Kalaatya 2

1Nto yu kakeeyta :kēnyiisyēk tamanu āk ang'wan, ayeey Yēērusālēēm. Ām baaniitēnyi, kyāāboontootē keey Barnaaba. Kyāāwēētē keey nkinee Tiitō. 2Kyāāwē kuuyu king'oong'woo :Yēyiin kule āwē. Āmiitē wōlooto, kyāāboorchinē biikaab Yēyiin chēē kitookunootiin ām wōlooto lōkōōywēk chēē kāroomēch choo ā-āmchinootē biiko choo mā Yuutayeek. Kyaayey kuu nyooto simāwo buch :yiisyēēnyuu. 3Ānkoo kimeemuraatanaat :Tiitō nyoo kyāāboontootē keey nyi ki Kirikiintēēt, /mānāākēēkērchi koong' kule /kiimuraatan /sikēēchāmchi kuyēk chiitaab Kiriistō kuchurta. 4Ānkoo kiwuu nyooto, kimii :biiko alake chēē kikiikuyey keey kule kiikōōyēnchi Yēēsu ānkurisēēch chēē kimāchē kule /kiimuraatan Tiitō. Kikiikusāb :bichoo bakuyooteech ām tankasta nyēē kiikēēnyōōru ām wōlēē mii :Kāārārookiintēēt Yēēsu sukung'eet kuyeyeech kēēyēku motwoor subak. 5Nteenee mēēbērē kikyoosyi keey bichoo mbo kisich. Kikeeyey kuu nyooto sōōtēbtē :akweek ng'ālyoontēētaab manta. 6Nto kurubta keey bichoo tookunootiin, mānāātāsyi :icheek kiy ām kiyēē ānēētē :anii. Ānkoo ku tookunootiin :icheek, māmii yēēt :kiy, kuuyu mākāsunēē :Yēyiin kāroomnyēētaab chii wōlēēb saang'. 7Kikas :bichoo kule /kikēēkōōno kāāmuukēywēēk ā-āmchinootē biiko choo mā Yuutayeek lōkōōywēk chēē kāroomēch kuu yoo /kikiikoochinē Bētērō kāāmuukēywēēk kwoomchinoot Yuutayeek lōkōōywēk chēē kāroomēch. 8Kiinkēt kule Yēyiin nyoo kiyēyē Bētērō kuyēk lēbkēēyiintēēt ām wōlēē mii :Yuutayeek, ku Yēyiin nyiitēnyi kiyēyoo nkanii āyēku lēbkēēyiintēēt ām wōlēē mii :biiko choo mā Yuutayeek. 9Yu kāwokukas :Yāākōbō āk Bētērō kuboonto keey Yoowaana choo ki kāāntōōyikaab biikaab Yēyiin kule kiibēruur :Yēyiin yiisyēēnyuu, koosubaayaa anii āk Barnaaba ku kachamta kāānēētiisyēēnyoo. Kichāmchiin kule kyoomchi :acheek lōkōōywēk biiko choo mā Yuutayeek, nto icheek kwoomchi choo Yuutayeek. 10Kiyēē kimwoowēēch ku kule kiisōōtē biikaab Yēyiin choo bānoon ām Yēērusālēēm, ng'ālyoo nyēē kyāāchōboot miisin ayey. 11Kimii :yēē kiruutoochi :Bētērō Antyookya, nto ābērē akas kimachuulaat. Yooto asoot kule ākoy akwiil kukāsē biiko. 12Kuyitu :Bētērō, kyoomchiintōōs āmiik āk biiko choo mā Yuutayeek. Nto yu kabakuyit :biiko alake chēē kikwoonēē wōlēē mii :Yāākōbō, kusatee keey :Bētērō wōlēē mii :biiko choo mā Yuutayeek, kuuyu kiiywēyē choo mwooyē kule mā bo Yēyiin :chii kuchurta, yoo /manaakiimuraatan. 13Kirub :nkicheek Yuutayeek alake Bētērō ām ātēbuutēchoochii ānkuchut :nkinee Barnaaba ng'aleechaata. 14Nto ābērē akas :anii kule kimāmiitē kuyēyē :bichoo kurubta keey āk wōlēē wuu :manta nyēbo lōkōōywēk chēē kāroomēch, āmwoochi Bētērō kukāsē :biiko tukul kule, "Murooni, nto yu imiitē :inyiing' ikērchinē koong' biiko choo ma Yuutayeek kurub kiruutēkaab Yuutayeek, āmēēbuurē :inyiing' nyoo Yuutāyiin kuu wōloo ibuurtooy :Yuutayeek. 15"Ānkoo kēēyēku :acheek Yuutayeek ām yyootēēt amakeekerkeeye biiko alak choo -mēēnkētē kiruutēkaab Yēyiin, 16kiinkēt kule -/mākiitiilchinē chii ake tukul kule churtaat ām taayeetaab Yēyiin kubo kule rubē :chiichoo kiruutēk. Nteenee, kiitiilchinē kule churtaat kuuyu iyēnchinē Yēēsu nyoo Kāārārookiintēēnyoo. Kiyooto nyēē yēyēēch :acheek Yuutayeek kiikaasee keey Kāārārookiintēēt Yēēsu sukung'eet /kiitiilwēēch kule /kēēchurtootiin ām taayeetaab Yēyiin kuuyu kiikoosēē keey Yēēsu āmēēbērē kubo kule kēērubē kiruutēk. Āmwooyē kuu nyooto kuuyu -/mākiitiilchinē chii kule churtaat kubo kule kēērubē kiruutēk. 17Kuuyu kiikōōtiilwēēch :Yēyiin kule kēēchurtootiin ām Kāārārookiintēēt āmēēbērē kule kēēchurtootiin kuuyu kēērubē kiruutēk, kumwooyē :Yuutayeek alake kule /kāākēēchoolwookēn. Ara ibooru sōō :yooto kule yēyēēch :Kāārārookiintēēt kēēchoolwookēn? Achicha! Mā wuu nyoo mbo kisich. 18Nteenee āchoolwookēnoot man, yoo kaacham subak kule /kiirāroochē chii kubo kule bēng'tēē kiruutēk. 19Kikiikōōtiinyoo nkanii :ng'aleekaab kiruutēk nteenee /kiikiityaakteenaa wōlēē mii kiruutēchoo, sāāminy kubo Yēyiin. 20Kuu yoo kimēē :Kiriistō kuwuu nyēē kyaameey :nkanii kuu nyooto. Mēētākuwuu :soboonnyuu yoo kibo taay, nteenee āboontē ra Kiriistō ām soboonnyuu. Soboonto nyēē āminyē ku soboonto nyēē ākoosēē keey Lekwetaab Yēyiin. Kichama :lakwani kut kōōkooyto soboonnyii kubo anii. 21Irāroochēēch :Yēyiin kubo chamateenyii nkit āmēēbērē kuuyu kēērubē kiruutēk. Kiy :nyoo nyēē -māābākooktooy. Nto ki man kule /kiitiilchinē chii kule churtaat kuuyu rubē kiruutēk ākoo kime, sōō, :Kiriistō nyēbo buch?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\