ƆRƆMU SHIINBII 16

1Mii sí wuu cìnmpworocwoŋi Febe kyaa jwo yii á, mɛtangafoo u ɲyɛ u wi, Sanŋkere dánafeebii kuruŋke tɛgɛfooŋi wà wi. 2U aha nɔ yii yyére, yii i u cùmu lemɛ ɲwɔ Kafooŋi mɛge kurugo, mu à jwo bà l'à yaa l'a mpyi Kile wuubii shwɔhɔl'e mɛ. U aha ntɛ̀gɛ cya yii á kyaa maha kyal'e ke, yii u tɛ̀gɛ. U yabiliŋ'à shinɲyahara tɛ̀gɛ mà cye cyán mii yabiliŋi na. 3Yii Pirisili ná Akilasi shɛ́ɛre. Pire na ɲyɛ mii báarapyiɲɛɛ Yesu Kirisita báaraŋi i. 4Pire mpyi na ŋko si mpɔ̂ɔn pi múnahigil'e mii wuuni zhwoŋi kurugo. Mii kanni bà u ɲyɛ na pi kêre mɛ, supyishiŋi sanŋi dánafeebii kuruɲyi puni mú na pi kêre. 5Dánafeebii pi maha piye bínnini pi pyɛnge e ke, yii pire shɛ́ɛre mú. Yii mii ntàannamacinmpworoŋi Epayinɛti shɛ́ɛre. Uru u à pyi shincyiiŋi mà dá Kirisita na Azi kùluni i. 6Mariyama u à báaraɲyahage pyi yii á ke, yii uru shɛ́ɛre. 7Yii Andoronikusi ná Zhuniyasi shɛ́ɛre. Mii ná pire ɲyɛ supyishi niŋkin, wuu à pyi kàsuŋi i siɲcyan. Pi mɛy'à fworo sèl'e Yesu tùnntunmpii shwɔhɔl'e, pi mú à jyè Kirisita kuni i mii yyaha na. 8Yii Anpiliyasi shɛ́ɛre, mii ntàannamacinmpworo wi Kafooŋi wwoɲɛɛge e. 9Yii Urubɛn shɛ́ɛre, wuu báarapyiɲɛɛ u ɲyɛ ure Kirisita báaraŋi i, yii i mii ntàannamacinmpworoŋi Sitasisi shɛ́ɛre. 10Yii Apɛlɛsi shɛ́ɛre, ur'à ɲɛɛ yyefuge na Kirisita mɛge kurugo. Yii Arisitobuli pyɛngɛ shiinbii shɛ́ɛre. 11Yii mii cìnmpworonaŋi Erɔdiyɔn shɛ́ɛre. Narisisi pyɛngɛ shiinbii pi à dá Kafooŋi na ke, yii pire shɛ́ɛre. 12Yii Tirifɛni ná Tirifosi shɛ́ɛre, pire cyeebii shuunniŋi na báaraŋi pyi Kafooŋi á. Yii mii ntàannamacinmpworocwoŋi Pɛrisidi shɛ́ɛre, ur'à uye kan Kafooŋi báaraŋ'á sèl'e. 13Yii Kafooŋi niɲcwɔnrɔŋi Urufusi ná u nuŋi shɛ́ɛre, mii nu mú u ɲyɛ ure. 14Yii Asɛnkiriti ná Filegɔn ná Ɛrimɛsi ná Patorobasi ná Ɛrimasi shɛ́ɛre, cìnmpyiibii sanmpii pi ɲyɛ ná pi e ke, yii pire puni shɛ́ɛre mú. 15Yii Filologi ná Zhuli ná Nɛrɛ ná u cìnmpworocwoŋi shɛ́ɛre mà bâra Olɛnpi na. Dánafeebii sanmpii pi ɲyɛ ná pi e ke, yii pire puni shɛ́ɛre. 16Yii a cìnmpworogo fwùŋi kaan yiy'á ná funɲcɛnŋi i, Kirisita dánafeebii kuruɲyi pun'à yii shɛ́ɛre. 17Mii cìnmpyiibii, mpii pi maha ma ná ndàhalaŋi i dánafeebii shwɔhɔl'e, maa pi wuruge, maa ntùŋke taha wuu kàlaŋi na ke, mii na li caa yii á, yii a yiye kàanmucaa pire na. 18Wuu Kafooŋi Kirisita á bà tire sùpyire ɲyɛ na báare mɛ, pi fucɛrigil'á pi maha báare. Mpii pi ɲyɛ pi sàha ŋkwɔ̀ a fànha ta Kile kuni i mɛ, pi maha pire wuruge ná jwuntanmpe ná kàyituwɔgɔre e. 19Yii pi ke, yii à Kafooŋi ɲwɔmɛɛni cû pyiŋkanni ndemu na ke, sùpyire pun'à lire cè. Lire e ke mii funntanga wuŋi u à sìi yii kurugo. Mii na li caa yii á, yii pyi yákilifee, yii raa kacɛnŋii pyi, yii i láha kapegigii na feefee. 20Ɲyɛ li saha sì mɔ mɛ, yyeɲiŋke kanvooŋi Kile sí Sitaanniŋi tîrige n‑cyán yii a fwòoŋi ná yii tooy'e. Wuu Kafooŋi Yesu Kirisita u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á. 21Mii báarapyiɲɛɛŋi Timɔti à yii shɛ́ɛre. Lusisi ná Zhasɔn ná Sosipatɛri à yii shɛ́ɛre, mii ná pire mpii na ɲyɛ shinnuu. 22Ɲyɛ mii Tɛritusi u à Poli tɛ̀g'a ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ ke, mii mú à yii shɛ́ɛre Kafooŋi wwoɲɛɛge e. 23Gayusi yyére mii ɲyɛ nàmpɔnnte na ke, ur'à yii shɛ́ɛre. Uru yyére dánafeebii maha piye bínnini mú. Kànhe wyɛ́rɛmaraŋi Erasiti ná wuu cìnmpworoŋi Karitusi à yii shɛ́ɛre. [ 24Wuu Kafooŋi Yesu Kirisita u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á. Amiina.] 25Wuu pèenɛ taha Kile na. Jwumpe Nintanmpe mii ɲyɛ na yu Yesu Kirisita kyaa na yii á ke, sí na ɲyɛ Kile á mà puru pyi pu fànha kan yii á. Puru cye kurugo, Kile à u kaŋwɔhɔni cyêe, u mpyi a lire ŋwɔhɔ mà lwɔ́ fo diɲyɛŋi tèesiini i. 26Numɛ, l'à yige bɛ̀ɛnmpe na. Ɲyɛ Kile tùnntunmpii sémɛbii cye kurugo, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, pire pun'à lire kaŋwɔhɔni cè. Kileŋi u ɲyɛ wani fo tèekwombaa ke, uru u à li kuni kan, bà sùpyire puni si mpyi si dá uru na s'a uru pêre mɛ. 27Kile kanni u ɲyɛ yákilifooŋi ke, pèente ti taha u na tèrigii puni i Yesu Kirisita cye kurugo fo tèekwombaa. Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\