ƆRƆMU SHIINBII 8

1Ɲyɛ numɛ, mpii pi ɲyɛ Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e ke, Kile saha sì tìgire cyán pire na mɛ. 2Kile Munaani maha shìŋi ŋgemu kaan Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e ke, lire fành'à mii ɲùŋɔ wwû kapegigii ná kwùŋi fànhe e. 3Sùpyaŋi fành'à cyɛ́rɛ, lire kurugo wuu ɲyɛ a jà na Musa Saliyaŋi kurigii ɲaare si ntíi mɛ. Lire e Kile à u yabiliŋi Jyaŋi tun, u à pa sùpya wuu kapimpyiibii fiige, maa u pyi kapegigii yàfaŋi sárage. 4U à lire pyi, bà wuu si mpyi s'a ɲaare ntìiŋi i Kile Saliyaŋi yi jwuŋkanni na mɛ. Numɛ, wuu saha ɲyɛ na ɲaare wuu ɲyii wuuni i mɛ, ŋka wuu na ɲaare na ntàanni ná Kile Munaani ɲyii wuuni i. 5Yii li cè, shinŋi u na ɲaare na ntàanni ná u ɲyii wuuni i ke, u ɲyii karigii kanni na urufoo maha sɔ̂nŋi. Ŋka shinŋi u na ɲaare na ntàanni ná Kile Munaani ɲyii wuuni i ke, lire ɲyii karigii na urufoo maha sɔ̂nŋi. 6Na sɔ̂nŋi ma ɲyii karigii na, lire maha kwùŋi nɔ mu na, ŋka na sɔ̂nŋi Kile Munaani ɲyii karigii na, lire maha shìŋi ná yyeɲiŋke kaan. 7Mpii pi maha sɔ̂nŋi pi ɲyii karigii kanni na ke, pire na ɲyɛ Kile zàmpɛnmii. Ɲaha na yɛ pi ɲyɛ na ɲɛɛge na Kile Saliyaŋi kurigii ɲaare mɛ, pi bá jìni mɛ. 8Lire l'à li ta, mpii pi na sɔ̂nŋi pi ɲyii karigii kanni mpyiŋi na ke, pire sì n‑jà Kile ɲyii karii pyi mɛ. 9Yii pi ke, yii ɲyɛ na ɲaare na ntàanni ná yii ɲyii wuuni i sahaŋki mɛ, Kile Munaani ɲyii wuuni yii ɲyɛ na mpyi, ɲaha na yɛ Kile Munaani na ɲyɛ yii e. Ná Kirisita Munaani ɲyɛ ŋgemu i mɛ, urufoo ɲyɛ Kirisita wu mɛ. 10Yii mɛ́ɛ ɲyɛ yii sí n‑kwû yii kapegigii kurugo ke, ná Kirisita sí na ɲyɛ yii zòmpyaagil'e, Kile Munaani sí shìŋi niŋkwombaaŋi kan yii á, ɲaha na yɛ Kile à jwo na yii à tíi. 11Ná Kile s'à Yesu ɲɛ̀ a yige kwùŋi i u Munaani cye kurugo, Kile Munaani sí ɲyɛ yii e, yii aha ŋkwû, Kile sí yii ɲɛ̀ u Munaani cye kurugo mú. 12Lire e ke cìnmpyiibii, wuu à yaa wuu a ɲaare wuu a ntàanni ná Kile Munaani ɲyii wuuni i, ŋka wuu ɲyɛ a yaa wuu a ɲaare wuu a ntàanni ná wuu ɲyii wuuni i mɛ. 13Yii aha a ɲaare na ntàanni ná yii ɲyii wuuni i, yii sí n‑kwû, ŋka yii aha yii ɲyii karigii nimpegigii bò Kile Munaani barag'e, yii sí shìŋi niŋkwombaaŋi ta. 14Ɲyɛ mpii pi na ɲaare na ntàanni ná Kile Munaani ɲyii wuuni i ke, pire puni na ɲyɛ Kile pyìi. 15Ɲaha na yɛ Kile Munaani li ɲyɛ yii e ke, lire kurugo, yii saha sì n‑pyi bilii mɛ, yii mú saha sì raa fyáge mɛ. Li sí yii pyi Kile pyìi, si yii pyi yii jà yii a ŋko fànha na Kile á: «Baba, Tufooŋi!» 16Lire Kile Munaani li maha wuu pyi wuu à tɛ̀ɛn ná l'e wuye funŋ'i na wuu na ɲyɛ sèeŋi na Kile pyìi. 17Ɲyɛ ná wuu sí ɲyɛ u pyìi, wuu à pyi u koolyii mú, maa mpyi Kirisita koolyiɲɛɛ. Ná wuu s'à pyi ná u e u yyefuge e, wuu mú sí n‑pyi ná u e u sìnampe e. 18Mii à li cè na yyefuge e wuu ɲyɛ amɛ numɛ ke, kuru ɲyɛ yafyin mɛ, sìnampe nimpampe Kile sí n‑kan wuu á ke, ku bá sì n‑jà n‑tàanna ná pur'e mɛ. 19Yii li cè na canŋke Kile sí u pyìibii sìnampe cyêe ke, Kile yadayi puni funvwugo wuyi yi ɲyɛ na kuru canŋke sigili. 20Yaayi Kile à dá ke, yire pun'à pa mpyi kaɲwɔɔ baa. Lire ɲyɛ a pyi yire yaayi ɲyii kyaa mà dɛ! Kile u à li pyi l'à pyi amuni. Lire ná li wuuni mú i, sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga saha na ɲyɛ. 21Bà biliŋi maha fworo bilere e mɛ, amuni yaayi Kile à dá ke, yire sí n‑pa n-fworo vwɔ̀nhɔŋi i. Lire pyiŋkanni na, Kile pyìibii na ɲyɛ sìnampe mpemu i ke, yire yaayi sí n‑pyi pur'e. 22Wuu à li cè, ali niɲjaa, yaayi puni na ŋkyɛ̀n yyefuge cye e, layirilifoo fiige. 23Lire kanni bà mɛ, wuu mú na ŋkyɛ̀n. Yaayi Kile sí n‑pa n‑kan wuu á ke, Kile Munaani à kan wuu á mà pyi yire niɲcyiige. Kile sí n‑pa yaayi puni kan u pyìibil'á mà bâra cyeere nivɔnnte na canŋke ŋkemu i ke, mà jwo kuru canŋke ku nɔ ke, wuu mú na ŋkyɛ̀n. 24Kile à wuu shwɔ, ŋka wuu sàha ŋkwɔ̀ a yire yaayi puni ta mɛ. Wuu à wuu sɔ̀nŋɔre taha yire na. Yii li cè na mu aha yaage ŋkemu ta a kwɔ̀ ke, mu sàha maha kuru nta sɔ̂nŋi mɛ. 25Ɲyɛ yaage na wuu na sɔ̂nŋi ke, ná wuu sàha ku ta mɛ, wuu wuu funɲyi ɲíŋɛ wuu raa ku sigili. 26Kile Munaani maha wuu tɛ̀re wuu fànhaɲcyɛrɛrɛ karigil'e mú. Ɲaha na yɛ wuu à yaa wuu Kile ɲáare kani ndemu na ke, wuu maha lire cè mɛ. Kile Munaani maha Kile ɲáare wuu kurugo fo maha kyɛ̀nŋkanni là pyi, wuu ɲyɛ a ndemu yyaha cè mɛ. 27Kile u maha sùpyaŋi zòmbilini karigii yyaha caa ke, nde u Munaani ɲyɛ na ɲcaa ke, uru u à lire cè. Yii li cè na mpii pi ɲyɛ Kile wuubii ke, Kile Munaani maha u ɲáare pire kurugo maha ntàanna ná Kile ɲyii wuuni i. 28Mpii pi à Kile kyaa táan piy'á ke, wuu à li cè na yaayi puni maha báaraŋi pyi siɲcyan pire ntɛ̀gɛŋi kurugo, u à pire mpiimu yyere mà tàanna ná u kayaaɲjahani i ke. 29Kile à fyânha a mpiimu cwɔɔnrɔ ke, u à wyɛ̀r'a li lwɔ́ uye funŋ'i, si pire pyi u Jyaŋi fiige, bà u Jyaŋi si mpyi si mpyi shinɲyahara yyaha wu mɛ. 30Mpiimu u karii Kile à fyânha a cwɔɔnrɔ ke, u à pire yyere. U à pi yyere ke, maa pi pyi na pi à tíi. Nàkaana baa, u mú sí pi pyi shinbwoo uye yyére. 31Ɲyɛ ɲaha wuu saha sí raa yu yɛ? Ná Kile sí ɲyɛ ná wuu e, ɲaha wà sí n‑jà n‑pyi wuu na yɛ? 32Kile ɲyɛ a ɲɛn'a u yabiliŋi Jyaŋi shwɔ kyaage na mɛ, ŋka u à u yaha u à kwû mà pyi sáraga wuu puni kurugo, ɲaha ku sí li ta na u àha yaayi puni kan wuu á u Jyaŋi cye kurugo mà yɛ? 33Mpii Kile à cwɔɔnrɔ ke, jofoo u sí n‑jà tìgire cyán pire na yɛ? Wà sì n‑jà mɛ, ɲaha na yɛ Kile u à pi pyi pi à tíi. 34Jofoo u sí n‑jà pi cɛ̂ɛgɛ yɛ? Wà sì n‑jà mɛ, ɲaha na yɛ Yesu Kirisita à kwû wuu cyaga, lire kanni bà mɛ, u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, u à sà ntɛ̀ɛn Kile kàniŋɛ cyɛge na, maa Kile ɲáare wuu á. 35Tàange ku ɲyɛ Kirisita e mà yyaha tíi ná wuu e ke, ɲaha ku sí n‑jà wuu láha kuru na yɛ? Yyefuge sí n‑jà la? Lire ɲyɛ mɛ fyagare, lire ɲyɛ mɛ wuu ŋkyèregeŋi, lire ɲyɛ mɛ katege, lire ɲyɛ mɛ fòŋke, lire ɲyɛ mɛ kawaa, lire ɲyɛ mɛ boore la? 36Yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Mu kurugo, wuu maha mpyi kwùŋi laage e canmpuni, pi maha wuu pyi mu à jwo mpàa, pi na ŋkɛ̀ɛge ná mpiimu i taboŋ'i ke.» 37Ŋka lire ná li wuuni mú i, ŋge u à wuu kyaa táan uy'á ke, uru fànhe cye kurugo, wuu à sí ta yire yyefuyi puni na. 38Sèeŋi na, mii à sàa dá li na na kwùŋi yo, shìŋi yo, mɛ̀lɛkɛɛbii yo, jínabii yo, numɛ yaayi yo, yaayi nimpayi yo, 39nìɲyiŋi fànhe yaayi yo, ɲìŋke ɲùŋɔ wuyi yo, yaaga maha yaaga k'à dá ke, tàange ku ɲyɛ Kile á mà yyaha tíi ná wuu e, u à kuru ŋkemu cyêe wuu na wuu Kafooŋi Yesu Kirisita cye kurugo ke, kuru kà sì n‑jà wuu láha kuru na mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\