Māārkō 14

1Kikiikung'ēt :bēsyōōsyēk āyēēnku kuyit :bēsyēēt nyēē kyoomēē :Yuutayeek Saakweetaab Keeytaayeet ākoo saakweet nyēē /kyoomēē mukaatiit nyēē makuutunaat. Kimii kuchēēng'ē :bēēliikaab kōrōsēēk ākoo kāānēētikaab kiruutēk wōlēē makunamta Yēēsu kumākāsē :chii sukubakach. 2Nteenee kinyōkōriitu ānkumwooy kule, "-Mookany keeyey ng'aleechu yoo bo Saakweetaab Keeytaayeet, kuuyu imuuchē :biiko kuyey wōōrōōryēēt." 3Kumii :Yēēsu Beetannya kwoomiisyē ām kaab Simōōni, chiito ake nyēē kikiikuluku :bōōrto, kuchō :koorkēēt ake kōyooto nyēē kiboonto mwaay nyēē kiboong'u nyēē anyiny /ānkikyooltēē beesaan chēē chaang' miisin. Ām yooto, kuraang'tee :koorkoonoo Yēēsu mwaayaa mēt. 4- 5Yu kakas :biiko alake chēē kimii yooto kiyēē kayey :koorkoonoo, kunyēēr ānkumwooy kule, "Nto yu sukunyeeree :koorkooni mwaay nyēē ālē beesaan chēē chaang' miisin kuu nyi! Nto yu /kātākyooltooy mwaayaa /ānkiikoochi bānoonik beesaanik." Kinyēērchi :bichoo koorkoonoo miisin. 6Kumwoochi :Yēēsu bichoo kule, "-Moomakee kiy koorkoonoo. Ntēē kāākuyēwoo anii ng'ālyoo nyēē karaam. 7+Mōōboontē keey :akweek bānoonik ākookoy ānku +mōōyēētyēēchinē kuu wōlēē ōchāmtooy, nteenee mēēbērē +māāboontē keey :anii āk akweek ākookoy. 8Kaakuyey :koorkoonoo kuu wōlēē kēēmuuktooy kuroonkyi mwaayaa mētinyuu kuyeytaa nto /kēēmuyoo. 9!Kāāmwoowook, -/mākēēwuutyēē koorkooni ām kiyēē kaakuyey yoo /kyoomtooy lōkōōywēk chēē kāroomēch ām kōōrēēt tukul." 10Nto mii yoo, kuwo :Yuuta Iskaryoot nyoo ki akeenke ām rubiikaab Yēēsu choo ki taman āk āyēēng' wōlēē kimii :bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch wokuchaamta Yēēsu. 11Yu kayit wōlooto /kēēng'ērēkyi /ānkēēmwoochi kule, "Kēēkōōniing' beesaanik yoo 'kēēyēwēēch kēēlto wōlēē +makeenamte Yēēsu." Kuwo :chiichoo wokucheeng' wōlēē /sikeenamta Yēēsu. 12Ām bēsyēētaab taayta nyēbo saakweet nyēē /kyoomēē mukaatiit nyēē makuutunaat, kiyēēnyē :Yuutayeek mēēnkit nyēē sukwaam bēsyoonooto. Yu kayit :bēsyooni, kuteebee :rubiik Yēēsu kule, "Ānō wōlēē +mawee-amee Saakweetaab Keeytaayeet bākēēyēytoowuung'?" 13Kumwoochi :Yēēsu rubiikyii āyēēng' kule, "Obe ākoy Yēērusālēēm. +Mōōnyōōru ām wōlooto murēn nyēē katooree bēēko buuy. Orub chiichoo lēt ākoy kōōto nyēē kēēwut. 14Yoo kooyit kōyooto, ōmwoochi chiitaab kōōto kule māchē :Kāānēētiintēēt wōlēē sukwoomiisyēē ākoo rubiikyii ām Saakweetaab Keeytaayeet. 15Mākōōboorwook :chiichoo kisēēnkēēt nyēē wōō nyēbo barak nyēē mii :tukuuk tukul chēbo ātēbto. Ōyēytoowēēch āmiik." 16Yu keewaany :Yēēsu kumwoochi rubiichoo kuu nyooto, kuba ākoy Yēērusālēēm ānkubākunyōōr ng'aleek tukul kuu wōloo kāmwooytooy :Yēēsu. Ām yooto, kuyeyta āmiikaab saakwaanaa. 17Kumii kurārāktooy :asiista, kuwo :Yēēsu ākoo rubiikyii choo ki taman āk āyēēng' ākoy kōyooto ānkutoow kwaam saakweet. 18Yu kimii :Yēēsu kwoomiisyē ākoo rubiikyii, kulē, "!Kāāmwoowook, mii :akeenke ām akweek nyēē kēēmiitē kyoomiisyē :tukul nyēē makuchaamtaa." 19Kung'woonchi :rubiik ankuteebee :ake tukul Yēēsu kule, "Ara anii?" 20Kukētyi :Yēēsu kule, "Nyoo kiilābloobtooy :tukwaay mukaatiinek terekyeet akeenke nyēē makuchaamtaa. 21Makume :Chiitaab Barak kuu yoo /kikeesir kurubta keey āk inee. Nteenee mākung'woonchi sōō kule nee :chiito nyoo makuchaamta Chiitaab Barak! Kaykay nto /kimākēēsich chiichoo." 22Yu kimii kwoomiisyē, kunam :Yēēsu mukaatiit ānkubirchi Yēyiin kōōnkōy. Nto tēē yoo kubetes mukaatiinaa ānkōōkoochi rubiikyii kōōnēmunoot ānkumwoochi kule, "Bōōrnyuu :nyi. Kunyi, o-am." 23Kunam subak terekyeet nyēē kimii :tifaayiik ānkubirchi Yēyiin kōōnkōy ānkōōkoochi rubiichoo kumōōsoot. 24Kumwoochi :Yēēsu rubiichoo kule, "Korotiikyuu :chu chēbo kiirootyeet chēē +/makeewasta sukusobcho :biiko chēē chaang'. 25"!Kāāmwoowook, -māwāāyyēē subak tifaayiichu ākoy bēsyōōnoo wāāyyēē chēē leelach ām Kaab Yēyiin." 26Nto tēē yoo, kutyēēn :bichoo kōōkoostooy Yēyiin, nto yityo, kung'ēētyo kutākyi keey Lekemeetaab Musēytuuniinēk. 27Kumii kēēltaab too, kumwoochi :Yēēsu rubiikyii kule, "+Mōōmwēy :akweek tukul ankoobakaaktaa, kuu yoo mwooyē :siruutēk kule '+Maabakach ākiintēēt kusērēēt :kēēchiirēk.' 28Nteenee, yoo kaang'eetee meet, +maantooy āwē Kalilaaya." 29Kumwoochi :Bētērō Yēēsu kule, "Ānkoo kāmwēyēēniing' :chuut tukul -māābākooktiing' :anii." 30Kumwoochi :Yēēsu kule, "Bētērō! Kāāmwoowuung', ām kwēēmowuuni kumaneeturkuuch :kirkōōnkiit nyēbo āyēēng', +'meetuuch keey :inyiing' areet sōmōk kule -'mēēnkētoo." 31Kumwoochi :Bētērō Yēēsu subak kule, "Mākoy atuuch keey kule -māānkētiing'. Yoo kābo meet kēēbēku :tukwaay." Kumwooy nkicheek :rubiik chuut kuu nyooto. 32Yu kayit :Yēēsu ākoo rubiikyii yēē /kēēkuurēē Ketisemaani, kumwoochi kule, "Ōbuurēē yu, āwē :anii waasaay." 33Koonaata taay kisich ākoo Bētērō, Yāākōbō ākoo Yoowaana. Kwaam :ng'uusng'uus Yēēsu kut kulōōklōōkēnē. 34Kumwoochi rubiichooto sōmōk kule, "Kāāmuy :anii kut wuu nyēē +maameey. Ōng'ētunēē yuutēyu ānkōōkāsu!" 35- 36Yooto koonaakta :inee taay kisich, ānkukubuy kuut kusaay kule, "Baaba! Imuuchāktōōs :tukuuk tukul ām wōlēē imiitē :inyiing'. 'Inēmtoowoo nyalili. Nteenee kuyeyakay kuu wōloo imāktooy, mēēbērē kuu wōloo āmāktooy :anii." 37Yu kaweech keey :Yēēsu ām wōloo kiwokusooyēē, kunyōōr rubiik choo ki sōmōk kuruuytōōs. Kumwoochi Bētērō kule, "Simōōni, ākoo 'kēēru? 'Kāmēēmuuchē mbo ikāsu ām asiista akeenke? 38Ōkāsu ankoosaay simōō-āsyi keey /keetyemaak. Bērē :mukuulēywēkwook nto oyey, āmāmii :nkuruuk." 39Kooyeey :Yēēsu subak ankuwokusaay kuu yoo kibo taay. 40Yu kēēyēēw :Yēēsu nyēbo āyēēng', kunyōōr mbo Bētērō kukāruyo subak, kuuyu kiboonto rwoonik chēē nyikiisēch miisin. Kunam kuut rubiichoo, kuuyu /kikēēnyōōr kuruuytōōs subak. 41Kiiyeey :Yēēsu subak ankuwokusaay nyēbo sōmōk, nto yu kaweech keey, kumwoochi rubiichoo kule, "Ākoo tōōruuytōōsii ānkōōmuung'tōōsii? Kaakuyem. Okas kaakuyit :āsiiswēk /kiiyokooyto Chiitaab Barak kuwo āwunnyēkaab kibng'ōōkisiisyēk. 42Ōng'ēētyē. Kēētuuyēē choomtooyiintēēt, woong'nyiin kāākuchō!" 43Yu kimii :Yēēsu tākung'āloolē, kuyit :Yuuta nyoo ki akeenke ām rubiichoo ki taman āk āyēēng'. Kichōōntooy keey biiko chēē chaang' chēē kiboontoonu chōōkiinēk ākoo syaariinek. Kiiyooku bichu :bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch ākoo kāānēētikaab kiruutēk ākoo booyik. 44Kikiikuchōb :Yuuta kumwoochinē bichoo kule, "Nyoo ōkāsē ātōrōōchē, onam nyooto ānkōōriibootē kumāmwēy." 45Kuyitu :Yuuta, kutōrōōchē Yēēsu bakeenke kumwooyē kulē, "Aase, Mokoryoontēēt!" 46Kutēē yu /kēēnāmē. 47Ām yooto, kung'eet :rubiintēēt ake kung'us chōōkiit, nto bērē kuyeb motwooriintēētaab Bēēliintēētaab kōrōsēēk nyēē Wōō, kuchwen yiititaab motwooriintoonoo kōōsuuyto. 48Yooto, kung'alaal :Yēēsu kule, "Ntēē kookwaante chōōkiinēk ākoo syaariinek boonamaa? Ōbērē āntōōchinē :anii lukēēt nyēē māchē kuweech kōōrēēt? 49Ntēē kwāāmiitē :anii kwaak biiwuutaab Kōōtaab Yēyiin ānēētiisyē amoonamaa anii :akweek? Nteenee kāyēyākiis :ng'aleechu tukul sukuyityiin :siruutēkaab Yēyiin." 50Yu kāmwooy :Yēēsu kuu nyooto, kubakaakta :rubiikyii ānkumwēchi keey. 51Kimii :murēno nyēē kikiinaam Yēēsu. Kikiilaach :chiichoo ankeet baateey. Nto bērē /keenam, 52kuchiwit kubākookyi yooto ankaanaa ānkumwēchi keey kibchuraat. 53/Kikēēkwēroot Yēēsu ākoy kaytaab Bēēliintēētaab kōrōsēēk nyēē Wōō, wōlēē kikiiruruukyi keey :bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch, booyik ākoo kāānēētikaab kiruutēk. 54Kiinaam :Bētērō Yēēsu ākoy kuyit biiwuutaab kaytaab bēēliintoonoo. Kumii wōlooto kōōbuur :nkinee ng'wēny ānkuyu maata nyēē kimii kuywēē :biiko chēē kiriibē kayaa. 55Kimāchē :bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch ākoo kōōkwēētaab Yuutayeek kumukuul kunyōōr ng'ālyoo nyēē miyaat nyēē nāmē Yēēsu, /sikeebakach. Nteenee mānāānyōōr ng'ālyoo 56kuuyu, ānkoo kimōlōlchi :biiko chēē chaang' Yēēsu ng'al, kichuunchuun :ng'aleekwaa. 57Kimōlōlchi :alake subak Yēēsu kule, 58"Kikeekas :acheek kumwooyē :chiichi kule mākōōturbuub Kōōtaab Yēyiin nyoo kitēēchē :biiko, anku makuteech ake ām bēsyōōsyēk sōmōk nyēē mēēbērē tēēchē :chii." 59Kichuunchuun :nkicheek ng'aleekaab bichoo. 60Yooto kōōyyo :bēēliintoonoo wōō, ankuteebee Yēēsu kule, "Iboontē ng'ālyoo nyēē ituuchēē keey ām ng'aleechu mwooyē :bichu?" 61Mānāākēt :Yēēsu ng'ālyoo. Kuteebee subak :bēēliintoonoo Yēēsu kule, "Inyiing' man Kāārārookiintēēt, Lekwetaab Nyoo Tōrōōr?" 62Kumwoochi :Yēēsu kule: "Anii :nyooto anku +mookas Chiitaab Barak kōōbuurunēē āwutaab taay nyēbo Nyoo bāwu kiy ake tukul ankookas kuchōōnēē boolik barak." 63Ām yooto, kunyēēr :bēēliintoonoo wōō bo kōrōsēēk kut kubaach sirookyii ānkumwooy kule, "Tākēēmāchē keekas nee kurubta keey āk chiichi? 64!Kookas, kaakookerkeeyee keey :chiichi Yēyiin! Kunyi, ōbērē nee akweek?" Kōōruumchi :kiirwookik tukul kule, "Misyinē kume." 65Kung'utyi :kiirwookik alake Yēēsu, ankurat koonyek. Kurātootiin :koonyek, /kiituluuksēt /ankeeteebee kule, "Ng'oor, baa, ng'oo :nyoo kēētuluuchiing'!" Yooto, kunam :bichoo kiriibē kayaa ankoorabaakset. 66Kumii :Bētērō kēēbuur biiy, chakumur yooto :chēēbto ake nyēē kiyēchinē Bēēliintēētaab kōrōsēēk nyēē Wōō yiisyēēt. 67Yu kakas :chēēboo Bētērō, kōōrōōtoot, ānkulē, "Kwēēboontootē keey :nkinyiing' chiichi bo Naasareet!" 68Kutuuch keey :Bētērō kule, "So! Anii? -Māānkētē kiyēē imwooyē." Yu keewaany :Bētērō kumwooy kuu nyooto, kōōnookyi oreet nyēē wēētii kayaata. [Yooto, kooturkuuch kirkōōnkiit]. 69Ku tākumiitē :Bētērō yooto bo oreet, kukas :chēēbkēy subak, ānkumwoochi biiko chēē kimii yooto kule, "Lēyyē! Rubiintēētaab Yēēsu :chiichi!" 70Kutuuch keey :Bētērō subak. Nyēē matyaa, kumwoochi :biiko chēē kimii yēt kule, "Kubooyiit man! Inyiing' rubiintēētaab Yēēsu kuuyu iyuu Kālilooyiin." 71Kuchubchi keey :Bētērō ng'aleechaa, ankoowaal keey kule, "-Māānkētē chiichi ōmiitē ōng'āloolēē." 72Ām yooto, kooturkuuch :kirkōōnkiit nyēbo āyēēng'. Yu keeturkuuch :kirkōōnkiinoo, koosoot :Bētērō ng'aleek choo kāmwoochinē :Yēēsu kule, "Kumaneeturkuuch :kirkōōnkiit nyēbo āyēēng', +'meetuuch keey :inyiing' areet sōmōk kule -'mēēnkētoo." Ām yooto, kuriir :Bētērō.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\