1 Kōōriintō 1

1Anii nyoo Bāwulō nyoo kitōōloo :Yēyiin ām chamateenyii āyēku lēbkēēyiintēētaab Kāārārookiintēēt Yēēsu. Kēēboontē keey āk ng'eetaabiya Sōōstēēn. 2Kiisubooyook akweek biikaab Yēyiin chēbo kiriinkēētaab Kōōriintō choo /kikiitabaanaak kubununēē Kāārārookiintēēt Yēēsu ōbooyiitu Yēyiin. /Kēēmākwook kule ōtililiitu āk nkicheek biikyii tukul choo miitē wōlto ake tukul choo ikēnēē keey Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō nyoo Mokoryoontēēng'waa nkicheek. 3Lēyyē, kōōbēruurook :Baaba Yēyiin āk Mokoryoontēēt Yēēsu Kiriistō ānkukōōnook kaalyeet. 4Ābirchinē Yēyiin kōōnkōy kibtaman, kuuyu kichamaak ānkukōōnook tukuuk chēē chaang' kubununēē Kāārārookiintēēt Yēēsu. 5Āmwooyē kuu nyooto kuuyu kyōōboor ām inee kuyem ām keel ake tukul kuu wōlēē ōng'ālooltooy, āk mbo ām ng'oomnānēēt tukul. 6Wuu nyooto, kuuyu kyoonam ng'aleek choo kikiiboorwook kurubta keey āk Kāārārookiintēēt anku kiikukiilchook :ng'aleechaa kutukul. 7Kunyoo, manookuste rōōbēywoontēēt ake tukul nyoo kōōnu :Tāmirmiryēēt yoo ōmiitē ōkānyoonu miisin bēsyēēt nyoo iyēēwunēē Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō. 8Mākōōtitiirook ākoy tabanta nyēē -mōōtinyē miyootyo ake tukul ām bēsyoonoo mākōōtiilchi :Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō ng'aleek biiko. 9Yēyiin ku Yēyiin nyēē /kiinyālē. Kiikukuurook ō-āmchiinē āk lekwenyii Yēēsu Kiriistō nyoo Mokoryoontēēnyoo. 10Mbo ng'eetaabiya, ākāloonwook ām kaayneetaab Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō kule ōkāsyiintōōsii :tukul. Yoo kooyey kuu nyooto, ku mēēbērē +mōōchuunchuunnyē nteenee, māchāktōōs ōbuurē ām kēēlto nyēē churtaat nyēē kyōōkāsyiinē ām kāāsōōtēywēēkwook. 11Mbo ng'eetaabiya, kurubta keey āk ng'aleek chēē kwaakasee biiko alak kukwaanee kōōtaab Kilōōwē, tookunoot kule !kyoobchey keey. 12Kiyēē āmiitē āmwooyē ku kule: mwooyē :ake kule, "Ārubē :anii ng'aleekaab Bāwulō" kumwooyē :ake kule, "Ārubē :anii chēbo Ābōōlō" nto ake kulē :nyoo "Ārubē chēbo Bētērō." Nto ake kumwooyē nyoo :nkinee kule, "Ārubē chēbo Kiriistō." 13So! Ara bcheyaat :Kiriistō? Ara Bāwulō nyoo /kikēēkwērtoochinē wōlēē bo murtooywoontēēt kubo akweek? Nto /kikikiibatisanaak ām kaayneetaab Bāwulō, ōō? 14Ang'erechaat, kuuyu mēēbērē kyaabatisan chii ake tukul ām akweek, nteenee chēē kyaabatisan baateey ku Kiriisbō āk Kāyō. 15Kunyoo, māmii :chii nyēē imuuchē kumwooy kule /kikiibatisanaak sōōyēku rubiikyuu. 16Man sinee, kyaabatisan nkicheek biikaab kaab Siteefaana, nteenee yoo ābērē akas ku māmii subak :chii nyēē kyaabatisan. 17Āmwooyē kuu nyooto, kuuyu mēēbērē kiiyookwoo :Kāārārookiintēēt chaabatisan biiko. Nteenee kiiyookwoo kule chaa-amte lōkōōywēk chēē kāroomēch āmēēbērē ām kāāmuukēywēēkaab ng'oomnānēētaab chii buch. Kiyey kuu nyooto simāāboot ng'aleekaab kāāmuukēywēēkaab meetaab :Kāārārookiintēēt ām murtooywoontēēt. 18Yoo /kākyoomchi biiko choo mii kubootōōs ng'ālyoo kurubta keey āk murtooywoontēēt, kukāsē yēēt ku bēērbēēryo. Nteenee yoo /kākyoomwēēch acheek choo /kēēmiitē /kiirāroochēēch, ku kēēkāsē yēēt ku kāāmuukēywēēkaab Yēyiintēēt. 19Āmwooyē kuu nyooto, kuuyu mwooyē :siruutēkaab Yēyiin kule, "+Māāboot ng'oomnānēētaab choo ng'oomēch ānkāāsātyi komos kiirnātēētaab choo bērē tinyē kiirnātēēt." 20Āntō :chēē ng'oomēch? Āntō :kibsumaniisyek? Āntō :chēē tinyē kiirnātēētaab kwiilateet? Okany āmwoowook kiikumwooy :Yēyiin kule bēērbēēryo :ng'oomnān nyoo bo kōōrēēt. 21Āmwooyē kuu nyooto, kuuyu kiyey :Yēyiin ām kiirnātēēnyii simēēnkēt inee :biiko kubo kule ng'oomēch :icheek. Nteenee kiitiil :Yēyiin kule kooraraach biiko choo iyēnchinē inee. Kiiraraach kubununēē lōkōōywēk choo mwooyē :biiko alake kule bo bēērbēēryo. Lōkōōywēchooto choo kyoomtooy :acheek. 22Bērē :Yuutayeek nto /kiiboorchinē ng'al chēē /kiilātē, nto choo ma Yuutayeek kubērē :choo nto /kiiboorchinēē keel nyēbo ng'oomnān sukuchāmchiin. 23Nteenee, kyoomtooy :acheek kule kimēēchi :Yēēsu murtooywoontēēt, ng'ālyoo nyēē iyiimē Yuutayeek mētēwoy ānkuwuu nyēē bēērbēēryo ām wōlēē miitē :choo ma Yuutayeek. 24Nteenee, inkētē :choo kiikooraraach :Yēyiin kule Kiriistō :nyēē ibooru kāāmuukēywēēk āk kiirnātēētaab Yēyiin, anku Yuutayeek nto choo ma Yuutayeek. 25Ānkoo mwooyē :biiko alake kule bēērbēēryo :ng'aleekaab Yēyiin kubiirē :ng'aleechaa ng'oomnānēētaab biiko. Nto yoo /kēēbērē kuskusēch :ng'aleekaab Yēyiin, ku nyikiisēch kusiir nkuruukaab biiko. 26Mbo ng'eetaabiya, ōsōōtyēēchi wōloo kyōōwuuyē yoo /kikiirāroochook. Mēēbērē kyoochaang' :chēē kyōōng'oomēch ām wōlēē kāstooy :biiko āmēēbērē kyōōtookunootiin mbo subak :wōlēē wōō. Kimākwoonēē :chēē chaang' ām akweek kooriik choo bo bāytooyiisyēēt. 27Kiiraraach :Yēyiin biiko choo /kiisōōtē kule bērbērēch ām kōōrooni, sukōōntosuur choo kuurē keey kule ng'oomēch. Kiiraraach choo kuskusēch sukōōntosuur nkicheek choo kuurē keey kule bo nkuruuk. 28Kiiraraach choo bo ng'wēny choo mōōntooy :biiko alake ām kōōrooni kule buch. Kiyey kuu nyooto sukuyēk buch :kāāsōōtēywēēkaab biiko choo yibē keey ām kōōrēēt kule bo barak miisin. 29Ibooru :yuutēyu kule māmii :chii nyēē imuuchē kung'as keey ām taayeetaab Yēyiin. 30Nteenee, kiikuyeyaak :Yēyiin ōbooyiitu Kāārārookiintēēt Yēēsu nyoo kiyēk kiirnātēēnyoo kuchōōnēē wōlēē mii :Yēyiin. Yēyēēch :kiirnātoonoo keechurte ām taayeetaab Yēyiin, kēēyēku cheechii, kēētililiitu, ankootyaakteech. 31Kunyoo, kookootyiich yoo mwooyē :siruutēkaab Yēyiin kule, "Nyoo māchē kung'as keey, kung'as keey kubo Yēyiin."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\