Yoowaana 8

1nteenee kuwo :Yēēsu ākoy Lekemeetaab Musēytuuniinēk. 2Yu kāwokuyyeech, kumusta :Yēēsu kooyeey biiwuutaab Kōōtaab Yēyiin. Kukwa :biiko ānkōōruruukyi keey inee. Ām yooto kōōbuur :Yēēsu ng'wēny ankooneet bichoo. 3Yooto koomut :kāānēētikaab kiruutēk āk Farisaayeek koorko nyēē /kikeenyoorta chiito ake ānkōōyyoong'tēē taayeetaab bichoo. 4Yu kāākuyityo, kumwoochi :bichoo Yēēsu kule, "Kāānēētiintēēt, /kokeenyoorta koorkooni chiito ake. 5Ām kiruutēkyoo, kimwooy :Muusa kule, irooko :chii nyēē wuu nyooto /keewiir ām rwoontōōk /keebakach. Kunyoo, ii, imwooyē nee :inyiing' ām yooto?" 6Kimwooyē :bichoo ng'aleechaa kutēchēē Yēēsu sukōōyyoong'tēē kōōk. Nteenee ām yooto kuyim :Yēēsu ānkutoow kusir ng'wēny ām moorneenyii. 7Kumii :bichooto tākutēēbēē Yēēsu ng'aleek, kōōyyo :Yēēsu ānkumwoochi bichoo kule, "Yoo mii ām akweek :nyēē mānāāchoolwookēn, kutoow :nyooto kuwiiree koorkooniitēnyi rwoontōōk." 8Yu kāmwooy :Yēēsu kuu nyooto, kuyim subak ankusir ng'wēny. 9Yu kabakukas :bichoo ng'aleechaata kimwooyē :Yēēsu kung'ēētyo kuba. Kibeetaatee akeenke akeenke. Kiba kurook :choo kiyōōsēch. Kiwaaytaat keey kuu nyooto kut kung'ēt :Yēēsu nkit, kumii :koorkoonoo kēēyyo ām yooto. 10Yooto kuchuul keey :Yēēsu ankuteebee koorkoonoo kule, "Kaba ānō :bichoo, ōō, cheebyoos? Māmii mbo :akeenke nyēē kāng'ēt kooruustiing'?" 11Kuwāl kule, "Māmii mbo :akeenke, ōō, Mokoryoontēēt." Yooto nanyuun kumwoochi :Yēēsu koorkoonoo kule, "-Māāruustiing' :anii nteenee māwēēchoolwookēn subak."] 12Kitas taay :Yēēsu kumwoochi bichoo kule, "Anii lēbkēēyyēētaab kōōrēēt. Chiito nyoo karub ng'aleekyuu kunyōōru lēbkēēyyēētaab soboonto āmēēbērē mākuwēēsyētēē mēēnānēēt." 13Kumwoochi :Farisaayeek Yēēsu kule, "Nto yu imiitē ing'āloolēē keey :inyiing' nkit, mā bo man :ng'aleekuuk." 14Kuwālchi :Yēēsu bichoo kule, "Ānkoo āng'āloolēē keey :anii nkit, kiyēē āmwooyē kubo man kuuyu ānkētē wōlēē kyāāchōōnēē ākoo wōlēē āwēētii. Nto akweek, -mōōnkētē wōlēē kyāāchōōnēē nto ku wōlēē āwēētii. 15Ōtiilē :akweek ng'al baateey orub kuu wōloo isōōtitooy :biiko, nteenee -māātiilchinē :anii chii ng'al. 16Nto yoo kāālē ātiilchi chii ng'al, kubo :kāāsōōtēywēēkyuu man kuuyu mēēbērē anii nkit. Āboontē keey Baaba nyoo kiiyookwoo. 17Ām kiruutēkwook /kikeesir kule yoo kānāmchi :biiko āyēēnku sira ng'ālyoo, kubo man :yooto. 18Āng'āloolēē keey :anii, nto ake nyēē nāmwoo sira kung'āloolēēnoo ku Baaba nyoo kiiyookwoo." 19Kuteebee :bichoo Yēēsu kule, "Mii ānō :kōōn?" Yooto, kuwālchi :Yēēsu kule, "-Mōōnkētoo, āmōōnkētē Baaba. Nto kyōōnkētoo, nto ōnkētē nkinee Baaba anii." 20Kimwooyē :Yēēsu ng'aleechu tukul yooto kimii kōōnēētē biiko ām yēē kimii :looloonik chēē /kikiiruruukyinē beesaanik ām Kōōtaab Yēyiin. Yooto kimāmii mbo :chii nyēē kinam Yēēsu kuuyu kitoombo kuyityiin :asiisnyii. 21Ām yooto kumwoochi :Yēēsu kāāntōōyichoo subak kule, "+Māāwēēchi keey anku +moocheeng'aataa, nteenee +mōōbēku ām ng'ōōkiswookikwook. -Mōōmuuchē obe wōlēē āwēētii :anii." 22Kiyey :ng'aleechaa koosootee keey :kāāntōōyichoo kule, "Ibooru nee :chiichi yoo mwooyē kule -mākēēbēētii wōlēē mākuwo :inee, ara, makubar keey :chiichi nkit?" 23Nteenee kutas taay :Yēēsu kumwooy kule, "Ōkwoonēē :akweek ng'wēnyuuni, nto anii āchōōnēē Barak. Ōbooyē :akweek kōōrooni nto anii -māābooyē kōōrooni. 24Kiyooto nyēē āmwoowook kule +mōōbēku ām ng'ōōkiswookikwook, kuuyu ōrātootiin ām ng'ōōkiswookichoo yoo kamookaasee keey kule anii nyooto." 25Kuteebee :bichoo Yēēsu kule, "Inyiing' ng'oo naas?" Kuwālchi :Yēēsu bichoo kule, "Wuu yooto kātāāmwoowook kuchakee. 26Chaang' :ng'ala chēē āmuuchē amwaay kurubta keey āk akweek ānkāātiilchook, nteenee bo man :Baaba nyoo kiiyookwoo, nto kiyēē āmwoochinē biiko ku kyāākāsēē inee." 27Kimēēnkēt :bichoo kule kimii :Yēēsu kung'āloolēē Kwaan ām Barak. 28Yooto nanyuun kumwooy :Yēēsu kule, "Bēsyoonoo ōtōrōōrē Chiitaab Barak ku yooto yēē +mōōnkēt kule anii nyooto āmāāyēyē kiy kubununēē kāāmuukēywēēkyuu nkit. Yooto nanyuun yēē +mōōnkēt kule kiyēē āmwooyē ku nyēē kiinēētoo :Baaba. 29Kēēboontē keey nyoo kiiyookwoo, manaabakaaktaa āng'ētu nkit bēsyēēt ake, kuuyu āyēyē ākookoy kiyēē ing'ērēēchē inee." 30Yu kāmwooy :Yēēsu kuu nyooto, kōōyēnchi :biiko chēē chaang'. 31Ām yooto, kumwoochi :Yēēsu Yuutayeechaa kiiyēnchinē inee kule, "Yoo kōōkiilchi kiyēē ānēētē ōyēku man rubiikyuu. 32Yooto nanyuun, ku +mōōnkēt wōlēē wuu :manta anku +/makiityaaktaak." 33Kumwoochi :kāāntōōyichoo Yēēsu kule, "So, nto yu kēēwuuyē :acheek keseniisyekaab Abraam, āmēēbērē kikēēyēku motwoor chēbo chii. Imiitē ibooru nee yoo imwooyē kule +/makiityaakteech?" 34Kuwālchi :Yēēsu kule, "Āmwoowook manta kule, chii nyoo yēyē ng'ōōkiswookik ku motwooriintēētaab ng'ōōkisto. 35Māminyē :motwooriintō kaab chii ākookoy, nteenee booyiitu :leekwa kayaata ākookoy. 36Kunyoo yoo keetyaaktaak :Leekweet ku /kakiityaaktaak kuchurta. 37Ānkētē sinee kule akweek keseniisyekaab Abraam. Ānkoo kuwuu nyooto, ōmāchē obaraa, kuuyu māmii wōlēē iwutē :ng'ālyoontēēnyuu ām mētēwookwook. 38Āng'āloolēē :anii kiyēē iboorwoo :Baaba, nto akweek ōyēyē kiyēē mwoowook :kōōn." 39Kukētyi :bichooto Yēēsu kule, "Abraam ku baaba acheek." Yooto kuwālchi :Yēēsu kule, "Nto ki kōōn :Abraam, nto kyōōyēyē kiyēē kiyēyē :inee. 40Ōmāchē :akweek obaraa ānkoo ku ng'ālyoo nyēbo man nyēē chōōnēē wōlēē mii :Yēyiin nyēē kāāmwoowook. Kimēēmuuchē :Abraam kuyey ng'al chēē wuu choo. 41Ōyēyē :akweek yiisyēētaab :kōōn." Kuwālchi :bichooto Yēēsu kule, "Kēēboontē Baaba akeenke, nyooto ku Yēyiin, ānkēēyēku lōkōkyii chēbo man." 42Yooto kumwoochi :Yēēsu bichooto kule, "Nto ki kōōn akweek :Yēyiin nto ōchāmoo kuuyu kyāāchōōnēē wōlēē mii :Yēyiin ānkāāmiitē raat yu. Mānāāchōōnēē keey. Nteenee inee nyēē kiiyookwoo. 43Ām nee yu -mōōkāsē kiyēē āmwoowook? Ābērē kuuyu -mōōmuuchē okas. 44Kōōn akweek :Kibrōkōsyoontēēt ānkōōmāchē orub kiyēē māchē :inee. Rumiin :chiichoo kung'eetee kēny. Māmii :bēsyēēt nyēē mii :chiichoo komostaab manta, kuuyu māmii :manta wōlēē mii :inee. Yoo ibērbēēriisyē, kuyēyē ng'aleek chēē nāmē keey āk inee nkit kuuyu, ng'wiin :inee ānku kaametiitaab ng'wiiynaneet tukul. 45Āmwoowu :anii ng'aleekaab man, kiyooto nyēē yēyē simōōyēnwoo. 46Ara, mii ām akweek :nyēē imuuchē kōōboor kule āboontē :anii ng'ōōkisto? Nto yoo bo man :ng'aleek chēē āmwooyē, nto yu -mōōyēnwoo naas? 47Chii nyoo bo :Yēyiin kukāsē ng'aleekyii. -Mōōkāswoo kuuyu -mōōbooyē Yēyiin." 48Yooto kumwoochi :kāāntōōyichoo bo Yuutayeek Yēēsu kule, "Ābērē +mākēēkustooyootiin yoo kakeemwaay kule inyiing' Sāmāryooyiin ānkiiboontē tāmirmiryēēt nyēē miyaat." 49Kuwālchi :Yēēsu bichoo kule, "-Māāboontē tāmirmiryēēt nyēē miyaat. Āywēyē Baaba āmōōkoonyitoo anii :akweek. 50-Māāchēēnkyinē keey :anii koonyit, nteenee mii :nyēē chēēng'woo anku inee nyēē itiilē kiy ake tukul. 51Āmwoowook manta kule, chiito nyoo rubē ng'aleekyuu mākoy kume." 52Ām yooto kumwoochi :bichoo Yēēsu kule, "Kāākiinkēt nanyuun man kule iboontē tāmirmiryēēt nyēē miyaat! So, kiikume :Abraam ānkiikubēk :ng'ālooltooyikaab Yēyiin ānkiimwooyē kule, nyoo rubē ng'ālyoontēēng'uung' mēēbērē makume? 53Imwooyē :inyiing' kule iwōō ibiir Abraam? Kiikume :inee ānkiikubēk mbo :nkicheek ng'ālooltooyikaab Yēyiin. Isōōtē kule inyiing' ku ng'oo?" 54Yooto kuwālchi :Yēēsu kule, "Yoo āmiitē ātōrōōrē keey ku buch. Nteenee nyēē itōrōōroo ku :Baaba nyoo ōmwooyē :akweek kule Yēyiintēēng'woong'. 55-Mōōnkētē :akweek mbo Yēyiin, anii :nyēē ānkētē. Nto kaamwaay kule -māānkētē, nto kāāyēku ng'wiin kuu :akweek. Nteenee ānkētē inee ānkāāriibē ng'ālyoontēēnyii. 56King'erech :kōōn Abraam kule makukas bēsyēēnyuu, kunyoo kiikukas bēsyoonooto ankiikung'erech." 57Ām yooto, kumwoochi :bichoo Yēēsu kule, "Nto yu maneeyit mbo kēnyiisyēk konom ānkiimwooyē kule 'kiikas Abraam!" 58Kuwālchi :Yēēsu bichoo kule, "Āmwoowook manta, kutoombo /kēēsich Abraam ku :anii nyiitēnyi." 59Yooto kukwey :bichooto rwoontōōk kule kuwiiree Yēēsu, nteenee kuchuut :Yēēsu biiko kung'eetee yooto kibo Kōōtaab Yēyiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\