Yoowaana 2

1Ām bēsyēētaab sōmōk kuchakee yooto, kimii :saakweetaab kaab kooyēēy nyēē /kikeeyeyee saang'taab Kaana ām Kalilaaya. Kimii :kaametiitaab Yēēsu saakwaanaata. 2/Kikēēkuur Yēēsu āk rubiikyii kuba saakwaanaa. 3Yu kārār :tifaayiik, kumwoochi :kaamet Yēēsu kule, "-Mēēkuboonto naas :bichu tifaayiik." 4Kumwoochi :Yēēsu kaamet kule, "Ām nee siimwoowoo, ōō, Moomo, ng'aleechaata? Mānāāyityiin asiisnyuu." 5Ām yooto kuwēēkyi keey :kaamet motwoorik ānkumwoochi kule, "Oyey kiyēē mākumwoowook." 6Ām ātēbuutēkaab Yuutayeek kimii :ntasimnyeet nyēē /kikiitiliilēē keey. Kurubta keey āk yooto kimii :tērēēnik lo chēbo bēēko. Kiyibē :tērēēt akeenke bēēko tēēbēyiinēk ang'wan nto ku lo. 7Yooto kumwoochi :Yēēsu motwoorichoo kule, "Onyiit bēēko tērēēnichoo." Kunyoo koonyiit :motwoorichoo bēēko tērēēnichoo kut kunyiy kule bak. 8Kumwoochi :Yēēsu kule, "Ōrāmu bēēchooto alak ānkōōyibchi chiito nyoo iyyoonkyinē saakweet." Kirub :bichoo kuu nyooto. 9Yooto /kēēyibē bēēchoo kikiikuweek kuchām tifaayiik. Nto yu kachamcham :boontoonoo tukuuchoo, koolat miisin. Kimēēnkētē boontoonoo wōlēē kikwoonēē :tifaayiichaa, nteenee kiinkēt :motwoorichoo kirāmu bēēko. Kikuur :boontoonoo chiito nyoo ki saanteet kuwo komos 10ānkumwoochi kule, "Ikooytooy :biiko kwaak tifaayiik choo kāroomēch yoo kātoow :saakweet, nto yoo wuu nyēē kābiyoong'iis :biiko /kēēyib chēē tāytāy. Nteenee 'keekonor :inyiing' tifaayiik chēē ānyinyēch miisin ānkiikoochi biiko kumii kubēku :saakweet." 11Ng'ālyoontooni kiyēyāksēē saang'taab Kaana ām Kalilaaya ku ng'ālyoo nyēbo taayta nyēbo kwong'uut kuyey :Yēēsu. Yooto nanyuun, kōōboorunēē :Yēēsu wōōyinnyii ng'aleechaata ankookaasee keey :rubiikyii. 12Yu kāākubēk nanyuun, kuwo :Yēēsu Kaabernaam, kuboontootē keey kaamet, mbo ng'eetaab kaamet ākoo rubiikyii. Kibēēni wōlooto bēsyōōs chēē ng'ēri. 13Yu kaakuriik :Saakweetaab Keeytaayeet nyēbo Yuutayeek, kuwo :Yēēsu Yēērusālēēm. 14Yu kayit wōlooto, kunyōōr biiko ām biiwuutaab Kōōtaab Yēyiin kwooltooy tuuka, kēēchiirēk āk chēēbtuukēēnik. Kimii subak :biiko chēē kikiibuur yēbo meesoosyekwaa kuwālāng'tooy beesaanik. 15Ām yooto, kōōkwoor :Yēēsu bōrōōk kuyey kibchusyeet kukwetee kēēchiirēk āk tuuka tukul chēē kimii yooto. Nto yityo, kooseer beesaanikaab bichoo ankootyeel meesoosyekaab bichooto kiwālāng'tooy beesaanik. 16Kimwoochi biiko choo kyooltooy chēēbtuukēēnik kule, "Ōnēmunēē yu tukuuchu! Ām nee yu kooyey Kōōtaab Baaba kuyēk wōlēē /kyooltooyiisyēē?" 17Yu kabakukas :rubiikyii ng'aleechaa, koosoot yoo mwooyē :siruutēkaab Yēyiin kule, "Chamateet nyēē āboontēē Kōōtaab Yēyiin ku kerkeey maata nyēē irikitiitē ām mukuulēynyuu." 18Ām yooto nanyuun kuwāl :kāāntōōyikaab Yuutayeek kule, "Ng'ālyoo nee nyēbo kwong'uut nyēē imuuchē :inyiing' iyey sikiinkēt kule iboontē kāāmuukēy ām ng'aleechu 'keeyey?" 19Kuwālchi :Yēēsu bichoo kule, "Ōturbuub kōyi bo Yēyiin ānku +māāyyoong'tē :anii subak ām bēsyōōsyēk sōmōk." 20Yooto kukētyi :bichoo Yēēsu kule, "Kiyib :kōyi bo Yēyiin kēnyiisyēk artam āk lo sukuteechakay ānkiimwooyē :inyiing' kule +'mēēyyoong'tēē bēsyōōsyēk sōmōk?" 21Nteenee, king'āloolēē :Yēēsu bōōrnyii nkit mēēbērē Kōōtaab Yēyiin. 22Nto yu /kabakiing'eetee Yēēsu meet ām lētuunoo, koosootee yooto :rubiikyii kule kikiikumwooy :Yēēsu ng'aleechaa. Yooto nanyuun, kōōyēnchi :rubiichoo siruutēkaab Yēyiin āk kiyēē kimwooyē :Yēēsu. 23Kumii :Yēēsu Yēērusālēēm ām saakwaanaa bo keeytaayeet, kiiyēnchi :biiko chēē chaang' ng'aleekyii kuuyu kiyey ng'al chēē chaang' chēbo kwong'uut. 24Ānkoo kiwuu nyooto kimanaachamta :Yēēsu bichoo kuuyu kiinkētē wōlēē wuu :chiito ake tukul 25āmēēbērē kimāchē kumwoochi :chii wōlēē wuu :chiito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\