KACYEEŊKII 9

1Ɲyɛ Kile mɛ̀lɛkɛŋi kaŋkuro wuŋ'à u mpuruge wyì ke, ka mii i woni là ɲya l'à yîri nìɲyiŋi i mà mpa ɲcwo ɲìŋke na, ka kacyewyicuguŋke tirikyaanni si ŋkan l'á. 2Ka li i ku múgo, ka ŋguruge si ntíi na dùgudugu na dùru mu à jwo kacɛɛgɛ ku ɲyɛ na sóre, mà canŋaɲyiini ná kafɛɛge pyi k'à wwɔ̀. 3Ka kampɛɛnɲyɛ si fworo kuru ŋguruge e mà caala mà ɲìŋke tò. Fànhe mpyi a kan y'a sùpyire nɔni nɔ́ŋgyahigii fiige. 4Y'à jwo y'á na y'àha yaaga pyi ɲyɛge, lire ɲyɛ mɛ cire, lire ɲyɛ mɛ yaaga maha yaaga k'à sìi na fyîn ɲìŋke na ke, kuru kà na mɛ, fo sùpyire ti ɲyɛ Kile fyèŋi ɲyɛ a bwɔ̀n ti byahigii na mɛ. 5Kuni ɲyɛ a kan y'á, y'a sùpyire bùu mɛ, ŋka yi ti yyahayi fwɔhɔrɔ yiɲyɛ kaŋkuro funŋ'i. Yi tanɔŋke yaŋkanni ná nɔ́ŋgyaani woge na ɲyɛ niŋkin. 6Cyire canmpyaagil'e, sùpyire sí raa kwùŋi caa, ŋka ti sì u ta mɛ. Ti la sí n‑pyi si ŋkwû, ŋka kwùŋi sí raa fî ti yyaha na. 7Yire kampɛɛnɲyi mpyi shɔnyɔ fiige, ɲjemu y'à bégele kàshige mɛɛ na ke. Yaaya na mpyi yi ɲùɲyi na sɛɛn ɲùntoyo fiige, yi yyahayi mpyi sùpya wogo fiige. 8Yi ɲùɲjoore mpyi ceewe woro fiige, ŋkyànhigii sí ɲyɛ cànraga wogii fiige. 9Yi ntùŋke mpyi mu à jwo k'à tò ná tɔɔnnɔ vàanntinŋ'i, yi fukanyi tùnmpe mpyi mu à jwo shɔnkuruŋɔ ku ɲyɛ na fî ná yi wòtoribil'e na wá kàshige cyage e. 10Yi nɛɲyi mpyi ná sɛ̀nŋil'e nɔ́ŋgyahii fiige. Yire nɛɲyi cye kurugo, fànhe mpyi y'e, yi jà a yyefuge nɔ sùpyire na yiɲyɛ kaŋkuro funŋ'i. 11Kacyewyicuguŋke mɛ̀lɛkɛŋi u mpyi yi saanŋi. Eburubii shɛɛnre e pi maha u mɛge pyi: «Abadɔn» Girɛkiibii woore e maa u mɛge pyi: «Apoliyɔn». (Kuru mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «kakyampyiŋi».) 12Ɲyɛ yyefuge niɲcyiig'à tòro, yii li cè shuunni saha na ma kàntugo. 13Ɲyɛ Kile mɛ̀lɛkɛŋi baani wuŋ'à u mpuruge wyì ke, sárayi tawwuge sɛɛnŋi woge ku ɲyɛ Kile yyaha yyére ke, ka mii i mɛjwuu lógo kuru mbìiŋkii sicyɛɛreŋi na. 14Kile mɛ̀lɛkɛŋi baani wuŋi u mpyi ná mpuruge e ke, ka nde mɛjwuuni si uru pyi: «Kile mɛ̀lɛkɛɛbii sicyɛɛreŋi u à pwɔ Efirati baŋi nimbwoŋi cyage e ke, pire sànha.» 15Pire Kile mɛ̀lɛkɛɛbii sicyɛɛreŋi mpyi a bégel'a yaha na nde yyeeni ná ŋke yiŋke ná nde canmbilini ná nde tèni yabiliŋi sigili ke, pi à sànha, bà li si mpyi, diɲyɛ sùpyire ká ntáa tataaya taanre, pi i taaga niŋkin bò mɛ. 16Pi kàshikwɔɔnbii pi mpyi shɔnyi ɲuŋ'i ke, pire pɛ̀rɛg'à jwo mii á. Pi mpyi shiin miliyoo ŋkwuu shuunni (200.000.000). 17Kacyeeni mii à ɲya ke, lire l'à pyi, mii à shɔnyi ná yi feveebii ɲya. Tɔɔnnte vàanntinɲyi yi mpyi pi na ke, yire mpyi a ɲáaŋa na fiige, maa mpyi bula fiige, maa mpyi nɛrɛ fiige. Shɔnyi ɲùɲyi mpyi canraya wuyi fiige. Nage ná ŋguruge ná ŋkìrigiŋi mpyi na fwore yi ɲwɔyi i. 18Diɲyɛŋi sùpyire ká ntáa tataaya taanre, nage ná ŋguruge ná ŋkìrigiŋi u mpyi na fwore shɔnyi ɲwɔyi i ke, yire yyefuyi taanreŋ'à taaga niŋkin bò. 19Shɔnyi fànhe mpyi yi ɲwɔyi ná yi nɛɲyi i. Yi nɛɲyi mpyi wwòo fiige, maa mpyi ná ɲùmbogil'e. Cyire cye kurugo, yi mpyi maha yyefuge wàa sùpyire na. 20Ɲyɛ sùpyire t'à pyi ti ɲyɛ a kwû yire yyefuyi cye e mɛ, tire ɲyɛ a láha ti cyeyayaayi mpèeŋi na mɛ. Ka ti i ntòro ná ti jínasunni ná ti kacyinzunni i, ti mpyi a yire ɲjemu yaa ná sɛɛnŋi, lire ɲyɛ mɛ wyɛ́rɛfyinŋi, lire ɲyɛ mɛ dàɲyɛŋi, lire ɲyɛ mɛ kafaayi, lire ɲyɛ mɛ ná cire e ke. Mà li ta, yire yaayi ɲyɛ na ɲaa mɛ, yi ɲyɛ na núru mɛ, yi ɲyɛ na jà a ɲaara mɛ. 21Ti mú ɲyɛ a láha ti supyibuuni ná ti sìŋkanmpe ná ti jacwɔɔre ná ti nàŋkaage na mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\