ƆRƆMU SHIINBII 9

1Sèeŋi mii ɲyɛ na yu yii á, kafinara bà mɛ, ɲaha kurugo yɛ mii ɲyɛ Kirisita wu, mii zòmbilini yyaha Kile Munaani à cû ke, lir'à li cyêe mii na na sèeŋi mii ɲyɛ na yu na: 2mii yyetanha wu ná mii nàvunŋɔ wu u ɲyɛ mii shiŋi shiinbii taan. 3Laŋaŋke mɛ́ɛ n'a mpyi a cwo mii na pi cyaga, maa mii yige Kirisita wwoɲɛɛge e bà pi si mpyi si jyè kuru wwoɲɛɛge e mɛ, lire mpyi na sí n‑táan mii i. 4Pire pi ɲyɛ Izirayɛli shiinbii, Kile à pi pyi u pyɛngɛ shiin. U à sìnampe kan pi á, maa tunmbyaare le ná pi e, maa Saliyaŋi kan pi á, pyiŋkanni na pi à yaa pi a uru pêre ke, maa lire cyêe pi na, maa yaayi ɲwɔmyahigii lwɔ́ pi á. 5Pi à fworo tiibii niɲcyiibil'e. Pire cye na Kirisita à pa, uru u ɲyɛ yaayi puni ɲùŋɔ na, uru u ɲyɛ Kile. U à yaa u a mpêre tèrigii puni i, fo tèekwombaa. Amiina. 6Izirayɛli shiinbii niɲyahamii mɛ́n'à Kile cyé ke, lire ɲyɛ a li cyêe na yaayi ɲwɔmyahigii Kile à lwɔ́ ke, na cyir'à pyi kaɲwɔɔ baa mà dɛ! Yii li cè na Izirayɛli shiinbii puni ɲyɛ Izirayɛli tùluge shiin mɛ. 7Ibirayima tùluge shiinbii puni ɲyɛ Ibirayima pyìi mɛ. Kile mpyi a yi jwo Ibirayima á na: «Ishaka pyìibii pi sí n‑pyi mu tùluge shiinbii.» 8Lire ɲwɔhe ku ɲyɛ, pyìibii pi à ta mà tàanna ná sùpyire ɲyii wuuni i kanna ke, pire ɲyɛ Kile pyìi mɛ. Mpii pi à ta mà tàanna ná Kile ɲwɔmɛɛni i ke, pire pi ɲyɛ Ibirayima tùluge shiinbii. 9Kile ɲwɔmɛɛni jwumpe pu ɲyɛ mpe: «Yyeela numɛcyiin, mii sí núru n‑pa, lire sí pyà ta Sara á.» 10Lire kanni bà mɛ. Wuu sɔ̂nŋɔ Erebeka na mú! Ur'à u ŋampii laani lwɔ́ wuu tulyɛge Ishaka á. 11Mà pyìibii yaha pi sàha si, si ŋkwɔ̀ kacɛnnɛ, lire ɲyɛ mɛ kapii pyi mɛ, Kile mpyi a yi jwo Erebeka á na yyahafooŋi Ezawu sí n‑pyi kàntugo wuŋi Yakuba báarapyi. Kile à jwo u Jwumpe Semɛŋi i na: «Mii à Yakuba funŋɔ lwɔ́ mà tòro Ezawu na.» Kile à yire jwo mà pi ta pi sàha si mɛ. Lir'à li cyêe na kani Kile à bégel'a yaha ke, u na u báaraŋi pyi na ntàanni ná lire e, u ɲyɛ na u pyi mà tàanna ná sùpyaŋi kapyiiŋkil'e mɛ. 14Ɲyɛ ɲaha wuu sí n‑jwo yɛ? Lire e ke Kile ɲyɛ a tíl'à bɛ? Ɔnhɔ! Lire bà mɛ! 15Sèeŋi na, u à yi jwo Musa á na: «Shinŋi na mii la ɲyɛ si ɲùɲaara ta ke, mii sí ti ta uru na, shinŋi i mii la ɲyɛ si ɲùŋke pi ke, mii sí ku pi ná ur'e.» 16Lire e ke sùpya ɲyii wuu, lire ɲyɛ mɛ u kapyiŋii sì n‑jà lire pyi li pyi mɛ, fo Kile ká ɲùɲaara ta ŋgemu na ke. 17Kile Jwumpe Semɛŋi i, Kile à jwo Farɔn á na: «Mii à mu tìŋɛ saanre tatɛɛnge e bà mii fànhe ná mii mɛge si mpyi si nɔ ɲìŋke cyeyi puni i mu cye kurugo mɛ.» 18Lire e ke shinŋi na Kile la ɲyɛ si ɲùɲaara ta ke, u maha ti ta urufoo na, u la ká mpyi si ŋgemu niŋgyii waha ke, u maha li waha. 19Wà sí n‑jà mii yíbe na «Ɲaha na Kile maha núru na wuu cɛ̂ɛge yɛ? Jofoo u sí n‑jà n‑cyé u ɲyii wuuni i yɛ?» 20Mu u ɲyɛ sùpya kanna ke, ɲaha ku ɲyɛ mu, ka mu u wá na Kile kyáali yɛ? Pwoore cwooni sí n‑jà li yaafooŋi pyi na ɲaha na u à lire yal'amɛ yɛ la? 21Pwoore cwɔ̀nhɔfooŋi bà u maha ti pyi u ɲɛɛmpe mà? L'aha u táan, ná pwoore ninure e, u sí n‑jà loŋgara cwoo, lire ɲyɛ mɛ cwotiile yaa. 22Kile la mpyi si li cyêe na uru lùun'à yîri, si u sífente cyêe mú. Ŋka cyire cwɔhigii cyi mpyi a yaa cyi kɛ̀ɛge ná Kile lùuni mpyi a yîri cyi taan ke, Kile à li kwû uye e, maa ɲcû uye na cyi taan. 23Mpii na u à ɲùɲaara ta maa pi bégel'a yaha pi i jyè nìɲyiŋi i ke, u à lire pyi si li cyêe sùpyire puni na na u pèente na ɲyɛ tɛgɛlɛ baa. 24Wuu u à yyere ke, Yahutuubii kanni shwɔhɔl'e bà u à wuu yyere mɛ, u à wuu pìi yyere mà fworo supyishiŋi sanŋi shwɔhɔl'e mú. 25Yire y'à jwo Kile tùnntunŋi Oze sémɛŋi i na: «Mpii pi ɲyɛ pi mpyi mii shiin mɛ, mii sí pire pyi na shiin. Supyishiŋi u ɲyɛ mii mpyi a u kyaa táan nay'á mɛ, mii sí uru kyaa táan nay'á sèl'e. 26Cyage e yi mpyi a jwo pi á na “Yii ɲyɛ mii shiinbii mɛ” ke, kuru cyage ninuge e pi sí raa yiri Kile ɲyii wuŋi pyìibii.» 27Kile tùnntunŋi Ezayi mú mpyi a jwo Izirayɛli shiinbii kyaa na na: «Izirayɛli shiinbii mɛ́ɛ ká sàa ɲyaha suumpe lwɔhe ɲwɔge nticɛnŋi fiige, pi shin paanra kanna ti sí n‑shwɔ. 28Yii li cè na jwumpe Kafooŋi Kile à jwo ke, u sí pu fûnŋɔ feefee ɲìŋke na fwɔfwɔ.» 29Kile tùnntunŋi Ezayi mú mpyi a fyânha a jwo na: «Kàmpyi Siŋi Punifoo Kile ɲyɛ a mpyi a shinpaanra yaha t'à kwôro wuu shiŋi i mɛ, wuu shiŋi mpyi na sí n‑tò Sɔdɔmu fiige, wuu shiŋi mpyi na sí n‑tò Gɔmɔri fiige.» 30Ɲyɛ supyishiŋi sanŋi shiinbii pi mpyi pi mpyi na ntìiŋi caa mɛ, pir'à ntìiŋi ta pi dániyaŋi kurugo; 31mà li ta, Izirayɛli shiinbii pi mpyi na sɔ̂nŋi si ntìiŋi ta Musa Saliyaŋi kurigii ɲaaraŋi kurugo ke, pire ɲyɛ a u ta mɛ. 32Ɲaha na lir'à pyi yɛ? Pire pi ke, mà jwo pi dániyaŋi pyi si u ta ke, pi mpyi na u caa ná pi kapyiiŋkil'e. Ɲyɛ l'à pyi mu à jwo pi à búrugo kafaage na mà cwo. 33Yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Yii wíi, kafaage na sùpyire sí raa búruge ke, mii à kuru yaha Siyɔn kànhe e. Kafaage ku sí raa sùpyire cyáan ke, mii à kuru yaha wani. Ŋka ŋgemu u à dá ku na ke, urufoo sì n‑sílege mɛ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\