Māārkō 2

1Nto mii bēsyēēt ake, kooyeey :Yēēsu Kaabernaam. Nyēē matyaa, kukas :biiko kule kāākuchō. 2Kukwa :biiko chēē chaang' ānkōōruruukyi keey kō ākoy saang' kut kimāmii wōlēē kisiirē :chii kereeng'. Kwoomchi :Yēēsu biiko ng'ālyoontēētaab Yēyiin. 3Kutākwoomtooy :Yēēsu ng'ālyoontoonoo, koomut :biiko alake ang'wanu chiito ake nyēē kisōnkōchoot. 4Kuuyu kimāmii :bārooyinto nyēē kiimuuchē :bichoo kukasee Yēēsu, kulaang'tee bloong'toowuutyēētaab kōōto ankubeeta chiichooto kisōnkōchoot ākoy kēsyēk. Kubut kēsyēkuunoo kutook yēē kiimuuchē kōōyokooytēē chiichooto. Kōōyokooyto chiichoo kumii tiirbeet ākoy wōlēē kimii :Yēēsu. 5Yu kakas :Yēēsu kule kiikoosēē keey :bichoo inee, kumwoochi chiichoo kisōnkōchoot kule, "Wēnyoo, /kākēēnyōōwuung' kaat ām choolwookātēēng'uung'." 6Kimii yooto :nkicheek kāānēētikaab kiruutēk alake. Kitēēbēē keey kule, 7"Ām nee yu ng'āloolē :chiichi kuu nyi? Kāyib keey barak kule inee ku Yēyiin, sōō? Ng'oo nyēē imuuchē kunyōōchi biiko kaat ām choolwookātēēng'waa, yēē mā Yēyiin nkit?" 8Ām yooto, kōōnkēt :Yēēsu ām tāmirmiryēēnyii kiyēē kimii kōōsōōtē :kāānēētichoo, ānkumwoochi kule, "Ām nee soosoot :akweek kuu nyooto? 9Kuskus nkōnō? Āmwoochi chiichi sōnkōchoot kule, '/Kākēēnyōōwuung' kaat,' nto āmwoochi kule, 'Ng'eet, ankiinam tiirbeeng'uung', ānkiiwēēsyēt'? 10+Mookas raat kule āboontē :anii, Chiitaab Barak, kāāmuukēywēēk ām kōōrooni chēē āmuuchēē ānyōōchi biiko kaat ām choolwookātēēt." 11Yooto bakeenke kumwoochi :Yēēsu chiichoo kisōnkōchoot kule, "Yyoony, ankiinam tiirbeeng'uung', ānkiiwēēchi keey kaa." 12Yu kāmwoochi kuu nyooto, kung'eet :chiichooto kisōnkōchoot, ankunam tiirbeenyii, ānkuwēēchi keey, kukāsē :biiko tukul. Kiilat :biiko ankookaasta Yēyiin, kuuyu ki ng'al :choo chēē kimānāāyēyākiis bēsyēēt ake. 13Nto mii bēsyēēt ake, kuwo :Yēēsu subak tabantaab tōōliilēētaab Kalilaaya. Kiiruruukyi keey :biiko chēē chaang'. Kooneet :Yēēsu bichoo ng'ālyoontēētaab Yēyiin. 14Kumii kuwēēsyētootē, kukas chiito ake nyēē kimii kēēbuur kēryō kōōruruuchē syuuruut. /Kikēēkuurēē chiichoo Laawi araab Alfaayo. Kumwoochi :Yēēsu kule, "Rubwaa!" Kung'eet :Laawi ankurub. 15Kuwo :Yēēsu ākoo rubiikyii lētuunoo ānkuwokwoomiis ām kaab Laawi. Kyoomiisyē ākoo kāāruruukikaab syuuruut chēē chaang' ākoo mbo biiko chēē /kikeetay, kuuyu kitākurubootē :bichuutēchu Yēēsu. 16Yu kakas :Farisaayeek alake chēē ki kāānēētikaab kiruutēk kuu nyooto, kumwoochi rubiikaab Yēēsu kule, "Ām nee yu āmiisyē :chiichi ākoo kāāruruukichu bo syuuruut ākoo mbo alak chēē -/kimākiiriiku?" 17Yu kakas :Yēēsu kuu nyooto, kumwoochi kāānēētichoo kule, "Chēēng'ootē :biiko choo imnyoontōōs kāānyooyiintēēt. Māchēēng'ootē :choo sobchootiin. Kyāāchōōnii :anii chāākuurē biiko choo choolwookēnootiin, mēēbērē choo isōōtē kule churtootiin." 18Ām bēsyōōsyēchooto, kimii :bēsyōōsyēk alake chēē kikirē :rubiikaab Kāābātisāniintēēt Yoowaana ākoo Farisaayeek āmiisyēēt. Nto mii yoo, kukwoonchi :biiko Yēēsu ankuteebee kule, "Ām nee yu kirē :rubiikaab Yoowaana ākoo choo bo Farisaayeek āmiisyēēt, āmēēbērē kirē :rubiik cheekuuk?" 19Kukētyinēē :Yēēsu bichoo tyoonkōōchēēt kule, "-Mēērukuutē keey :chōōrōōnuutēkaab saanteetaab leekwa ām saakweetaab kāābkooyēēy yoo boonto keey saanteetaab leekwa. 20Makuyit :bēsyēēt nyēē +/mākiinēmunēē saantaanaa wōlēē mii chōōrōōnuutēkyii. Ku yooto yēē makoorukuut keey :chōōrōōnuutēkyii." 21Kumwoochi subak tyoonkōōchēēt ake kule, "-/Mākēērārē yookwoontēēt nyēē wuuy /ānkēēkinēē sumbeet nyēē yoos. Yoo /kakeeyey kuu nyooto, kung'ētē :yookwoontoonoo koobaraay koong'ta kuwōōyiit miisin. 22Nto subak -/mākēēroonkyinē kibkeetiis chēē /kātākēēyēyē wōōnkit nyēē yoos, kuuyu yoo kakuut :kibkeetiisyechaa, kung'ētyēē wōōnkoo kuwasta keey :kibkeetiisyek." 23Nto mii bēsyēēt ake, yēē ki bēsyēētaab Sabaato, kumur :Yēēsu ākoo rubiikyii mbareetaab nkoonuuk. Kumii kumurē mbaraanaa, kuswech :rubiikyii mētēwookaab nkoonuuk ankubiiriir ankwaam. 24Yu kakas :Farisaayeek alake chēē kimiitē yooto kiyēē kayey :rubiichoo, kumwoochi Yēēsu kule, "Kas baa! Ām nee yu mii :rubiikuuk kwiiryēē kiruutyēēt nyoo yēētē /kēēkēsiis ām bēsyēētaab Sabaato." 25Kukētyi :Yēēsu Farisaayeechaa kule, "Manoosuman :akweek, yoo kiiryēē :Bāytooyiintēēt Tāwuti kiruutēk, yoo kyoomē :kēmēwuut ākoo biiko choo kiboonto keey? 26Yoo ki Bēēliintēētaab kōrōsēēk nyēē Wōō :Abiyataar, kuwo :Tāwuti Kōōtaab Yēyiin /ānkiikoochi mukaatiinek choo /kikēēchāmchinē bēēliikaab kōrōsēēk nkit kwaam. Kyaam :Tāwuti mukaatiinechaa ānkōōkoochi nkicheek biiko choo kiboonto keey kwaam." 27"Kunyoo, /kikēēyēyē Sabaato kubāw :chiito, āmēēbērē /kikēēyēyē chiito kubāw :Sabaato. 28Kunyi, bāwu :Chiitaab Barak bēsyēētaab Sabaato."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\