2 Tēmētēēwō 1

1Anii nyoo Bāwulō lēbkēēyiintēēt nyoo āyēchinē Kāārārookiintēēt Yēēsu yiisyēēt. Āyēyē yiisyoonoo kuuyu kitoola :Yēyiin. Kiiyookwoo sichāā-āmchi biiko kurubta keey āk soboontaab kibchuulyo nyoo kikuurtoowēēch kubununēē Yēēsu Kiriistō. 2Āsiruung' inyiing' wērinyuu Tēmētēēwō nyoo āchāmē miisin. Kōōbēruuriing' :Baaba Yēyiin āk Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō. Kuriireeniing' ānkukōōning' kaalyeet. 3Ākutunkyinē Yēyiin kuu wōloo kiyēytooy mbo :kuuko. Āyēyē kiyēē ānkētē kule karaam. Kuuyu āsōōtiing' ākookoy, āsoowuung' bēēt āk kwēēmooy ānkāābirchinē Yēyiin kōōnkōy. 4Yoo kaasoot wōlēē 'kiiriirte bēsyoonoo kyāābākooktiing', kwoomchoo :yēēmootēēt kule nto akasiing' saang'erech. 5Ānkētē kule 'ikoosēē keey Yēyiin miisin. Kiikoosēē keey :kōōkōōng' Lōys Yēyiin āk koomēt Yuuniis, wōlēē ānkētitooy imiitē nkinyiing' iyēyē kuu nyooto. 6Kunyi, kurubta keey āk yooto āsōōtuung' kule ikany kōōmwo keey :kāāmuukēywēēk choo kirōōbuung' :Yēyiin yoo kyāātiinyēēniing' āwunnyēkyuu. 7Mēēbērē kikōōnēēch :Yēyiin Tāmirmiryēēt kule sikēēmuuytōōsii, nteenee kikōōnēēch kule sikēēnyōōru nkuruuk, chamateet āk chōbātēēt. 8Kunyoo, -meekany kunaming' muyātēēt yēē +meeng'alaalee Mokoryoontēēnyoo nto yēē isōōtoo anii nyoo /kiikeerata kubo inee. Nteenee, ikany kēēnyāliilchē :tukwaay kubo lōkōōywēk chēē kāroomēch ām kāāmuukēywēēkaab Yēyiin. 9-Mēēwuutyēē kule Yēyiin nyoo kiikooraraacheech ānkiikukuurēēch kēēyēku biikyii. Mēēbērē kiyey kuu nyooto kubo kiy ake tukul nyēē kiikeeyey, nteenee kubo wōlēē māktooy inee nkit ām mooyēēnyii āk mbo subak kubo chamateenyii nkityō. Kisimkuchameech :Yēyiin ku /mānāākēētoow kōōrēēt 10ānkōōboorwēēch chamataanaa ām chōōnēētaab Kāārārookiintēēnyoo Yēēsu Kiriistō. Kiikōōsyēēntoowēēch :Kiriistō meet ānkwoorōōrwēēch kēēlto nyēbo soboontaab kibchuulyo kubununēē lōkōōywēk chēē kāroomēch. 11Kunyoo, kookutoola :Yēyiin a-amtaate lōkōōywēchu. Kookutoola subak āyēku lēbkēēyiintēēt ānkāānēētootē ng'ālyoontēētaab manta. 12Kiyooto nyēē /kiinyāliilchoo kuu nyiitēnyi. Ānkoo kut kuwuu nyooto, mēēbērē āmuyoot, kuuyu ānkētē chiichēē kyāāyēnchi ānkāātinyēē man kule imuuchē kuriib kiyēē kiikōōtōōrwoo ākoy bēsyoonoo iyēēwunēē. 13Tēmētēēwō, 'inēētē biiko kuu wōloo kyāānēētitooy :anii, 'ānkiikoosēē keey Kāārārookiintēēt Yēēsu 'ānkiichāmē kuu wōloo kyāāyēytooy. 14Iriib ng'aleechaa kāroomēch chēē /kiikiitōōruung'. Kuyēētyēēchiing' :Tāmirmiryēētaab Yēyiin nyoo minyook. 15Ābērē 'inkētē kule kookubakaaktaa :chii ake tukul nyēbo yēēmēētaab Eesya kuboonto keey nyoo /kēēkuurēē Fukēēlō āk Erimokeen. 16Nteenee, ii, lēyyē, kuriiree :Yēyiin kaab Ōnēsifōōrō, kuuyu inee nyēē kichakoobaybaayaa ānkōōtitiiroo btaman. Mēēbērē kimuyoot chakukasa arataat. 17Yu kāwokuyit Rooma, koomuuch kucheeng'aateenaa wōlto ake tukul ākoy kut wokunyōōrwoo. 18Lēyyē, kuriiree :Mokoryoontēēt Ōnēsifōōrō ām bēsyoonoo itiilchinē biiko ng'al. Ābērē 'inkētē kubooyiit man kule kiyēētyēēchoo anii :Ōnēsifōōrō ām kēēlwookik chēē chaang' yoo kyāāmiitē Ēfēēsō.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\