Yoowaana 17

1Yooto kaakoowaany :Yēēsu kumwooy ng'aleechaa, kukas barak ānkumwooy kule, "Baaba, kaakuyit :bēsyēēt. Itōrōōroo sikēētōrōriitu :tukwaay. 2Inyiing' nyēē 'kiikōōnoo kāāmuukēywēēk ām wōlēē mii :biiko tukul sāākoochi biiko choo 'kiikōōnoo soboontaab kibchuulyo. 3Soboontaab kibchuulyo nanyuun ku yoo inkētiing' :biiko inyiing' Yēyiintēēt nyoo bo man, ānkōōnkētoo nkanii Yēēsu Kiriistō nyoo kiiyookwoo. 4Kwāāboorchi biiko kule iwōō :inyiing' ām yiisyoonoo kwaawaany nyoo kiiyookwoo chaayey. 5Kunyoo, ii, Baaba, kany āchōō chākiibuur kēēboontē :tukwaay wōōyinto kuu kēny yooto kutoombo /keeyey kōōrēēt. 6"Kyāāboorchi bichoo 'kiikōōnoo kāāmuukēywēēkuuk. Cheekuuk :bichoo ānkiikōōnoo. Ānkukoonyitē :bichooto ng'ālyoontēēng'uung'. 7Nto raat kuu nyi, ku kāākōōnkēt :bichoo kule kiy ake tukul nyoo kyaayey kuchōōnēē wōlēē imiitē. 8Kyāā-āmchi bichoo lōkōōywēchoo 'kiimwoowoo ankiikutaach :nkicheek lōkōōywēchooto. Inkēt nanyuun :bichoo kule āchōōnēē man wōlēē imiitē ānkōōyēnchinē kule inyiing' nyēē kiiyookwoo. 9"-Māāsoochinē biikaab kōōrooni, nteenee āsoochinē choo 'kiikōōnoo, kuuyu cheekuuk :chooto. 10Biiko tukul choo cheekuuk ku cheechuu nto choo cheechuu ku cheekuuk. Ātōrōōroot kubo bichoo. 11-Mēētāābuurē :anii kōōrēēt nteenee tākumii :bichooto. Āmiitē āchōōnii wōloo imiitē. Wōōy, Baaba nyēē tiliil! Iriib bichoo ām kāāmuukēywēēkuuk choo 'kiikōōnoo, sukung'eet kunoomcho :bichooto kuyēk akeenke kuu yoo iwuuyē :inyiing' akeenke āk anii. 12Yoo kyāāboontē keey bichooto, kyāāriib ām kāāmuukēywēēkuuk ku ma-am :kiy. Māmii mbo :akeenke nyēē kibot, nteenee akeenke baateey nyoo bāwu :Kibrōkōsyoontēēt nyēē kibot. Kiyey :yooto kuyityiin :siruutēk. 13Baaba, āmiitē āchōōnii wōlēē imiitē. Nteenee āmwooyē ng'aleechu ām kōōrooni yoo tāāmiitē sukunyōōr :bichooto ng'erekweekyuu kuchurta. 14Kyāā-āmchi bichoo ng'ālyoontēēng'uung'. Kōōkuwēch :biikaab kōōrooni bichoo kuuyu mēēbērē bo :bichooto kōōrooni, kuu yooto -māābooyē :anii kōōrooni. 15-Māāsooyiing' kule inēmu bichoo ām kōōrēēt nteenee āsooyiing' kule iriib bichoo ku ma-araanta :Kibrōkōsyoontēēt. 16Mā bo :bichoo kōōrēēt kuu yoo -māābooyē :nkanii. 17Isat bichoo kōōbuurto manta. Ng'ālyoontēēng'uung' ku manta. 18Kuu yoo kiiyookwoo :inyiing' āchōō kōōrēēt, ku +māāyooktē :nkanii bichooto bakuyey yiisyēēng'uung' ām kōōrēēt. 19Kaasat keey :anii ākooytē soboonnyuu kubo icheek sukung'eet kusātākiis :nkicheek kubooyiit man. 20"-Māāsoochinē rubiik baateey, nteenee āsoochinē biiko choo mākōōyēnwoo kubununēē lōkōōywēkaab rubiichoo. 21Baaba āsooyē kule kuyēk :icheek tukul akeenke ku yoo kēēyēku :acheek tukwaay akeenke. Āsooyē mbo subak kule kuyēk :nkicheek akeenke āk acheek, sukung'eet kōōyēnchi :biiko tukul kule kiiyookwoo. 22Kyāākoochi bichoo lēbkēēyyoonoo 'kiikōōnoo sukuyēk :icheek akeenke, ku yoo kēēwuuyē :acheek akeenke āk inyiing': 23āyēku :anii akeenke āk icheek ānkiiyēku :inyiing' akeenke āk anii. Āsooyē kēēyēku tukul kiy akeenke kuchurta, sukōōnkēt :biiko tukul kule 'kiiyookwoo :inyiing' ānkiichāmē icheek kuu yoo 'kiichamaa anii. 24"Baaba! 'Kiikōōnoo bichoo, ānkāāmāchē ābuurtē keey, sukung'eet kukas :bichooto kule ātōrōōroot ānku tōrōōrinto nyoo 'kiikōōnoo kuuyu 'kiichāmoo kutoombo /keeyey kōōrēēt. 25Baaba nyēbo man! -Kimēēnkētiing' :kōōrēēt, nteenee kyāānkētiing' :anii. Kunyi kāākōōnkēt :bichu kule 'kiiyookwoo :inyiing'. 26Kyaayey :anii bichu kōōnkētiing', anku +maatas āyēyē kuu nyooto sukung'eet kunam :nkicheek chamateet nyoo iboontēēnoo ānkāābuurtē keey :nkanii bichooto."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\