ƆRƆMU SHIINBII 14

1Mpii pi ɲyɛ pi sàha fànha ta Kile kuni i mɛ, yii pire cùmu lemɛ ɲwɔ, yii àha raa pi jwumpe cyíge mɛ. 2Wà na ɲyɛ wani, ur'à cè a jwo na uru sí n‑jà raa yalyire puni lyî, wà sí ɲyɛ wani ŋgemu u ɲyɛ u sàha fànha ta Kile kuni i mɛ, faayaayi kanni uru na lyî. 3Ŋge u ɲyɛ na yi puni lyî ke, uru kà raa yi puni lyìmbaafooŋi fare mɛ, yi puni lyìmbaafooŋi mú kà raa yi puni lyìfooŋi fwɔ́hɔre mɛ, ɲaha na yɛ Kile à ɲɛɛ uru na mú. 4Di mu ɲyɛ na maye sɔ̂nŋi maa wabɛrɛ báarapyi cɛ̂ɛge yɛ? U à báaracɛnŋɛ pyi yo, u ɲyɛ a báaracɛnŋɛ pyi mà yo, mu kuro ɲyɛ yire e mɛ, u ná u ɲùŋufooŋi shwɔhɔl'e yire ɲyɛ. U mú sí báaracɛnŋɛ pyi, ɲaha na yɛ síŋi na ɲyɛ Kafooŋi na mà lire pyi. 5Wà maha canmpyaagii cyìi sɔ̂nŋi na cyir'à ɲwɔ mà tòro cyi sanŋkii na, wabɛrɛ sí i sɔ̂nŋi na canmpyaagii pun'à tàanna. Shin maha shin u u sɔ̀nŋɔŋkanni yaha li pyi sèe. 6Shinŋi u à canŋke kà pwɔ́ɔŋɔ canɲyi sanɲyi na ke, urufoo maha lire pyi Kafooŋi pèente kurugo. Shinŋi u ɲyɛ na yalyire puni lyî ke, uru mú na lire pyi Kafooŋi pèente kurugo, ɲaha na yɛ u maha fwù kaan Kile á ti kyaa na. Shinŋi u ɲyɛ u ɲyɛ na yalyire puni lyî mɛ, uru mú maha lire pyi Kafooŋi pèente kurugo, ɲaha na yɛ uru mú maha fwù kaan Kile á. 7Sèeŋi na, wuu wà tufiige ɲyɛ na u shìŋi pyi uye kurugo mɛ, wuu wà mú sí ɲyɛ na ŋkwûu uye kurugo mɛ. 8Mà wuu yaha shì na, wuu ɲyɛ Kafooŋi wuu, wuu mú sí ká ŋkwû, wuu na ɲyɛ Kafooŋi wuu. Lire e ke wuu ɲyɛ shì na yo, wuu à kwû yo, wuu na ɲyɛ Kafooŋi wuu. 9Lire kurugo Kirisita à kwû maa ɲɛ̀ si mpyi kwùubii ná ɲyii wuubii Kafooŋi. 10Ɲyɛ mu wi ke, ɲaha na mu ɲyɛ na ma cìnmpworoŋi cɛ̂ɛge yɛ? Mu sí wi ke, ɲaha na mu ɲyɛ na ma cìnmpworoŋi fare yɛ? Wuu shin maha shin sí Kile yibige ɲwɔ shwɔ canŋka. 11Kafooŋi Kile à jwo u Jwumpe Semɛŋi i na: «Mii ɲyii wuŋi u ɲyɛ, sùpyire puni sí raa niŋkure sínni mii yyahe taan, pi puni sí raa mii pêre.» 12Lire pyiŋkanni na, wuu shin maha shin sí u kapyiŋii yyaha jwo Kile á. 13Ɲyɛ wuu wuye ɲcɛ̀ɛgɛŋi ɲwɔ yaha, yii àha yaaga yaha yii cìnmpworoŋi yyaha na si u yyaha kwɔ̀n, lire ɲyɛ mɛ si u pyi u cwo mɛ. 14Mii à li cè maa dá li na, na Kafooŋi Yesu barag'e, yaage kà tufiige ɲyɛ a ɲwɔ́hɔ mɛ. Ŋka wà ha ŋkemu pyi na k'à ɲwɔ́hɔ ke, kuru maha ɲwɔ́hɔ urufol'á. 15Mu aha ɲcè na mu shinɲɛɛŋi sí ɲîge mu yalyige na, ma hà ku lyî u ɲyii na mɛ, ná lire bà mɛ, mu sí tàange kuni yaha u kàmpanŋke na. Mu cìnmpworoŋi kurugo Kirisita à kwû ke, ma hà mpyi kaɲuŋɔ si u ɲùŋɔ kyán yalyire kurugo mɛ. 16Ma hà ma mɛge yaha ku kɛ̀ɛge yaaga kurugo, na k'à táan mu á mɛ. 17Yii li cè na Kile Saanre kani ɲyɛ a yyaha tíi ná ɲjyìŋi ná yabyɛɛre e mɛ, ŋka Kile Munaani maha ntìiŋi ná yyeɲiŋke ná funntange ŋkemu kaan ke, ná yire e t'à yyaha tíi. 18Shinŋi u ɲyɛ na báare Kirisita á lire pyiŋkanni na ke, urufoo kyaa li maha ntáan Kile á, sùpyire mú maha urufoo kêre. 19Ɲyɛ nde li sí yyeɲiŋke kan wuu á, si wuu pyi wuu fànha ta wuu ná wuye shwɔhɔl'e Kirisita kuni i ke, wuu wuye waha lire na. 20Ma hà Kile báaraŋi kɛ̀ɛge yalyire ɲùŋɔ taan mɛ. Sèe wi, yalyire pun'à ɲwɔ, ŋka ntemu ɲjyì sí n‑jà n‑pyi kaɲuŋɔ si mu cìnmpworoŋi ɲùŋɔ kyán ke, tire ɲjyìŋi ɲyɛ a ɲwɔ mɛ. 21Kyara yo, sinmbyaa yo, yaaga maha yaaga ku sí n‑jà n‑pyi kaɲuŋɔ si mu cìnmpworoŋi ɲùŋɔ kyán ke, kuru yaha wani, lire l'à pwɔ́rɔ. 22Nde mu ɲyɛ na sɔ̂nŋi mà yyaha tíi ná ŋke cyage e ke, lire yaha mu ná Kile shwɔhɔl'e. Shinŋi u ɲyɛ u funŋke ɲyɛ a cɛɛnnɛ ná u kapyiiŋkil'e mɛ, uru wuun'à ɲwɔ. 23Ŋka mu funŋke ká ɲcɛɛnnɛ yalyige kà ɲjyì na, maa núr'a ku lyî, Kile sí mu cɛ̂ɛgɛ, ɲaha na yɛ mu ɲyɛ a li pyi ná dániya e mɛ. Kani sí li ɲyɛ li ɲyɛ a pyi ná dániya e mɛ, lire maha mpyi kapii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\