ƆRƆMU SHIINBII 1

1Mii Poli na ɲyɛ Yesu Kirisita báarapyi. Kile à mii cwɔɔnrɔ maa mii yyere mà pyi Yesu tùnntunŋɔ, bà mii si mpyi s'a u Jwumpe Nintanmpe yu sùpyir'á mɛ. 2Kile mpyi a puru Jwumpe Nintanmpe ɲwɔmɛɛni lwɔ́ fo tèemɔni i u Jwumpe Semɛŋi i u tùnntunmpii cye kurugo. 3Puru Jwumpe Nintanmpe na u Jyaŋi shɛnrɛ yu, uru ŋgemu u à pa mpyi sùpya maa mpyi saanŋi Dawuda tùluge shin ke. 4U à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, Kile Munaani à li cyêe na Kile Jyaŋi wi, uru u ɲyɛ wuu Kafooŋi Yesu Kirisita, uru u ɲyɛ síŋifoo. 5Uru cye kurugo Kile à ɲwɔ mii na, maa mii pyi tùnntunŋɔ Kafooŋi mɛtange kurugo, bà supyishiŋi puni si mpyi si dá u na s'a u pêre mɛ. 6Yii mú na ɲyɛ tire sùpyire e, yii Kile à yyere yii pyi Yesu Kirisita wuu ke. 7Yii pi ɲyɛ Ɔrɔmu kànbwɔhe e ke, yii pun'á mii à ŋge lɛtɛrɛŋi kan. Kile à yii kyaa táan uy'á, maa yii yyer'a pyi u wuu. Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi i yyeɲiŋke kan yii á. 8Yyecyiige na, mii à fwù kan na Kileŋi á, Yesu Kirisita mɛge na yii puni kurugo, ɲaha na yɛ yii dániyaŋi kyaa na yu diɲyɛŋi cyeyi puni i. 9Mii na báare Kile á ná na zòmbilini puni i, u Jyaŋi Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi cye kurugo. Kile à li cè na mii na sɔ̂nŋi yii kyaa na, na Kileɲareyi puni i. 10Tère o tère e mii ɲyɛ na Kile ɲáare ke, mii maha li cya u á, kampyi u ɲyii wuuni li ɲyɛ li li, u na yaha si tère ta sà fworo yii na. 11Yii li cè na mii la à sìi si yii ɲya, Kile Munaani à kàlaŋi ŋgemu kan mii á ke, bà mii si mpyi si sà yii taanna uru na, yii i fànha ta mɛ. 12Mii la ɲyɛ si màban le yii e bà yii si mpyi s'a sì yyaha na Kile kuni i mɛ. Mà bâra lire na, mii la ɲyɛ yii Kile kuni yyaha yyére zhèŋi si màban le mii i. 13Mii cìnmpyiibii, mii la na ɲyɛ yii li cè, na mii mpyi a li lwɔ́ tooyo niɲyahay'e naye funŋ'i, si sà fworo yii na, bà mii si mpyi si báara pyi yii yyére si u fyè ɲya yii shwɔhɔl'e, bà mii à u ɲya supyishiŋi sanŋi shwɔhɔl'e mɛ. Ŋka ali numɛ, mii sàha jà a shà mɛ. 14Kànbwɔhɔshiin bâra ɲyɛgɛɲwɔhɔshiin na, mpii pi à kâla ke, mà bâra mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a kâla mɛ, sùpyire puni fwoo na ɲyɛ mii na Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi kàmpanŋke na. 15Lire kurugo l'à sàa táan mii á, mà sà Jwumpe Nintanmpe jwo yii Ɔrɔmu shiinbil'á mú. 16Mii ɲyɛ na sílege si Jwumpe Nintanmpe jwo mɛ, ɲaha kurugo yɛ mpiimu ká dá pu na ke, Kile sífenɛ ti ɲyɛ pu pi mà pire shwɔ, mà lwɔ́ Yahutuubii na, mà sà nɔ supyishiŋi sanŋi na. 17Yii li cè, pyiŋkanni na Kile maha sùpyaŋi pyi u à tíi u yyaha taan ke, Jwumpe Nintanmpe maha lire cyêre. Dániyaŋi kanni cye kurugo lire maha jà a pyi, mà lwɔ́ tasiige e, mà sà nɔ takwɔge e. Yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Sùpyaŋi u à tíi ke, dániyaŋi cye kurugo uru maha mpyi ɲyii na.» 18Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ na fyáge Kile na, maa mpyi pi ɲyɛ a tíi mɛ, Kile lùyirini na liye cyêre mà yîri nìɲyiŋi i pire mɛɛ na, ɲaha na yɛ pi ntiimbaaŋi kurugo, pi à cyé sèeŋi na. 19Mà li ta, nde wà sí n‑jà n‑cè Kile kyaa na ke, lir'à fíniŋɛ pi á. Kile yabiliŋ'à lire fíniŋ'a cyêe pi na. 20Kile sífente tɛgɛlɛ baa woore ná u yabiliŋi ɲyɛ yaage ŋkemu ke, yire na ɲyɛ yaaya niɲyambaaya. Ŋka mà lwɔ́ diɲyɛŋ'à dá ke, yaayi Kile à dá ke, u sífente tɛgɛlɛ baa woore ná u kileere na ɲaa na ɲcwúu yire cye kurugo. Lire e ke tànga tataga ɲyɛ sùpya á mɛ. 21Ali mà li ta pi à Kile cè, u ná pèente t'à yaa ke, pi ɲyɛ a tire taha u na mɛ, pi ɲyɛ na fwù kaan u á mú mɛ. Pi sɔ̀nŋɔre na ɲyɛ laaga baa, pi yákilibii puni sí ɲyɛ numpire. 22Pi à piye yaha yákilifee, mà li ta sìɲcomii pi. 23Kile u ɲyɛ u ɲyɛ na ŋkwûu mɛ, pi à uru sìnampe fáa ná yaayi yà malwɔɔre e, ɲjemu yi ɲyɛ na ŋkwûu ke, mu à jwo: sùpyaŋi ná saɲcɛɛnre ná tooyo sicyɛɛre yaayi ná ɲìŋke yafiliyi. 24Lire kurugo Kile à pi yaha piy'á pi i katupwɔhɔyi pyi mà tàanna ná pi ɲyii wuuni i, fo ka pi ɲjini si láha pi na. 25Pi à Kile sèeŋi fáa kafinare na, maa u yadayi pêre maa yi kêre, maa ɲcyé yi Davooŋi na, uru sí u à yaa ná ŋkèeŋi i fo tèekwombaa. Amiina. 26Lire kurugo Kile à pi yaha piy'á pi i pi ɲyii karigii silege baa wogigii pyi. Tasinnage k'à yaa k'a mpyi nɔ̀ŋi ná ceeŋi shwɔhɔl'e ke, pi cyeebil'à kuru kɛ̂ɛnŋɛ na mpyi ná piye e. 27Lire pyiŋkanni na, nàmbaabii mú à cyeebii yaha wani, ka pi nàmbaɲɛɛbii lage si shwɔ pi e. Ɲyɛ nàmbaabil'à silegebaare pyi ná pi nàmbaɲɛɛbil'e, maa pi kapiini sàraŋi ta. 28Ɲyɛ ná pi sí ɲyɛ a li ta kacɛnnɛ si Kile cè mɛ, lire e Kile à pi yaha piy'á ná pi sɔ̀nŋɔŋkanni nimpiini i, ka pi i wá na kapyimbaagii pyi. 29Pi zòompil'à ɲî ntiimbaaŋi karigii shiŋi puni ná pege na, pi ɲyɛ na ntìnni mɛ, maa mpyi ɲyipɛɛnfee. Pi zòompil'à ɲî yiɲcyɛge ná boore ná yoge ná nàɲwɔhɔre ná zòŋkuuyi ná jwoore na. 30Mɛkɛɛgɛfee pi, maa mpyi Kile zàmpɛnmii. Pi ɲyɛ na silege mɛ, yàmpeenɛ ná funmbwɔhɔ sùpyii pi. Tèrigii puni i, kapegii nivɔnŋii yyaha pi na ɲcaa. Pi ɲyɛ a pi sifeebii ɲwɔmɛɛni cû mɛ. 31Yákili baafee pi, ɲwɔmɛɛfee bà mɛ, sùpyigire ɲyɛ pi e mɛ, ɲùɲaara ɲyɛ pi e mɛ. 32Ali mà li ta pi à Kile Saliyaŋi cè, na cyire ɲcyii karigii pyifeebil'à yaa ná kwùŋi i, pi ɲyɛ a li dâ cyi mpyiŋi kanni na mà dɛ! Ŋka mpii pi ɲyɛ na cyi pyi ke, pi maha màban leni pire e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\