KACYEEŊKII 5

1Ɲyɛ ŋge u mpyi a tɛ̀ɛn saanre yatɛɛnŋke e ke, ka mii i sémɛweŋɛ nimbwɔhɔ ɲya k'à myígile uru kàniŋɛ cyɛge e. Sémɛre mpyi ku kàmpanɲyi shuunniŋi na, maa ku ɲwɔ tò ná fyèe baashuunni i. 2Ka mii i Kile mɛ̀lɛkɛ fanhaɲyahaga wu ɲya u u yu fànha na: «Jofoo u à yaa ná fyèebii ndàhaŋi i si sémɛŋi ɲwɔ múgo yɛ?» 3Ŋka wà ɲyɛ a ta nìɲyiŋi ná ɲìŋke ná ɲìŋke ɲwɔh'i, ŋgemu u sí n‑jà sémɛŋi ɲwɔ múgo si u funŋke wíi mɛ. 4Ka mii i mɛɛ sú sèl'e, ɲaha na yɛ sùpya ɲyɛ a ta ŋgemu u à yaa ná sémɛŋi mùgoŋi i, si u funŋke wíi mɛ. 5Ka kacwɔnrɔŋi wà niŋkin si mii pyi: «Ma hà raa mɛɛ súu mɛ. Zhuda tùluge shinŋi u ɲyɛ mu à jwo cànraga, maa mpyi saanŋi Dawuda ɲampyige ke, yii li cè na kur'à pyi javoo. Lire e, ku sí n‑jà fyèebii baashuunniŋi láha, si sémɛŋi ɲwɔ múgo.» 6Ɲyɛ ka mii i Mpabili ɲya l'à yyére saanre yatɛɛnŋke yyaha yyére, ɲyii yaayi sicyɛɛreŋi ná kacwɔnribii shwɔhɔl'e. Li mpyi mu à jwo l'à bò mà pyi sáraga. Ɲɛ̀ŋii baashuunni mpyi l'á, ná ɲyii baashuunni, cyire cyi ɲyɛ Kile múnahigii baashuunniŋi cyi à tùugo diɲyɛŋi cyeyi puni i ke. 7Ka Mpabilini si file maa sémɛŋi shwɔ saanre yatɛɛnŋke tɛɛnfooŋi kàniŋɛ cyɛge e. 8Lir'à pyi ke, ka ɲyii yaayi sicyɛɛreŋi ná kacwɔnribii beɲjaaga ná sicyɛɛreŋi si piye tîrig'a cyán Mpabilini á. Pi shin maha shin mpyi ná ŋkɔ̀nn'i, mà bâra sɛɛn ŋkunahii, cyire puni mpyi a ɲî wusuna nùguntanga wu na. Ɲareyi Kile wuubii maha mpyi ke, yire yi mpyi uru wusunaŋi. 9Pi mpyi na mɛɛ nivɔnnɔ cêe na: «Mu u à yaa ná ŋke sémɛweŋke zhwoŋi i, si ku fyèebii láha, ɲaha na yɛ mu à bò mà pyi sáraga, maa sùpyire tà ɲùŋɔ wwû ná ma sìshange e mà pyi Kile wuu, tùluyi puni ná shɛɛnre puni ná supyishiŋi puni ná kìrigii puni i. 10Mu à pi pyi saanlii ná sáragawwuu, bà pi si mpyi s'a báare Kile á, si mpyi ɲùŋufente e ɲìŋke na mɛ.» 11Lire kàntugo ka mii i Kile mɛ̀lɛkɛɛ miliyoo niɲyahaɲyahamii mɛɛ lógo. Pi mpyi a saanre yatɛɛnŋke ná ɲyii yaayi ná kacwɔnribii kwûulo. 12Pi mpyi na ŋko fànha na: «Mpabilini l'à bò mà pyi sáraga ke, lire l'à yaa ná sífente ná yaarafente ná yákilifente ná fànhe ná pèente ná sìnampe ná ŋkèeŋi i.» 13Yaaga maha yaaga k'à dá nìɲyiŋi ná ɲìŋke ná ɲìŋke ɲwɔh'i ná lwɔhe e ná yaaga maha yaaga ku ɲyɛ ke, ka mii i yire puni ɲya yi i mɛɛ cêe na: «Ŋkèeŋi ná pèente ná sìnampe ná fànhafente ti pyi saanre yatɛɛnŋke tɛɛnfooŋi ná Mpabilini woro, fo tèekwombaa!» 14Ɲyii yaayi sicyɛɛreŋi mpyi na ŋko: «Amiina». Ka kacwɔnribii si piye tîrig'a cyán, maa saanre yatɛɛnŋke tɛɛnfooŋi ná Mpabilini pêe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\