KACYEEŊKII 6

1Ɲyɛ sémɛweŋke fyèebii baashuunniŋi i, ka mii i Mpabilini ɲya l'à niɲcyiiŋi láha. Ɲyii yaayi sicyɛɛreŋi i, ka mii i kuru kà niŋkin ɲya k'à jwo fànha na mu à jwo kileŋi u à tîn, na: «Pa naha!» 2Ka mii i wíl'a shɔnfyinge ɲya, sintaaga mpyi ku fèvooŋi cye e. Kajaɲjwoo nintoŋɔ mpyi a kan u á, ka u kajaŋguŋi si ŋkàre si sà mpyi kajaŋa sahaŋki. 3Mpabilini à fyèŋi shɔnwuŋi láha sémɛweŋke na ke, ka ɲyii yaage shɔnwoge si jwo: «Pa naha!» 4Ɲyɛ ka shɔnge kabɛrɛ si fworo. Kuru mpyi a ɲáaŋa. Fànhe mpyi a kan ku fèvooŋ'á u yyeɲiŋke kwɔ̀ ɲìŋke na, bà sùpyire si mpyi s'a tiye bùu mɛ. Kàshikwɔnŋwɔtɔɔngɔ mpyi a kan u á. 5Tèni i Mpabilini à fyèŋi tanrewuŋi láha ke, ka ɲyii yaage tanrawoge si jwo: «Pa naha!» Ka mii i shɔngɔ niŋgwɔhɔ ɲya k'à fworo. Ŋge u mpyi ku ɲuŋ'i ke, paanni mpyi uru cye e. 6Ka tùnmɔ si fworo sùpya mɛjwuu fiige ɲyii yaayi sicyɛɛreŋi shwɔhɔl'e na: «Mɔ̀ɔŋi paanni ɲyɛge niŋkinŋi na ɲyɛ shin niŋkin canmpuŋɔ báara sàra. Kàlage paanni ɲyɛyi taanreŋi mú na ɲyɛ amuni. Ŋka ma hà sìnmpe ná ɛrɛzɛn sinmpe kɛ̀ɛge mɛ.» 7Ɲyɛ Mpabilini à fyèŋi sicyɛrewuŋi láha ke, ka mii i ɲyii yaage sicyɛrewoge ɲya k'à jwo: «Pa naha!» 8Ɲyɛ ka mii i shɔngɔ nishwushwugo ɲya. Ŋge u mpyi ku ɲuŋ'i ke, uru mɛge ku ɲyɛ Kwùŋi. Ɲìŋke ɲwɔhɔ shiinbii cyage mpyi a taha u fye e. Mu aha diɲyɛŋi sùpyire táa tataaya sicyɛɛre, fànhe mpyi a kan pi á, pi taaga niŋkin bò ná kàshikwɔnŋwɔɔni ná katege ná yampimpe ná ɲìŋke sige yapiyi i. 9Ɲyɛ Mpabilini à fyèŋi kaŋkuro wuŋi láha ke, mpii pi mpyi a bò Kile jwumpe ná pu ɲjwuŋi kurugo ke, ka mii i pire múnahigii ɲya sárayi tawwuge ɲwɔh'i. 10Pi mpyi na ŋko fànha na: «Wuu Kafooŋi niɲcɛnŋi ná sèe wuŋi, ɲaha tère mu ɲyɛ na sigili si diɲyɛ sùpyire yíbe wuu mbòŋi kyaa na, si li fwooni tò pi na yɛ?» 11Ka vàanntinmbwɔhɔ nivyinge si ŋkan pi shin maha shin á, maa pi pyi pi funɲyi ɲíŋɛ sahaŋki tère nimbilere e fo pi báarapyiɲɛɛbii ná cìnmpyiibii pi sí n-bò pi fiige ke, pire dáŋi ká fûnŋɔ. 12Ɲyɛ Mpabilini à fyèŋi baani wuŋi láha ke, ka mii i ɲìŋke ɲya k'à cyɛ̂ɛnnɛ sèl'e. Ka canŋaɲyiini si wwɔ̀ diri, ka yiŋke si ɲáaŋa mu à jwo sìshan. 13Ka wɔrigii si yîri nìɲyiŋi i mà pa ɲcwo ɲcwo ɲìŋke na mu à jwo kafeebwɔhɔ k'à fizhiye cige nimpimbaaga ɲâhara a wwû. 14Ka nìɲyiŋi si myígil'a lwɔ́ wani, bà wà maha sémɛweŋɛ myígile mɛ. Ɲaɲyi ná kìripyɛɛre ti ɲyɛ suumpe lwɔhe niŋke e ke, ka yire puni si ɲcúnŋɔ ɲcúnŋ'a lwɔ́ yi tatɛɛny'e. 15Ka ɲìŋke saanbii ná fànhafeebii ná kàshikwɔɔnbii ɲùŋufeebii ná nàfuufeebii ná sifeebii ná diɲyɛ sùpyire sannte puni, bilibii bâra mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ bilii mɛ, ka pire puni si ŋwɔhɔ ɲaŋgyiyi ná kafawyiy'e. 16Pi mpyi na ŋko ɲaɲyi ná kafaay'á: «Yii cwo wuu ɲuŋ'i, yii wuu ŋwɔhɔ saanre yatɛɛnŋke tɛɛnfooŋi yyaha na, ná Mpabilini lùyirini yyaha na. 17Ɲaha na yɛ pi lùyirini canmbwɔhe k'à nɔ niɲjaa, jofoo u si n‑jà n‑shwɔ yɛ?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\