Yēyuutēk 14

1Nto mii yu kimii :Bāwulō āk Barnaaba Ikoonnya, kuba kōōtaab saayeet nyēbo Yuutayeek kuu wōloo kōyēytooy kwaak. Kyaamta ng'ālyoontēētaab Yēyiin ām wōlooto nyēē kōrōōm miisin kut kōōyēnchi Yēyiin :Yuutayeek chēē chaang' āk mbo alak chēē kima Yuutayeek. 2Nteenee, kōōwuruur :Yuutayeek choo kitay kuchamta Yēēsu biiko choo kima Yuutayeek kunyeeree mētēwook sukukwiil mbo ng'eetaabiya. 3Kiito nyēē miitē, kōōwoonkyi :Bāwulō āk Barnaaba āsiiswēk chēē chaang' wōlooto kung'āloolēē Mokoryoontēēt nyēē kimānyōkōōrēch mbo kisich. Kiiboorunēē :Mokoryoontēēt kule kibo man :lōkōōywēchoo kurubta keey chamateenyii, yoo kiikoochinē kāāmuukēywēēk kuyeyee ng'al chēbo kwong'uut. 4Kichuunchuunootiin :biikaab kiriinkoonoo. Kichoomtōōs :alake ākoo Yuutayeek, nto alak, kuchoomtōōs ākoo lēbkēēyik. 5Nteenee, kung'eet :Yuutayeek ākoo choo kima Yuutayeek kunam wōlēē mii :biikwaa chēē wōōyēch ānkutoow kuchōb kule koonyaliil lēbkēēyik ankuwiiree rwoontōōk kule kubakach. 6Yooto simkōōnkēt mbo :Bāwulō ng'aleechaa. Kumwēchi :icheek yēēmēēt ake nyēē /kikēēkuurēē Lukawoonnya wōlēē kibo kiriinkōōsyēk chēē /kikēēkuurē kule Luustra āk Tēērbē āk mbo alak chēē kilēēkitēē yooto. 7Kutas taay :icheek kwaamta lōkōōywēk chēē kāroomēch ām wōlooto. 8Kimiitē :chiito ake kiriinkoonoo bo Luustra nyēē kikiikuchunkuut :kērēēnkōōk kung'eetee leekwaanti āmānāāwēēsyēt bēsyēēt ake. Kimii :chiichoo kukēēbuur ng'wēny 9kuyēbchinē yiit wōlēē kimii kung'ālooltooy :Bāwulō. Yooto, kōōrōōtoot :Bāwulō chiichooto. Yu kēērōōtoot, kukas kule kiikoosēē keey :chiichoo Yēyiin nyēē kiyēmē /kiisoob. 10Ām yooto, kumwoochi :Bāwulō chiichoo ām kuutiit nyēbo barak kule, "Ng'eet ānkiiyyoony." Ām areet akeenke, kung'eet :chiichoo ānkutoow kuwēēsyētoot. 11Yu kakas :biiko choo kikiiruruuch keey ng'aleechaa, kukuur ām kuutiing'waa bo Ikoonnya kumwooyē kule, "Nto yu kāākurārākyēēch ra āyiik ām eertaab biich." 12Kikuurēē :bichooto Barnaaba Sēēwus, kukuurēē Bāwulō Ēērmē, kuuyu ki inee nyēē ki ng'ālooliintēēt nyēē wōō. 13Kimii :kōōto ake nyēē /kikēēsooyēē Sēēwus nyēē kilēēkitēē yēē kibo oreet nyēē iwutē kiriing'. Yooto kukwēryoon :bēēliintēētaab kōrōsēēk nyēē kiiyyoonkyinē kōyooto wuunōōk ānkuchōōnto mbo toobtōōk ākoy yēē kibo oreetaab kiriinkoonoo. Kimāchē :inee āk biiko chuut kule kuyēchi mbo Bāwulō kōrōsēēk. 14Nteenee, yu kakas :lēbkēēyichoo tukwaay Barnaaba āk Bāwulō ng'aleechaa kukereer sirookwaa kōōboorunēē kule katay ng'aleechaa ānkulābātē wōlēē kikiiruruukyi keey :biiko ānkubōl kule, 15"Murēchu! Ām nee yu sooyey ng'aleechu? Nto yu keekerkeeye acheek āk akweek. Kēēmiitē kēēyibwook lōkōōywēk chēē kāroomēch. Oweeksee ātēbuutēchu māyēētyēēchinē chii kiy ānkōōyēnchi Yēyiin nyoo soboot, nyoo kiyēyē barak āk ng'wēny āk mbo araarayta āk tukuuk tukul choo mii wōlto." 16Kitas taay :Bāwulō kumwoochi bichooto subak kule, "Ām bēsyōōsyēk choo kibo taay kyoosyi :Yēyiin kōōrōōtunwēēk kurub ātēbuutēkwaa. 17Nteenee, tukuuk chēē kāroomēch choo kikōōnook :Yēyiin kōōbooru :yooto wōlēē wuu :inee. Kikōōnook roobta kuchōōnēē barak ānkuyēyē kubiityo :āmiik ām bēsyōōsyēk chēē kiikuchōbchi. Kōōnook āmiik chēē chaang' ānkuyēyook ong'erech." 18Ānkoo kut king'alaal nyēē tyaa, kiwuuy kukerekta :mbo Bāwulō bichoo, nteenee kisyeem kut koomuukta bichooto kumayey kōrōsēēk. 19Nto mii yoo, kukwaanee :Yuutayeek alake Antyookya ākoo Ikoonnya. Kibakuweech :Yuutayeechaa biiko kōōyēnchi ng'aleekwaa. Yooto kuwiiree :bichooto Bāwulō rwoontōōk /ānkiing'irtiitoot kuwo kiriinkoonooto saang' kubērē tōōs kaakume. 20Nteenee, kukwa :biikaab Yēyiin ānku bākōōruruukyi keey yooto kimii :Bāwulō kōōkwēnkwēēn. Kung'eet :Bāwulō ankooyeey ākoy kiriinkoonoo. Nto yu kāyyēēkunēē, kung'eetee yooto ākoo Barnaaba ānkutākyi keey Tēērbē. 21Yu kabakuyit :icheek Tēērbē, kwaamta lōkōōywēk chēē kāroomēch ām wōlooto ānkunyōōr rubiik chēē chaang'. Nto mii yoo, kooyeey ākoy Luustra, Ikoonnya ākoo Antyookya. 22Kiititiirootē biikaab Yēyiin kutēē yooto tukul sukutas taay kukiilchi ng'ālyoontēētaab manta. Kimwoochinootē biiko kule, "Ākoy kēēbuntēē kurook nyāliluutēk chēē chaang' sukung'eet kiiwut Kaab Yēyiin." 23Kitool :Bāwulō ākoo Barnaaba booyik ām wōlto ake tukul chēē kikiikuchamta ng'ālyoontēētaab Yēyiin. Kikir kwoomiis ānkusoochi bichoo. Nto mii yoo, kōōyokoochi bichooto kuriib :Yēyiin nyoo kiikoosēē keey :bichooto. 24Yu kābākumur :Bāwulō ākoo Barnaaba Bisiitya, kuyit Bamfulyaa. 25Nto yu kaakoowaany kwaamta ng'ālyoontēētaab Yēyiin ām Beerka, kurēkto ākoy Atalya. 26Nto mii yoo, kubeetee mwēēnkēēt kung'eetee Atalya kooyeey Antyookya wōloo /kikiikiiyiilchi icheek ām chamateetaab Yēyiin kubo yiisyēēt nyooto kikiikoowaany. 27Yu kabakuyit Antyookya, kōōruruuch biikaab Yēyiin kukwa yēēt akeenke. Yooto, kurārchi bichooto kiy ake tukul nyēē kikiikuyey :Yēyiin kubuntēē wōlēē mii :icheek āk mbo subak wōlēē /kikeeyaatita kēēlto kookaasee keey :biiko Yēyiin choo ma Yuutayeek. 28Kiibuurto keey :Bāwulō āk Barnaaba rubiik ām bēsyōōsyēk chēē chaang'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\