ƆRƆMU SHIINBII 12

1Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, ná Kile s'a ɲùɲaara ta wuu na, lire e ke, mii na li caa yii á, yii yiye puni kan u á sáraga niɲcɛnŋɛ fiige, ŋkemu ku ɲyɛ Kile yahare e, maa ntáan u á ke. Kile pèeŋkanni niɲcɛnni li ɲyɛ lire. 2Yii àha raa yii karigii pyi diɲyɛ sùpyire wogigii fiige mɛ, ŋka yii Kile yaha u a yii kɛ̂ɛnŋi, u u yákilii nivɔnmii kan yii á. Lire ká mpyi, nde li ɲyɛ Kile ɲyii wuuni, maa ɲwɔ, maa ntáan ná cyaga ɲyɛ a li fô mɛ, yii sí lire cè. 3Kile à ɲwɔ mii na maa sífente ntemu kan mii á ke, mà tàanna ná tire e, mii sí yi jwo yii pun'á, yii àha yiye pêe si ntòro mɛ. Yii yiye tîrige, fànhe Kile à kan yii á yii dániyaŋi kurugo ke, yii a yii karigii pyi yii a ntàanni ná kur'e. 4Wuu cyeere na ɲyɛ niŋkin, ŋka ti yatanɲy'à ɲyaha, yi puni ná yi báara sí u ɲyɛ. 5Lire pyiŋkanni na, wuu dánafeebil'à ɲyaha, ŋka wuu na ɲyɛ cyere niŋkin Kirisita wwoɲɛɛge e. Wuu pun'à pwɔ pwɔ wuye na. 6Kile à ɲwɔ wuu na, maa màkanyi ɲjemu kan wuu á wuu a báare ke, yir'à ɲyaha. Kile tùnnture ɲjwuŋi màkange ɲyɛ ŋgemu á ke, urufoo u a ti yu u tàanna ná u dániyaŋi i. 7Dánafeebii ntɛ̀gɛŋi màkang'à kan ŋgemu á ke, urufoo u a pi tɛ̀re. Ŋgemu wogo ku ɲyɛ na kàlaŋi kaan sùpyir'á ke, urufoo u a lire pyi. 8Yɛrɛge màkang'à kan ŋgemu á ke, urufoo u a sùpyire yɛrɛge. Sùpyire ŋkanŋi màkange ɲyɛ ŋgemu á ke, urufoo u a sùpyire kaan sèl'e. Yyahe yyére shingire màkang'à kan ŋgemu á ke, urufoo u a ti pyi ná sèl'e. Kanhamafeebii ntɛ̀gɛŋi màkang'à kan ŋgemu á ke, urufoo u a li pyi ná funntange e. 9Tàange sèe woge ku pyi yii ná yiye shwɔhɔl'e, yii a kapegigii fún, yii i ŋkwôro yii a kacɛnŋkii pyi. 10Tàange ku maha mpyi cìnmpyiibii ná piye shwɔhɔl'e ke, kuru ku pyi yii shwɔhɔl'e. Shin maha shin u a li caa si mpyi shincyiiŋi sí raa pi sanmpii pêre. 11Yii àha mpyi sàafee mɛ, yii pyi màbanfee. Yii a báare Kafooŋi á ná yii zòmpyaagii puni i. 12Sɔ̀nŋɔre tatahage ku ɲyɛ yii á ke, yii pyi funntange e kuru kurugo. Yii funɲyi ɲíŋɛ yyefuge tèni i, yii yiye waha Kileɲarege na. 13Yaayi kuuŋi u ɲyɛ yii cìnmpyiibii dánafeebii na ke, yii yire kan pi á, yii raa nàmpwuunbii cwôre yii a ɲwɔge yii pyɛnyi i. 14Mpii pi na yii kyérege ke, yii a jwó leni pir'á. Yii àha pi láŋa mɛ, yii a jwó leni pi á. 15Mpii pi ɲyɛ funntange e ke, yii pyi funntange e ná pire e; mpii pi na mɛɛ súu ke, yii a mɛɛ súu ná pire e. 16Yii yii sɔ̀nŋɔre pyi niŋkin, yàmpeenɛ kà mpyi yii e mɛ, yii yiye tîrige, yii àha yiye yaha yákilifee mɛ. 17Yii àha kapii fwoo tò ná kapil'e mɛ, yii yiye waha yii raa kacɛnŋii pyi sùpyire puni na. 18Yii fànha le bà yyeɲiŋke si mpyi si ŋkwôro yii ná pi sanmpii shwɔhɔl'e, kampyi lire sí n‑jà n‑pyi mɛ. 19Mii ntàannamacinmpyiibii, wà ká yii mùmpɛnmɛ pyi, yii àha yii wuuni ŋkooŋi láha mɛ, yii li yaha Kile á. Yii li cè na y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Mii u sí yii tùbileni kɔ̀rɔ, mii u sí yii ŋkooŋi wwû.» Kafooŋi Kile u à jwo amuni. 20Y'à jwo mú na: «Katege ká mpyi mu zàmpɛnŋi na, ɲjyì kan u á. Byage ká mpyi u na, lwɔhɔ kan u á. Mu aha lire pyi, li maha mpyi mu à jwo nàŋkyanhii mu à wwû u ɲùŋke e.» 21Ma hà kapegigii mpyiŋi lage yaha ku fànha ta ma na mɛ, maye waha ma a kacɛnŋkii pyi, ma a fànha ta kapegigii mpyiŋi na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\