Yēyuutēk 15

1Nto yēē kitākumiitē :Bāwulō ākoo Barnaaba Antyookya, kukwaanee :biiko alake Yuuteeya ankuba wōlooto. Kibakooneet :bichoo mbo ng'eetaabiya. Kimwooyē kule, "-/Mākiirāroochook, yoo -/mākiimurootānook kuu wōloo mwooytooy :kiruutēkaab Muusa." 2Kiyey :ng'ālyoontoonoo Bāwulō ākoo Barnaaba kuchuunchuun āk bichooto. Kikwiil keey :tukul. Nto mii yoo, /kēēmwooy kule kuwo :Bāwulō ākoo Barnaaba kuboonto keey āk mbo ng'eetaabiya alak ākoy Yēērusālēēm kule bākunyōōryo ākoo lēbkēēyik chuut āk booyik ām wōlooto kurubta keey āk ng'ālyoontooni. 3Yooto, kōōyookto icheek :biikaab Yēyiin. Nto yu kimiitē :icheek kumurē Fōyinikē āk Samaryaa kumwoochi mbo ng'eetaabiya kule kiikuweek :biiko choo kima Yuutayeek. Kiing'ereech :lōkōōywēchoo mbo ng'eetaabiya miisin. 4Yu kabakuyit mbo :Bāwulō Yēērusālēēm, kutorooch icheek :lēbkēēyik, booyik āk biikaab Yēyiin tukul. Kiiboorchi bichooto kiyēē kiikuyey :Yēyiin kubuntēē wōlēē mii :icheek. 5Nteenee, king'ēētyo :biiko alake chēē kikiikuchamta Yēēsu chēē kyoobu Farisaayeek ānkumwooy kule, "Māchāktōōs /kiimuraatan biiko choo ma Yuutayeek ānkumākyinē mbo kooywey kiruutēkaab Muusa." 6Ām yooto, kōōtuuyo keey :lēbkēēyik ākoo booyik sukōōrwoochēē ng'ālyoontoonoo. 7Yu kabakung'alaalee ām kōōyinto, kung'eet :Bētērō ānkumwooy kule, "Mbo ng'eetaabiya, ābērē ōnkēt kule kisimkutool :Yēyiin ām bēsyōōsyēk choo kiikukeeyta ām wōlēē ōmiitē :akweek kule makukas :biiko choo ma Yuutayeek lōkōōywēk chēē kāroomēch kubununēē wōlēē āmiitē :anii, ānkōōyēnchi. 8Kiiboorunēē :Yēyiin nyoo inkētē wōlēē wuu :kāāsōōtēywēēkaab biiko kule kichāmē biiko choo ma Yuutayeek yoo kiikoochinē icheek Tāmirmiryēēt kuu yoo kikōōnēēch acheek. 9Kuuyu kiikoosēē keey :bichoo Yēyiin, /kiitiliil. Kunyi, -mākēētēērchiintōōsii āk bichoo. 10Kunyoo, ii, ām nee yu ōmāchē okwiil Yēyiin ōkoochinē mbo ng'eetaabiya kukalab māchōōkiit nyēē -mākiimuuchē :acheek keekalab, āmēēbērē kiimuuch mbo :kuuko. 11Māwuu nyoo. /Kikiiraraacheech acheek, yu kāwokunyōōwēēch :Mokoryoontēēt Yēēsu kaat, ānkuwuu nyooto ām wōlēē miitē nkicheek." 12Kisiisyo :biiko tukul kule "much," ānkuyēbchi yiit Barnaaba ākoo Bāwulō kōōbooru tukuuk chēē kitook chēē -/mākyoomu āk ng'aleek chēē /kiilātē chēē kikiikuyey :Yēyiin ām wōlēē mii :biiko choo ma Yuutayeek kubuntēē wōlēē mii :icheek. 13Yu keewaany :bichoo kumwooy kuu nyooto, kumwooy :Yāākōbō kule, "Mbo ng'eetaabiya, ōyēbchi, baa, yiit. 14Kāākurārwēēch :Simōōni wōlēē kichāmtooy :Yēyiin biiko choo ma Yuutayeek ām taay, yoo kichāmē bichooto kuyēk :nkicheek biikyii. 15Mii :ng'aleekaab ng'ālooltooyik chēē ityiichē yuutēyu ām yoo /kikeesir kule, 16'Yoo kāākubēk :ng'aleechu, +māāyēēwu ānku chāāyyoong'tē subak kōōtaab Tāwuti nyoo kikiikuluul. +Maateech subak wōloo kikiikuburyet kut ākētyi kōōbuur kuu yoo kiwuu, 17sukung'eet kucheeng'aat :biiko choo kiikung'ēt Mokoryoontēēt āk choo ma Yuutayeek choo kyaakwey kule kuyēk cheechuu.' Kiiboor :Yēyiin ng'aleechu 18/kiinkētē ām kēnyiisyēk chēē chaang' choo kiikukeeyta." 19Kitas taay :Yāākōbō kumwooy kule, "Kaatiil :anii ām yooto kule -makeeyey :acheek kuwuuyiityi :ng'aleek biiko choo ma Yuutayeek choo mii kuyisu keey kukwoonii wōlēē mii :Yēyiin. 20Yēē kātāwuu nyoo, okany kēēsirchi barweet kēēmwoochinē kule kutayee keey kwoomē āmit chēē ma lubkoobēch choo /kākēēsooytoochi tukuuk chēē /kēēkusē ankutayee keey martaayeet. Kutayee keey mbo subak kwoomē bany chēbo tyoong'in chēē /kākēēkul ankutayee keey kwoomē kiisēēnik. 21Nteenee, yoo māchē :chii kuyēk Yuutāyiin, kōōnkētē kiyēē /kēēmākyinē kule kuyey, kuuyu /kiikeesumanaan kiruutēkaab Muusa ām kiriing' ake tukul ām bēsyōōsyēk choo kibo taay /ānkutākēēsumānē mbo lōkōōywēchoo ām kooriikaab saayeet ām bēsyēēt ake tukul nyēbo Sabaato." 22Nto mii yoo, kootiil :lēbkēēyik āk booyik kuboonto keey āk biikaab Yēyiin tukul, ankukwey biiko alak ām biikwaa chēē /sikiiyookto kubeeta keey Bāwulō āk Barnaaba Antyookya. /Kikeekwey Yuuta nyoo /kikēēkuurē ām kaayneet ake kule Barsaaba ākoo Siila. Kitookunootiin :bichoo ām wōlēē mii mbo ng'eetaabiya. 23Kibeeta :bichuutēchu barwaani: Kiisubooyook :acheek lēbkēēyik ākoo booyik. Kēēmāchē kuyityi :lōkōōywēchu biiko choo ma Yuutayeek choo kiikuchamta Yēēsu choo mii Antyookya, Siirya ākoo Kiliikya. 24Kookeekas kule kookukwa wōloo ōmiitē :biiko alake chēē mānāākēēchāmchi :acheek ankubakooyiimaak mētēwoy ām ng'al chēē kyoomwook. 25Kunyoo, kookiisoot :acheek tukul kule keekwey biiko ānkiiyooku kukwa wōloo ōmiitē. Makukwaanta keey bichoo kēēchāmē, Barnaaba ākoo Bāwulō. 26Kookuchamta :bichoo soboonwēkwaa kubo kaayneetaab Mokoryoontēēnyoo, Yēēsu Kiriistō. 27Kunyi, kākiiyooku Yuuta ākoo Siila bākōōkiim ām kuutuweekwaa kiyēē kaakeesir. 28Ko karaam ām wōlēē mii :Tāmirmiryēētaab Yēyiin āk mbo ām wōlēē kēēmiitē :nkacheek ku -/makiing'ireenaak nyikiisintaab kiruutēk chēē chaang'. Nteenee, 29-mōō-āmē āmit chēē ma lubkoobēch choo /kēēsooytoochinē tukuuk chēē /kēēkusē. Otayee keey mbo ō-āmē bany chēbo tyoong'in chēē /kēēkulē. Otayee keey mbo subak ō-āmē kiisēēnik, ankootayee keey martaayeet. Kunyoo, karaam yoo kootayee keey tukuuchu. Chameetaab keey. 30Yooto, /kiiyookto bichooto kuba. Kurēkto ākoy Antyookya. Kiiruruuch biikaab Yēyiin ām wōlooto ānkōōyokoochi barwaanaa. 31/Keesuman. King'ērēkyi :bichooto ng'aleek chēē kyoomu :barwaanaa chēē kiikiimē biich. 32Kimwooy :Yuuta ākoo Siila choo ki ng'ālooltooyikaab Yēyiin ng'aleek chēē chaang' chēē kiikiimēē mbo ng'eetaabiya kutitir. 33Yu kābākōōbuur :bichoo /kikiiyooktooy wōlooto ām bēsyōōsyēk chēē ng'ēri, kōōyoomiis mbo :ng'eetaabiya. /Kikiibēruur kubeeta tāloosyēēt ākoy wōloo kimii :biiko choo kiiyooktooy icheek. 35Kunyoo, kiibuur :Bāwulō ākoo Barnaaba Antyookya, kōōnēētē ānkwoomtooy ng'ālyoontēētaab Yēyiin ām wōlooto kuboonto keey āk biiko alak chēē chaang'. 36Yu kaakukeeyta :bēsyōōs, kumwoochi :Bāwulō Barnaaba kule, "Murooni, ikany, baa, yēē kēēruutoochi mbo ng'eetaabiya ām kiriinkōōsyēk tukul choo kiikyaamtaatee ng'ālyoontēētaab Yēyiin. Māchāktōōs bakeekas wōlēē mii kōōbuurtooy :icheek." 37Kimāchē :Barnaaba kule kuwēēto Yoowaana nyoo /kikēēkuurē ām kaayneet ake kule Māārkō. 38Nteenee, kiisoot :Bāwulō kule kimayemaat kubeeta Yoowaana, kuuyu kibakaakta icheek ām Bamfulyaa nyēē mēēbērē kitas taay āk icheek ām yiisyoonoo. 39Kichuunchuun :Bāwulō āk Barnaaba nyēē kōrōōm kut kubchey keey. Kiwēēto :Barnaaba Māārkō ām mwēēnkēēt kutākyi keey Kubrō. 40Nteenee, kikwey :Bāwulō Siila kule kuwēēto keey. Kisaay mbo :ng'eetaabiya kōōbēruur icheek :Yēyiin, nto mii yoo, kuba. 41Kiwēēsyētootēē :Bāwulō Siirya ākoo Kiliikya kōōkiimootē biikaab Yēyiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\