2 Teesaloonika 2

1Mbo ng'eetaabiya, kēēmāchē kiiboorwook kiy kurubta keey āk chōōnēētaab Mokoryoontēēt Yēēsu Kiriistō āk yoo /kiiruruukyēēch inee. Kēēsoomook kule 2-mōōbootyē ām kāāsōōtēywēēkwook, nto ōmuuyē yoo /kēēmwooyē kule kaakuyit :bēsyēētaab Mokoryoontēēt, ānkoo kimwooyē kuu nyoo :ng'ālooltooyiintēēt ake nto biiko alak nto ku /kiikēēmwooy kule kikeesir :acheek ng'aleechu ām barweet ake. 3-Mookany kooberbeeraak :chiito ake ām keel ake tukul. Makuyit mbonō :bēsyōōnoo ākoy yoo kaakutay Yēēsu :biikyii alake ānkutook :choolwookiintoonoo +/mākiimukuusēē maataab kibchuulyo. 4Kwiilē :choolwookiintoonoo kiy ake tukul nyoo kutunkyinē :biiko āk kiy ake tukul nyoo kāsē :biiko kule bo Yēyiin sukoomuuch kōōwut :inee Kōōtaab Yēyiin ānkuyib keey barak kule inee ku Yēyiin. 5-Mōōsōōtē :akweek, sōō nee, mbo yoo kyāāmwoowook :anii ng'aleechu tukul kēēboontē keey? 6Nto yu ōnkētē :akweek chiichoo ikooyē choolwookiintoonoo sukutook :inee ām bēsyōōsyēk cheechii. 7Mii kuunyi kuyēyē :kāāmuukēywēēkaab choolwookātēēt yiisyō nyēē wunyaat, nteenee makutas taay :chiichoo kookaay yiisyoonoo ākoy /kiinēm. 8Yooto nanyuun ku mākutook :choolwookiintoonoo anku makubiir :Mokoryoontēēt Yēēsu chiichooto ām muuyēēt nyēē chōōnēē kuutiinyii. Makookarbuusee :Yēēsu chiichooto kāāmuukēywēēkyii. 9Mākuchōōnto :choolwookiintoonoo kāāmuukēywēēkaab Kibrōkōsyoontēēt ankuchakooberbeer biiko kuyēyē ng'aleek chēē chaang' chēbo kwong'uut. 10Yēyiisyēē ng'ālyoo ake tukul nyēbo kibrōkōsyoonti kōōbērbēērē biiko choo mākubootyo. Mākubootyo :bichoo, kuuyu kitay :icheek kucham ng'ālyoontēētaab manta /sikiiraraach. 11Kunyi, makuyey :Yēyiin icheek kōōyēnchi ng'wiiynan /sikēētēwēch, 12/ankiiruusta tukul choo king'ērēkyi ng'al chēbo rōkōsto āmānāākōōyēnchi ng'aleekaab manta. 13Nto akweek, ii, mbo ng'eetaabiya choo chāmook :Mokoryoontēēt, māchāktōōs kēēbirchi Yēyiin kōōnkōy ākookoy kubo akweek. Wuu nyooto, kuuyu kikweyaak :Yēyiintēēt ōyēku chēbo taayta /kiiraraachaak. Kiitabaanaak :kāāmuukēywēēkaab Tāmirmiryēēt ōyēku cheechii, yoo kyōōkoosēē keey ng'ālyoontēētaab manta. 14Kikuurook :Yēyiin kubununēē lōkōōywēk chēē kāroomēch choo kikyoomwook sikeekerkeyiitu Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō ām lēbkēēyyēētaab Barak. 15Kunyoo, lēyyē, mbo ng'eetaabiya, oyeet keey ānkōōkiilchi kāānēētēywēēchoo kikyoomwook ānkēēsirwook. 16- 17Kichameech :Baaba Yēyiin ankuyeyeech kēēbāybāyiitu ākookoy kiikēnēē keey kiyēē karaam. Lēyyē, kōōtitiirook :Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō nkityōōniin āk Baaba Yēyiin ānkōōkiimook ōyēyē ānkōōmwooyē kiyēē karaam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\