ƆRƆMU SHIINBII 11

1Ɲyɛ yibige wà sí n‑jà n‑pyi ke, kuru ku ɲyɛ: «Lire e ke Kile à u shiinbii, Izirayɛli shiinbii cyé bɛ?» Mà byanhara bá la! Ɲaha na yɛ mii yabiliŋi na ɲyɛ Izirayɛli shin, maa mpyi Ibirayima tùluge shin, mà fworo Bɛnzhama bage e. 2Sùpyire Kile à cwɔɔnrɔ mà lwɔ́ fo ku tasiige e ke, u ɲyɛ a pi cyé mɛ. Ɲje Kile tùnntunŋi Eli à jwo Kile á Izirayɛli shiinbii kyaa na ke, Kile Jwumpe Semɛŋi à ɲjemu jwo mà yyaha tíi ná yire e ke, yii ɲyɛ a yire cè mà? 3U à jwo: «Kafooŋi, pi à mu tùnntunmpii bò, maa mu sárayi tawwuyi jya. Mii kanni u à kwôro, pi la na ɲyɛ si mii mú bò.» 4Ŋka di Kile à u ɲwɔ shwɔ a jwo yɛ? U à jwo: «Mii à shiin kampwɔhii baashuunni (7.000) bégel'a yaha naye mɛɛ na, pire wà ɲyɛ a u niŋkure sín Baali taan mɛ.» 5Lire pyiŋkanni na mú, niɲjaa Izirayɛli shiinbii paanra na ɲyɛ wani, Kile à ɲwɔ pire na, maa pi cwɔɔnrɔ. 6Ná u s'à ɲwɔ pi na maa pi cwɔɔnrɔ, pi kapyiiŋkii bà cyi à lire pyi l'à pyi mɛ. Kampyi pi kapyiiŋkii fyè u mpyi u wi, li mpyi na sí n‑pyi mu à jwo fwotonɔ na Kile ɲyɛ, ná lire bà mɛ, u ɲyɛ a ɲwɔ pi na mɛ. 7Ɲyɛ ɲje mii sí n‑jwo ke, yire yi ɲyɛ: nde Izirayɛli shiinbii mpyi na ɲcaa ke, pi ɲyɛ a lire ta mɛ. Mpii Kile à cwɔɔnrɔ ke, pire pi à lire ta. Pi sanmpil'à pi niŋgyigigii waha. 8Yire y'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Kile à pi yákilibii tò, maa pi ɲyiigii pyi cyi ɲyɛ na ɲaa mɛ, maa pi niŋgyigigii pyi cyi ɲyɛ na núru mɛ, fo mà pa nɔ niɲjaa na.» 9Saanŋi Dawuda mú à jwo: «Ɲjyìŋi pi à wwɔ̀ a lyî ke, Kile à uru pyi pi á kànhaŋa k'a pi cwôre, maa u pyi pi á kaɲuŋɔ sí raa pi cyáan, lire si mpyi pi kapyiini sàraŋi. 10Na pi ɲyiigii cyi wwɔ̀, pi àha raa ɲaa mɛ, pi tùbuubii pi kûr'a yaha tèrigii puni i.» 11Ɲyɛ yibige wà sí n‑jà n‑pyi ke, kuru ku ɲyɛ: «Taha Izirayɛli shiinbii sí n‑kwôro pi taburuguɲcwoge e?» Mà byanhara bá la! Pi ɲcwuŋ'à pyi kaɲuŋɔ, ka supyishiŋi sanŋi si nùmpanŋa ta. Lir'à pyi bà yiɲcyɛge si mpyi si jyè Izirayɛli shiinbil'e mɛ. 12Ɲyɛ Izirayɛli shiinbii ŋgurugoŋi ká mpyi kaɲuŋɔ mà kacɛnŋii nimbwɔhii pyi ɲìŋke na, ka pi ɲcwuŋi si mpyi kaɲuŋɔ mà supyishiŋi sanŋi pyi u à tɔ̀ɔn nimbwo ta, lire e ke pi puni ká núr'a pa Kile á tèni ndemu i ke, nàkaana baa, là sí n‑bâra kacɛnŋkii ɲyahaŋi na. 13Yii pi ɲyɛ supyishiŋi sanŋi wuubii Yahutuubii shwɔhɔl'e ke, ná yii e mii ɲyɛ na yu. Mii na ɲyɛ Yesu tùnntunŋɔ ŋgemu u à tun supyishiŋi sanŋ'á ke. Mii à uru báaraŋi cû ná na cyeyi shuunniŋi i, 14bà yiɲcyɛge si mpyi si mpêe mii cìnmpyiibii Izirayɛli shiinbil'e, lire si pi pìi pyi pi shwɔ mɛ. 15Kampyi Kile à pi yaha ŋkere na ke, lir'à pyi kaɲuŋɔ mà Kile ná diɲyɛ sùpyire shwɔ̀hɔŋi yaa, Kile ká núr'a pi bâra uye na tèni ndemu i ke, karigii niɲcɛnŋkii cyi sí n‑pyi ke, yii sɔ̂nŋɔ cyire na kɛ. Li sí n‑pyi mu à jwo mpii pi mpyi a kwû ke, pir'à núr'a ɲɛ̀. 16Sùmaŋi niɲcyiiŋi u à nɔ pi à kwɔ̀n ke, uru ká yaha Kile mɛɛ na, u mbyìmpe ká ntɛ̀g'a bwúuru yaa, uru mú na ɲyɛ Kile wu. Cige ndìre ká yaha Kile mɛɛ na, ku ŋkéɲyi mú maha mpyi u wuyo. 17Izirayɛli shiinbii na ɲyɛ mu à jwo olivye cige, ŋkemu k'à cɛnmɛ kɛrɛge e ke, yii supyishiŋi sanŋi sí ɲyɛ mu à jwo ɲyɛge funŋɔ woge. Pi à kɛrɛge woge ŋkéɲyi yà kwɔ̀n, maa ɲyɛge funŋɔ woge ŋkéɲyi yà kwɔ̀n a pwɔ yire takwɔnyi i, bà yii si mpyi si ku tunmpe pà ta mɛ. 18Lire e ke ma hà raa ŋkéɲyi niŋkwɔnɲyi fwɔ́hɔre si maye pêe mɛ. Mu aha maye pêe, li cè na mu bà u à ndìre yyéeŋɛ mɛ, ŋka ndìre t'à mu yyéeŋɛ. 19Mu sí n‑jà n‑jwo na yire ŋkéɲy'à kwɔ̀n, si mu pwɔ yi takwɔnyi i. 20Sèe mu à jwo. Yi dánabaare kurugo y'à kwɔ̀n, maa mu pwɔ yi takwɔnyi i mu dániyaŋi kurugo. Ŋka ma hà maye pêe ná lire e mɛ! Fyá Kile na! 21Kile ká mpyi u ɲyɛ a ɲùɲaara ta cige yabiliŋi ŋkéɲyi na mɛ, mu ɲyɛ a cè na u sí n‑jà mu mú pyi amuni mà? 22Kile kacɛnni ná u kawaani nimpyiini wíi kɛ! Mpii pi à cwo ke, u à kawaa pyi pire na, maa kacɛnnɛ pyi mu na. Maye waha maa ŋkwôro puru ticɛnmpe e dɛ, lire baare e mu mú sí n‑kwɔ̀n. 23Izirayɛli shiinbii mú ká fworo pi dánabaare e, Kile sí núru pi pwɔ pi talyɛge e, ɲaha na yɛ sí na ɲyɛ Kile na mà pi pwɔ sahaŋki. 24Mu u à kwɔ̀n ɲyɛge olivye cige na mà pa mpwɔ kɛrɛge olivye cige ŋkéɲyi takwɔnge e mà ta yii ɲyɛ niŋkin mɛ, mu ɲyɛ a cè a jwo na yire pwɔhɔmɔ sí n‑táan yi ɲùŋke na mà tòro mu taan mà? 25Mii cìnmpyiibii, kani l'à ŋwɔhɔ ke, mii la ɲyɛ yii i lire cè, bà li si mpyi, yii pi ɲyɛ supyishiŋi sanŋi shiinbii ke, yii àha ŋkwɔ̀ yiye pyi yákilifee mɛ. Supyishiŋi sanŋi shiinbii pi sí n‑shwɔ ke, Izirayɛli shiinbii pìi sí pi niŋgyigigii waha fo sà yaa ná pire e pi à fûnŋɔ. 26Lire ká mpyi, Izirayɛli puni sí n‑shwɔ bà y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Shwofooŋi sí n‑yîri Siyɔn kànhe e, U sí n‑pa Yakuba tùluge shiinbii pyi pi pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, pi raa fyáge Kile na.» 27Yire Kile mpyi a jwo u Jwumpe Semɛŋi i na: «Tunmbyaare mii sí n‑le ná pi e ke, tire ti ɲyɛ nte: mii sí pi kapegigii yàfa pi na.» 28Jwumpe Nintanmpe kàmpanŋke na, pi à cyé puru na ke, pi à pyi Kile zàmpɛnmii, ka lire si yii pyi yii à tɔ̀ɔn ta. Kile pi ɲcwɔɔnrɔŋi kàmpanŋke na, pi kyaa saha à táan u á pi tulyeyi kurugo. 29Ɲaha na yɛ Kile ká yaage ŋkemu kan ke, u saha ɲyɛ na kuru shuu mɛ, u à ŋgemu yyere ke, u ɲyɛ na urufoo cyíge sahaŋki mɛ. 30Tèni l'e, yii ɲyɛ a mpyi a Kile ɲwɔmɛɛni cû mɛ, ŋka numɛ, Izirayɛli shiinbil'à cyé Kile na ke, lir'à Kile pyi u à ɲùɲaara ta yii na. 31Lire pyiŋkanni ninuuni na, Izirayɛli shiinbil'à Kile ɲwɔmɛɛni yaha, bà li si mpyi, Kile à ɲùɲaara ta yii na pyiŋkanni ndemu na ke, u u ɲùɲaara ta pi na numɛ mú. 32Yii li cè na Kile à sùpyire puni yaha ti ɲwɔmɛɛ yahare e, si ŋkwɔ̀ mpa ɲùɲaara ta ti puni na. 33Ei! Tɛgɛlɛ ɲyɛ Kile nàfuufente ná u yákilifente ná u ɲcèŋi na mɛ! Karigii u à bégel'a yaha ke, wà sì n‑jà cyire yyaha cè mɛ. Wà ɲyɛ a u kurigii cè mɛ. 34Y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Jofoo u à Kafooŋi Kile sɔ̀nŋɔre cè yɛ? Jofoo u ɲyɛ u yɛrɛfooŋi yɛ? 35Jofoo u à fyânha a yaaga fwoo le u na, u u mpa urufoo fwooni tò yɛ?» 36Yii li cè na yaayi pun'à fworo Kile e, maa mpyi u mɛɛ na, maa mpyi u wuyo. Pèente ti taha u na fo tèekwombaa. Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\