Yoowaana 12

1Ām bēsyōōsyēk lo kumanaayit :Saakweetaab Keeytaayeet, kuwo :Yēēsu Beetannya wōloo kiminyē :Lasaaro, chiichoo kiing'ēētēē :Yēēsu meet. 2/Kikeebay Yēēsu āk rubiikyii ām wōlooto anku Maariita nyēē kibāyiisyē. Kimii :nkinee Lasaaro yooto. 3Nto mii yoo kunam :Maaryaa mwaayta laaleet akeenke nyēē kiboong'u nyēē anyiny /ānkyoolēē beesaan chēē chaang'. Kiraang'tee :Maaryaa mwaayaa kērēēnkōōkaab Yēēsu, nto yityo, kumasee kērēēnkōōchoo buutēēkyii. Kiboong'unēē :mwaayaa kōōt tukul. 4Nteenee kimwooy :Yuuta Iskaryoot nyoo ki akeenke ām rubiichoo bo Yēēsu (nyoo kimii wokuchoomtooy inee) kule, 5"So /kāmākyooltooy mwaayi /kakeenyeeree kuu nyi ām siliinkiinēk chēē yēmē /kyaalee tuuka sōmōk /ānkiikoochi beesaanichaa bānoonik?" 6Mēēbērē sōō kimwooyē :chiichoo kuu nyooto kuriirēē bānoonik, nteenee kuuyu ki chōōriin :inee. Kikōnōrē beesaanik ānkubētēchē beesaanichaa kuyēētyēēchinēē keey. 7Nteenee kimwooy :Yēēsu kule, "Bakaakte koorkoonoo sukukonor mwaayaa ankooyiileenaa bēsyēēt nyēē +/makeemuya. 8Ōboontē keey akweek āk bānoonichoo kwaak, āmōōboontē keey anii kwaak." 9Yooto kukas :biiko chēē chaang' kule kimii :Yēēsu Beetannya. Kimābēētii baateey bakukas Yēēsu nteenee kimāchē bakukas nkinee Lasaaro nyoo kiing'ēētēē :Yēēsu meet. 10Kisat :bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch kubakach nkinee Lasaaro. 11Kiyey kuu nyooto kubo kiyēē /kikēēyēchi Lasaaro. Kikiikuyey :ng'ālyoontooni kumwēyēē :biiko chēē chaang' kāāntōōyichoo bo Yuutayeek kubēētii wōlēē mii :Yēēsu ankookaasee keey inee. 12Yu kayyeech, kukas :bichoo chaang' kikiikukwa Saakweetaab Keeytaayeet kule kimii :Yēēsu kuchōōnii Yēērusālēēm. 13Yooto kunam :bichoo sākēēkaab keetiik alak chēē wuu sōōsik ankutorookta Yēēsu. Kityēēnchinootē :bichoo barak kule, "Kutōrōriit :Yēyiintēēt! Ibēruuroot :nyoo chōōnii ām kaayneetaab Yēyiin. Ibēruuroot :Bāytooyiintēētaab Isirāyēēl." 14Kinyōōr :Yēēsu sikiryēēt nyēē kitāku mining' nyēē kikalabaan inee, kootyiich yoo mwooyē :siruutēkaab Yēyiin kule, 15"-Mōōmuuyē, wē, :biikaab Saayoon. Woong'nyi chōōnii :Bāytooyiintēēng'uung'. Kālāboonu :mooy bo sikiryo." 16Mānāāsimkōōnkēt :rubiik kule kiwuu nee :ng'aleechaata tukul. Nteenee yoo kiiyēēyē :Yēēsu Barak, kōōsōōtyi :yooto rubiichoo kiyoo kimwooyē :siruutēkaab Yēyiin kurubta keey āk Yēēsu. /Kikēēyēchi Yēēsu kuu yoo kimwooyē :siruutēchooto. 17Kibākwoomchinoot :biiko choo kikāsē kōōng'ēētēē :Yēēsu Lasaaro meet biiko alak ng'aleechaata. 18Kiyooto nyēē kiyey :bichoo kichaang' kutorookta Yēēsu kuuyu kikiikuyey :Yēēsu ng'ālyoo nyēbo kwong'uut miisin. 19Yooto nanyuun kuteebee keey :Farisaayeek kule, "Lēyyē, kookas kule -mōōmiitē ōnyōōru kiy! Okas biiko tukul kaakurub chiichiito!" 20Kimii :nkicheek Kirikiik alake chēē kikikwa Yēērusālēēm bakwaam saakwaanaa. 21Kiba :Kirikiichoo ākoy wōlēē kimii :Filibō nyoo ki bo Beetsaayta ām Kalilaaya. Yooto kuteebee :bichoo Filibō kule, "Boontēēt, kākēēmāchē keekas Yēēsu." 22Wokumwoochi :Filibō Antereeya, nto yityo kubeeta keey :tukwaay ānkubākumwoochi Yēēsu. 23Yooto kumwoochi :Yēēsu bichooto kule, "Kāākuyityi nanyuun yēē +/mākiitōrōōr Chiitaab Barak. 24Āmwoowook manta, yoo kāmēēsuuchi :kēbuswoontēēt ng'wēny ankume, kung'ētu ku inee keey. Nteenee yoo kame, makuyey āmiik chēē chaang'. 25Chiito nyoo kāyēētyi keey soboonnyii, mākōōboot. Nto nyoo kēēkooyto soboonnyii ām kōōrooni, mākunyōōr soboontaab kibchuulyo. 26Chiito nyoo māchē kuyēwoo yiisyēēt ku māchāktōōs kuruba ānku +mākēēboontē keey inee. Mākukoonyit :Baaba chiichooto yēwoo yiisyēēt. 27Kaakwaama :ng'uusng'uus. Lēyyē, +maamwaay nee? Ara +māāmwoochi Baaba kōōnēmwoo nyalili mii kuchōōnchoo? Acha, nto yu kiyooto nyi kiyey sāāyitu asiisi. 28Baaba, itōrōōr kaayneeng'uung'." Ām yooto, kuchōōnēē :bōlātēēt barak nyēē kimwooyē kule, "Kyāātōrōōr, ānku +māātōrōōr subak." 29Yu kakas :biiko choo kikiiyyoong'iis bōlātoonoo, kumwooy :bichoo alake kule, "Kātul :kōōrēēt." Kulē :alake, "Kāng'āloolchi :malayikeet chiichi." 30Kumwoochi :Yēēsu bichoo kule, "Kātook :bōlātoonoo kubo akweek mēēbērē anii. 31Kāākuyityiin yēē +/mākiitiilchi biikaab kōōrēēt ng'aleek. +/Makeekwet nanyuun Bāytooyiintoonoo bo kōōrooni. 32Nteenee yoo /kiitōrōōroo āng'ēētēē ng'wēny, +māāyisu biiko tukul kukwa wōlēē āmiitē." 33Yooto kimwooyē :Yēēsu kuu nyooto, kiibooru meet nyēē ki mākunyōōr. 34Kulēēnchi :biiko Yēēsu, "Mwoowēēch :kiruutēkyoo kule ming'iisyē :Kāārārookiintēēt ākookoy. So ku ānō wōli imwooyē kule /kiitōrōōrē Chiitaab Barak kung'eetee ng'wēny? Ng'oo :chiichi /kēēbērē Chiitaab Barak?" 35Yooto kumwoochi :Yēēsu bichoo kule, "+Mōōboontē keey lēbkēēyyēēt bēsyōōs chēē ng'ēri. Ām āsiiswēchu tōōboontē lēbkēēyyēēt, ōbēēsyētootē simalukuyaak :mēēnānēēt. -Mēēnkētē :chiito nyoo mii mēēnānēēt wōlēē wēētii. 36Yoo tōōboontē keey lēbkēēyyooni ku māchāktōōs okaasee keey lēbkēēyyoonoo soong'eet nanyuun ōyēku biikaab lēbkēēyyēēt." Yu keewaany :Yēēsu kumwooy ng'aleechaata wokuwuny keey. 37Ānkoo kikiikuyey :Yēēsu ng'aleek chēē chaang' chēbo kwong'uut ām taayeetaab bichoo, manaakookaasee keey :bichoo inee. 38Kiyeyakay :yooto kootyiich yoo kimwooyē :ng'ālooltooyiintēētaab Yēyiin Isaaya kule, "Ara mii :chii nyēē kiiyēnchi lōkōōywēkyoo, ōō, Mokoryoontēēt? Nto, kumii mbo :chii nyēē kiikukas kāāmuukēywēēkuuk?" 39Manaakookaasee keey :bichoo Yēēsu, kurub kuu yoo kisirē :Isaaya kumwooyē kule, 40"Kiikoor :Yēyiin koonyekwaa ankuyey kuyoomcho :mētēwook simakas kiy. Nto subak mēēbērē mākōōnkēt ng'aleechaa, āmāwēēktōōs kukwa wōlēē āmiitē sāāsoob :anii." 41Kimwooy :Isaaya ng'aleechu kuuyu kikiikukas wōōyintaab :Yēēsu ankikiikung'alaalee. 42Ānkoo kiwuu nyooto, kiikaasee keey :biiko chēē chaang' Yēēsu ākoo mbo kāāntōōyik alak chēbo Yuutayeek. Nteenee kuuyu kinyōkōōrēch Farisaayeek, kimāng'āloolēē :icheek ng'aleechaa kutook /simakeekwetee kōōtaab saayeet. 43Kiyey :kāāntōōyichoo kuu nyooto kuuyu kichāmē yoo kāsil icheek :biiko mēēbērē yoo kāsil :Yēyiin. 44Kikuurchi :Yēēsu barak kule, "Chiito nyoo keekaaseenaa keey mēēbērē anii nkit nyēē miitē kōōkoosēē keey, nteenee kumii kōōkoosēē keey Baaba anii nyoo kiiyookwoo. 45Nto chiito nyoo kaakukasa ku kaakukas nkinee Baaba nyoo kiiyookwoo. 46Kyāāchōō kōōrooni chāākōōnu lēbkēēyyēēt sukung'eet :chii ake tukul nyoo ikoosēēnoo keey mēēbērē ng'ētunēē wōlēē mii :mēēnānēēt. 47Chii ake tukul nyoo kāsē ng'aleekyuu āmākoonyitē ng'aleechaa, -māātiilchinē chiichoo ng'ālyoo. Kyāāchōōnii mbonō chāātiilchinē biikaab kōōrēēt ng'al nteenee kyāāchōōnii chāārāroochē. 48Nteenee chiito nyoo kataya, ankutay ng'aleekyuu +/mākiitiilchi ng'aleek. Ng'aleechaata kāāmwooyē chēē makooruusta chiichoo ām bēsyoonoo bo tabanta. 49Āmwooyē kuu nyooto kuuyu ng'aleek chēē āmwooyē mēēbērē chēē āsōōtē :anii nkit, nteenee Baaba nyoo kiiyookwoo nyēē kimwoowoo kule āmwoowu. 50Ānkētē kule kiyēē mwooyē :Baaba kuyibu soboontaab kibchuulyo. Kunyoo, kiy ake tukul nyēē āmwooyē ku kiy nyēē kimwoowoo :Baaba amwaay."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\