgemu ká mpyi javoo ke, mii sí uru pyi cinŋkunŋɔ mii Kileŋi ɲáarebage e, u saha sì n‑fworo wani mɛ. Mii sí na Kileŋi mɛge ná Kile kànhe mɛge sémɛ urufoo na. Kuru ku ɲyɛ Zheruzalɛmu kànhe nivɔnŋke, ŋkemu ku sí n‑yîri nìɲyiŋi i Kile yyére si ntîge ke. Mii sí na yabiliŋi mɛge nivɔnŋke sémɛ urufoo na mú. 13Kile Munaani na ɲjemu yu dánafeebii kuruɲy'á ke, ŋgemu la ku ɲyɛ si yire yyaha cè ke, urufoo u niŋgyigigii pɛrɛ u raa núru.” 14Dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Lawodisi kànhe e ke, lɛtɛrɛ sém'a kan kuru yyaha yyére shinŋ'á, maa yi jwo u à na: “Mii u ɲyɛ Amiina, ŋgemu u ɲyɛ na Kile jwumpe yu ná ɲwɔmɛɛfente ná sèeŋi i ke. Mii cye kurugo Kile à yaayi puni dá. 15Mii à yii kapyiiŋkii cè. Yii ɲyɛ a ɲíŋɛ mɛ, yii mú ɲyɛ a wyɛ̀rɛ mɛ. Yii n'a mpyi a ɲíŋɛ, lire ɲyɛ mɛ mà wyɛ̀rɛ, lire bá mpyi na sí n‑pwɔ́rɔ. 16Ŋka yii na ɲyɛ mu à jwo lùwɔɔgɔ. Yii ɲyɛ a wyɛ̀rɛ mɛ, yii mú ɲyɛ a ɲíŋɛ mɛ, lire kurugo mii sí yii tûgo na ɲwɔge e. 17Yii na yiye sɔ̂nŋi yaarafee, na yaayi puni na ɲyɛ yii á, na yafyin kyaa saha ɲyɛ yii na mɛ, ŋka yii ɲyɛ a cè na yii na ɲyɛ kanhamafee ná ɲùɲaarafee mɛ. Yii cyeŋgaya wuu ná yii cipyire wuu pi ɲyɛ, maa mpyi fyinmii. 18Lire kurugo, mii na yii yɛrɛge: yii a ma, mii sí sɛɛnŋi sèe wuŋi pɛ́rɛ yii á, bà yii si mpyi si mpyi yaarafee mɛ. Yii a ma, mii sí vàanvyinɲyɛ pɛ́rɛ yii á, yii tɛ̀g'a yii cipyire tò, bà silege si mpyi si láha yii na mɛ. Yii a ma, mii sí ɲyiigii wyɛɛre pɛ́rɛ yii á, yii pyi yii ɲyiigii na, bà yii si mpyi s'a ɲaa mɛ. 19Mpii kyaa l'à táan mii á ke, pire wà ká wurugo, mii maha u yɛrɛ, maa u le kuni i. Ɲyɛ yii yiye waha, yii i yii toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ. 20Mii niɲjyereŋi na ɲyɛ ɲwɔge na, maa ku kúuli. Ŋgemu ká mii mɛjwuuni lógo, maa ɲwɔge múgo ke, mii sí n‑jyè urufoo yyére si lyî ná u e, urufoo mú sí n‑lyî ná mii i. 21Ŋgemu ká mpyi javoo ke, mii sí urufoo pyi u tɛ̀ɛn ná mii i na saanre yatɛɛnŋke e, bà mii à pyi javoo maa ntɛ̀ɛn ná na Tuŋi i u saanre yatɛɛnŋke e mɛ. 22Kile Munaani na ɲjemu yu dánafeebii kuruɲy'á ke, ŋgemu la ku ɲyɛ si yire yyaha cè ke, urufoo u niŋgyigigii pɛrɛ, u raa núru.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\