ƆRƆMU SHIINBII 15

1Wuu mpiimu pi à fànha ta Kile kuni i ke, mpii pi ɲyɛ pi sàha fànha ta l'e mɛ, wuu pi fànhaɲcyɛrɛrɛ karigii kwú wuye e. Wuu àha raa wuu ɲyii karigii kanni caa raa mpyi mɛ. 2Shin maha shin à yaa u a u shinɲɛɛŋi ɲyii karii pyi ɲcyiimu cyi sí là ɲwɔ u na, si u pyi u a sì yyaha na Kile kuni i ke. 3Yii li cè na ali Kirisita ɲyɛ a u yabiliŋi ɲyii wuuni pyi mɛ, mà tàanna ná yi jwuŋkanni i Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Mpii pi à mu faha ke, mii pirefel'à faha.» 4Yaaga maha yaaga ku mpyi a sémɛ fo tèemɔni i Kile Jwumpe Semɛŋi i ke, yire pun'à sémɛ si wuu kâla, bà wuu zòompii si mpyi si ntàra, wuu u wuye waha, wuu u sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga ta mɛ. 5Kile u maha wuu pyi wuu a wuye waha, maa wuu zòompii taali ke, uru u yii sɔ̀nŋɔre pyi niŋkin, bà Yesu Kirisita ɲyɛ na li caa mɛ, 6bà wuu puni si mpyi si wuu Kafooŋi Yesu Tuŋi Kile pêe ná yákili niŋkin ná mɛɛ niŋkin i mɛ. 7Bà Kirisita à yii cùmu lemɛ ɲwɔ mɛ, yii a yiye cùmu lemɛ ɲwɔge amuni, lire sí pèenɛ taha Kile mɛge na. 8Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, Kirisita à pyi Yahutuubii báarapyi, ɲwɔmyahigii Kile à lwɔ́ pi tulyey'á ke, bà cyire si mpyi si fûnŋɔ mɛ. Lir'à li cyêe na Kile ká ndemu jwo ke, u maha lire pyi. 9U kapani ɲùŋke ku ɲyɛ mú, bà supyishiŋi sanŋi si mpyi s'a Kile pêre u kacɛnŋkii kurugo bà y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Lire kurugo mii sí mu pêe supyishiŋi sanŋi shwɔhɔl'e, mii sí mɛɛ cêe si mu kêe.» 10Y'à sémɛ mú na: «Supyishiŋi sanŋi puni, yii pyi funntange e ná Kile shiinbil'e siɲcyan.» 11Y'à núr'a sémɛ mú na: «Supyishiŋi puni, yii a Kafooŋi kêre. Sùpyire puni, yii a u pêre.» 12Kile tùnntunŋi Ezayi mú à jwo na: «Sùpya sí n‑pa n-fworo Zhese tùluge e, u sí n‑pa n‑yîri si mpyi supyishiŋi sanŋi ɲùŋufooŋi, pi mú sí pi sɔ̀nŋɔre taha u na.» 13Kileŋi u maha sɔ̀nŋɔre tatahage kaan ke, uru u funntanga nimbwɔhɔ ná yyeɲiŋke kan yii á, yii dániyaŋi kurugo, bà li si mpyi ɲwɔmɛɛni u à lwɔ́ wuu á ke, Kile Munaani fànhe si yii pyi yii yii sɔ̀nŋɔre taha lire na sèl'e mɛ. 14Mii cìnmpyiibii, nde li ɲyɛ yii kàmpanŋke ke, mii à sàa li cè na yii à sàa yiye yaha cɛ̀nmpe mpyiŋi laage e, ɲcèŋi sèe wuŋi mú sí na ɲyɛ yii e, na yii sí n‑jà raa yiye yɛrɛge. 15Ŋka ŋge lɛtɛrɛŋi i, mii à naye waha maa karigii cyìi sémɛ si yii funɲyi cwo cyi na. Mii à lire pyi, ɲaha na yɛ Kile à ɲwɔ mii na, 16maa mii pyi Yesu Kirisita báarapyi supyishiŋi sanŋi shwɔhɔl'e. Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi báaraŋi mii ɲyɛ na mpyi ke, uru na ɲyɛ mu à jwo sáragawwu báara, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, bà pire si mpyi si mpyi sáraga fiige ŋkemu k'à táan Kile á, ka Kile Munaani si ku yaha kuye kanna na, uye mɛɛ na ke. 17Lire e ke Yesu Kirisita wwoɲɛɛge kurugo, mii sí n‑jà raa ŋkwɔ́hɔli ná na báaraŋi nimpyiŋi i Kile á. 18Sèeŋi na, mii aha a si yaaga jwo, nde Kirisita à pyi mii cye kurugo ke, lire kanni mii maha jwo. Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, u à mii tɛ̀gɛ, maa pire pyi pi à ɲɛn'a Kile ɲwɔmɛɛni cû mii jwumpe ná mii kapyiiŋkii cye kurugo. 19Lir'à pyi kacyeeŋkii ná kakyanhala karigii cye kurugo, Kile Munaani sífente funŋke e. Lire pyiŋkanni na, Jwumpe Nintanmpe p'à yyaha tíi ná Kirisita kani i ke, puru kàmpanŋke na, mii à sàa báaraŋi pyi mà nɔ u tɛgɛni na mà lwɔ́ Zheruzalɛmu kànhe e mà sà nɔ Iliri kùluni puni i. 20Kirisita kyaa sàha jwo a ɲya cyeyi ɲjemu i mɛ, mii à naye waha maa Jwumpe Nintanmpe jwo yire cyeyi i, bà li si mpyi, mii àha ŋkwɔ̀ raa wà fyè tare mɛ. 21Ŋka l'à pyi mu à jwo bà y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «U kyaa ɲyɛ a jwo mpiimu á mɛ, pire sí u ɲya, Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a u kyaa lógo mɛ, pire sí u cè.» 22Ɲyɛ lire l'à sàa mii tɛgɛlɛ kwɔ̀n fo tooyo niɲyahay'e yii yyére zhèŋi na. 23Ɲyɛ numɛ, mii báaraŋ'à kwɔ̀ naha ɲcyii kùligil'e. Ná cyi naha a yyee lada kwɔ̀, mii la mpyi si sà fworo yii na, 24mii niŋkareŋi Ɛsipaɲi kìni i, mii sí n‑yyére si tère pyi yii yyére. Mii aha a ŋkɛ̀ɛge, yii i na tɛ̀gɛ bà mii si mpyi si nɔ wani mɛ. 25Ŋka mii sí n‑fyânha n‑shà Zheruzalɛmu i, Kile wuubii pi ɲyɛ wani ke, mii sí n‑sà ntɛ̀gɛ kan pir'á. 26Yii li cè na dánafeebii pi ɲyɛ Masedoni ná Akayi kùligil'e ke, pir'à cyeyi wà yiye na si ntɛ̀gɛ Zheruzalɛmu dánafeebii fòŋɔfeebii tɛ̀gɛ. 27Pi à li lwɔ́ piye e si pi tɛ̀gɛ, ŋka sèeŋi na, pi ná li mpyiŋ'à yaa, ɲaha na yɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, ŋka Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ nàfuu fiige Kile maha ŋgemu kaan ke, Zheruzalɛmu Yahutuubii dánafeebil'á pi à puru ta. Lire e ke pi aha pi tɛ̀gɛ ná pi cyeyaayi i, lire na ɲyɛ pi nimpyii. 28Ɲyɛ mii aha cyire karigii cwɔɔnrɔ, maa uru wyɛ́rɛŋi kan, mii sí n‑tòro yii yyére s'a wá Ɛsipaɲi kìni i. 29Mii mú s'à li cè na mii aha nɔ wani yii yyére, Kirisita sí jwóŋi lwɔ́ wuu na sèe sèl'e. 30Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, ná wuu sí ɲyɛ Kafooŋi Yesu Kirisita wuu, Kile Munaani s'à wuu pyi wuu u wuye kyaa táan wuy'á, mii na li caa yii á, yii raa Kile ɲáare mii á na zhìleni na, 31Zhude kùluni shiinbii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i mɛ, bà mii si mpyi si shwɔ pire na, ntɛ̀gɛŋi mii sí sà n-kan Kile wuubil'á Zheruzalɛmu i ke, pi i ɲɛɛ uru na ná funntange e mɛ. 32Lire ká mpyi, Kile ká ɲɛɛ, mii funntanga wuŋi sí nɔ yii yyére, mà bâra lire na, yii sí màban le mii i. 33Yyeɲiŋkefoo Kile u pyi ná yii puni i. Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\