1 Kōōriintō 6

1Nto ām akweek, yoo kāchuunchuun :chii āk ake, ku māmāchāktōōs kuyibchi ng'aleechaa biiko choo -mēēnkētē Yēyiin kōōwōōyook. Nteenee, māchāktōōs kuyibchinē biiko choo bo Yēyiin sukuchuul ng'aleechaa. 2-Mōōnkēt kule biikaab Yēyiin :chēē mākōōtiilchi bēsyēēt ake biikaab kōōrooni ng'al? Yoo +mōōtiilchi biikaab kōōrooni ng'al, ku biirook otiil ng'al chēē mā bo laat chēē wuu chuutēchu? 3-Mōōnkētē kule +mākiitiilchi :acheek malayikaanik ng'al? Kubooyiit man kiimuuchē kiitiilchi ng'al tukuuk choo mā bo laat choo bo kōōrooni. 4Kunyoo, yoo kātook :ng'ala chēē wuu chooto, ii, ara ōyibchinē biiko choo mākāsē :biikaab Yēyiin nyēē karaam sukuchuulē ng'aleechaa? 5Āmwooyē kuu nyooto, āchuurook. Ōmāchē ōmwoowu kule māmii :chii mbo akeenke ām akweek nyēē boonto kiirnātēēt nyēē imuuchē kōōwōōyo biikaab Yēyiin chēē kāmākāsyiin? 6Nteenee wēētii :ng'eetaabiya ake ānkuwokōōyyoong'tēē nyiin ake kōōk kōōkoochi biiko choo mā bo Yēyiin kōōwōōyo mbo ng'eetaabiya. 7Yoo kākwēryoot :chii ām akweek choo ōbooyē Yēyiin ake kuwo kōōk, ku kāākōōboor keey kēny kule kāmōōmuuchē kiy. Kaykay /kēēyēwook akweek nyēē miyaat nto /keechooreenaak tukuukwook. 8Nteenee, ōchōōrē keey :akweek nkityōōniin, nto ōyēchinē keey nyēē miyaat ānkōōtuubchē. 9-Mōōnkētē kule -mēēwutē :kibrōkōsiis Kaab Yēyiin? -Mookany /kiiberbeeraak. -Mēēwutē Kaab Yēyiin murēnik āk kooruuk choo kicham kurubootē keey, biiko choo kutunkyinē tukuuk choo /kēēkusē, choo mārtooy nto choo sikōrē murēnik chuut, 10choo sāsunootēē alak tukuukwaa, chēēmooyēētiisyēk, kibōōkitiisyēk, choo intosuurē alak nto chōōriik. 11Kyōōwuuyē :nkakweek chooto, nteenee /kiikiiwuunook ōtililiitu, /ankeechamta kule ōchurtootiin ām kaayneetaab Mokoryoontēēt Yēēsu Kiriistō āk Tāmirmiryēētaab Yēyiintēēnyoo. 12Imuuchē :chii ām akweek kumwooy kule, "Ntēē /kēēchāmwoo ayey kiy ake tukul." Nteenee āmwoowook kule ma karaam :kiy ake tukul. /Kēēchāmwoo kiy ake tukul, nteenee māmāchāktōōs ā-āsyi keey kubaytaa :tukuuchooto. 13Nto imuuchē :chii kumwooy kule, "Bo :āmiik mooyēēt ānku bo :mooyēēt āmiik. Mākōōboot :Yēyiin tukuuchoo tukwaay." Kāāmwoowook, mēēbērē /kikeeyey bōōrtaab chii kubooyiit :ng'al chēbo martaayeet. Nteenee, /kikeeyey kubooyiit :Mokoryoontēēt ānku mākuriibē :Mokoryoontēēt bōōrto. 14Kiing'eetee :Yēyiin bōōrtaab Mokoryoontēēt meet, anku makoong'eetee bōōrwoonikyoo nkacheek meet ām kāāmuukēywēēkyii. 15-Mōōnkētē kule bo :bōōrwoonikwook Kiriistō? Imuuchē kule nee kunoomnyo kiyēē bo Kiriistō āk koor chēē chēēmurēniis? 16Nto -mōōnkēt kule chiito nyoo kātuuyo āk koorko nyoo chēēmurēnnyoo, ku kāākunoomnyo āk koorkoonoo kuyēk kiito akeenke? Āmwooyē kuu nyooto, kuuyu mwooyē :siruutēkaab Yēyiin kule, "Mākuyēk :bichoo tukwaay kiito akeenke." 17Nto chiito nyoo kēēnoomnyo keey āk Mokoryoontēēt mākuyēk :tukwaay kiito akeenke ām Tāmirmiryēēt. 18Lēyyē, osatee keey ng'aleekaab martaayeet. Choolwookātēēt ake tukul nyoo yēyē :chiito kumii bōōrnyii saang', nteenee chiito nyoo choolwookēnē kubo ng'aleekaab martaayeet ku kaakunyeernyeeree bōōrnyii. 19Nto -mōōnkētē kule bōōrtaab chiitaab Yēyiin ku kōōtaab Tāmirmiryēētaab Yēyiin? Yēyiin nyēē kikōōnook Tāmirmiryoonoo miitē bōōrwoonikwook. Mēēbērē ōbooyē keey nkit, 20nteenee /kikēēwālāng'unēēnook kiy nyēē bichiiy. Kunyoo, ōyēyiisyēē bōōrwoonikwook nyēē karaam /sikēēkoonyitē Yēyiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\