Mataayo 27

1Nto yu kāmwook :asiista, kootiil bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch tukul āk booyikaab Yuutayeek kule /keebakach Yēēsu. 2Ām yooto, kurat :bichoo Yēēsu ānkukwēryoot bākōōyokoochi bāytooyiintēēt Bilaato. 3Nto yu kakas :Yuuta nyoo kichoomtooy Yēēsu kule /kaakiiruusta Yēēsu, kung'woonchi ankuriirunee ng'wēny. Ām yooto kukētyi feetaanichaa ki sosom bēēliichoo wōōyēch bo kōrōsēēk āk booyichoo bo Yuutayeek. 4Kimwooy kule, "Kwaayey ng'ōōki achaamte chii nyēē manaayey kiy nyēē miyaat." Yooto kukētyi :bichoo kule, "Mānāmēēch acheek :ng'aleechaa, iyoochiintōōsii :inyiing'" 5Yooto nanyuun kuwiirchi :Yuuta feetaanichaa Kōōtaab Yēyiin ānkuwēēchi keey. Kiwokookeet keey. 6Kukwey :bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch feetaanichaa ānkumwooy kule, "/Kōkyooltēē soboontaab chii feetaanichu, kunyi mēērook /kiikoochi wōloo /kēēkōnōrēē beesaanikaab Kōōtaab Yēyiin." 7Ām yooto koosoot :bichoo ankwaalee feetaanichaa mbareet nyēē /kikēēkuurēē Mbaraab Kibtērēēn nyēē /kikēēmuchinē biiko choo sobooy ām lētuunoo. 8Kiyooto nyēē kiyey /sikēēkuur wōlooto kule, "Mbaraab Koroti" ākoy kura. 9Kiyey :yooto kuyityiin :kiyēē kimwooyē :ng'ālooltooyiintēēt Yeremyaa kule, "Kinam :biiko feetaanichaa sosom choo kikāsyiintōōs :biikaab Isirāyēēl kwaaltee 10ankwaalee mbaraab kibtērēēn kuu wōloo kimwooytoowoo :Yēyiin." 11Nto mii yoo, wokōōyyo :Yēēsu taayeetaab bāytooyiintēēt Bilaato ankuteebee :bāytooyiintoonoo kule, "Inyiing' :bāytooyiintēētaab Yuutayeek?" Kukētyi :Yēēsu kule, "Wuu nyooto sinee." 12Nto yu keeteeyee keey :bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch āk booyikaab Yuutayeek kurubta keey Yēēsu, kusiisyi keey :Yēēsu nyēē mānāāwāl kiy. 13Ām yooto kuteebee :Bilaato kule, "-Mēēkāsē wōlēē tēē :ng'aleek chēē mwooyē :bichu kule !kiiyey :inyiing'?" 14Nteenee mānāākēt :Yēēsu ng'ālyoo mbo kisich. Kiyey :yooto kunam kuut :bāytooyiintoonoo miisin. 15Kicham kōōtyooktooy :bāytooyiintēēt ākookoy kibratyaanteet akeenke nyoo kaakutool :biiko choo kēēruruuch keey yoo /kyoomē Saakweetaab Keeytaayeet. 16Kirataat :chiito ake bēsyōōsyēchooto nyēē kikiikuchiis nyēē /kikēēkuurēē Baraaba. 17Kunyoo, yu kikiikōōruruuch keey :bichoo kuteebee :Bilaato kule, "Ng'oo :nyēē ōmāchē :akweek ātyooktoowook, Baraaba nto Yēēsu nyoo /kēēbērē Kāārārookiintēēt?" 18Kimwooyē :bāytooyiintoonoo kuu nyooto kōōnkētē kule, kikwērchinē inee :bichoo Yēēsu kukēētuuyiityi moo. 19Kutākumiitē :Bilaato kēēbuurēē ng'echereet nyēē /kikiibuurēē yoo /kiitiilē ng'aleek, kōōyookyi :koorkēēnyii kuut kumwooyē kule, "Kwāāyōōtu kuyyeech ām kiirwootik kurubta keey chiichoo, kunyi -meeyeyee kiy kuuyu bēērē keey." 20Nteenee kiiwuruur :bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch āk booyikaab Yuutayeek bichoo kumwaayta /kiityaakta Baraaba /ankeebakach Yēēsu. 21Kuteebee subak :bāytooyiintoonoo bichoo kule, "Nkōnō ām bichu āyēēng' nyēē ōmāchē :akweek ātyooktoowook :anii?" Kuwāl :bichoo kule, "Baraaba." 22Kuteeb subak :Bilaato kule, "Ayeyee nee naas Yēēsu nyoo /kēēbērē Kāārārookiintēēt?" Kōōruumchi :bichoo tukul kule, "/Keebakach!" 23Ām yooto kuteeb :bāytooyiintoonoo kule, "Ara, koleel nee :chiichi?" Nteenee kitas taay :bichoo kubōl kumwooyē kule, "/Keebakach!" 24Nto yu kakas :Bilaato kule mēēkōōmuuchē bichoo ānkimāchē sukung'eet :wōōrōōryēēt, kuram bēēko ānkōōwuunēē āwunnyēkyii taayeetaab bichoo kumwooyē kule, "-Mōōnāmoo korotiikaab chiichi. Ōyoochiintōōsii :akweek." 25Ām yooto, kuwāl :bichoo tukul kule, "Kany kwaameech acheek āk lōkōkyoo :korotiikaab chiichi!" 26Yooto kōōtyooktoochi :Bilaato bichoo Baraaba ānkōōkoochi /kiityōōlsēt Yēēsu nto tēē yoo kōōyokooyto /bākēēkwērtoochi murtooywoontēēt. 27Nto miitē yoo kukwēryoot Yēēsu :biikaab lukēēt kuwo kaytaab bāytooyiintēēt Bilaato āriit. Yooto kōōruruuch lukēētaab booryēēt tukul ānku bākōōruruukyi keey Yēēsu. 28Kubuutēē :bichoo Yēēsu sirook ānkōōlookyi sireet nyēē arraa. 29Nto tēē yoo, kutaay :bichoo nkwaatyeetaab kātook ankookemeer mētinyii /keeyey wuu nyēē bāytooyiintēēt. Ām yooto /kiikoochi kunamee kirōkto āwunyii nyēbo taay ānkukutunyēē :bichoo taayeenyii kōōntosuurē Yēēsu kumwoochinē kule, "Kimkim! Bāytooyiintēētaab Yuutayeek!" 30Yooto kung'utyi :bichoo Yēēsu ānkōōsōrunēē kirōkoo kimii āwut ānkōōkōryōōnyēē mēt. 31Yu /kāākiintosuur kubēk /kiirēēkunēē siraanaa arraa /ānkiilookyi sirookyii nto tēē yoo /kēēkwēryoot /bākēēkwērtoochi murtooywoontēēt. 32Nto yu miitē kubēētii, kutuuyēē chiito ake nyēē kibo Kurēēnē nyēē /kikēēkuurēē Simōōni. Ām yooto /kēēkērchi koong' chiichoo kukalab murtooywoontēētaab Yēēsu. 33Nto yu /kakeeyit yēē /kikēēkuurēē Kolkoota (kaayneet nyēē ibooru kule "wōloo bo Rōkyēētaab Mēt,") 34/kiikoochi Yēēsu tifaayiik chēē /kikiikeetasee saakityeek alak kule kuyye. Nteenee yu kachamcham, kutay kuyye. 35Nto yu kāākukwērtoochi :bichoo Yēēsu murtooywoontēēt, kubar sēkēēryēēt sukōōnkēt kule ng'oo :nyēē mākuyib sireet nkōnō. 36Nto kāākuyityo, kutēbēē :bichoo yooto kuriib Yēēsu. 37/Kikēēbirtoochi kiito ake murtooywoontēēt barak ām mētitaab Yēēsu. /Kikiikēēsirchi kiyooto ng'aleek chēē kiyey /sikiitiilchi Yēēsu meet. Kimwooyē :ng'aleechaa kule: "YĒĒSU BĀYTOOYIINTĒĒTAAB YUUTAYEEK :NYI" 38/Kikēēkwērtoochi nkicheek sāsiik alak āyēēng' murtooywōōsyēkwaa. /Kikiiyyoong'to ake kutābān āwutaab taay nyēbo Yēēsu; /kiiyyoong'to ake kutābān āwutaab lēt. 39Kikwoonii :biiko chēē kimurē yooto ānkōōnchuruurē Yēēsu. Kikwērtooy :bichoo mētēwook 40kumwoochinē kule, "Ntēē kwēēbērē :inyiing' +'mēēturbuub Kōōtaab Yēyiin ankiiteech subak ām bēsyōōsyēk sōmōk? Iraraach keey, naas? Yoo inyiing' :Lekwetaab Yēyiin, irēkunēē murtooywoontoonoo!" 41Kiinchuruur Yēēsu :nkicheek bēēliikaab kōrōsēēk chēē wōōyēch, kāānēētikaab kiruutēk ākoo booyik. 42Kimwooyē :bichoo kule, "Kiisoobē :chiichi biiko alak, nto yu -mēēmuuchē, naas, kōōsoob keey. Ntēē ku inee bāytooyiintēētaab Isirāyēēl! Yoo kārēkunēē kuu nyiitēnyi murtooywoontēēt, kiiyēnchi. 43Kwēēkoosēē keey, oob, :inee Yēyiin ānkumwooyē kule, 'Āyuu Lekwetaab Yēyiin?' Kusār naas :Yēyiin yoo chāmē." 44Kiinchuruur Yēēsu :nkicheek sāsiichoo /kikēēkwērtoochinē murtooywoontēēt āk inee kuu nyooto. 45Kichō :mēēnānēēt bēēt nyēē kiker kōōrēēt tukul, kung'eetee āsiiswēk lo ākoy āsiiswēk sokool. 46Nto yēē kiriichē āsiiswēk sokool, kōōnchō :Yēēsu kule, "Yēyiintēēnyuu, Yēyiintēēnyuu, ntēē 'keebakaaktaa anii?" (Kimwooyē yooto ām kuutiinyii kule, "Eli, eli, lema sabaktani?") 47Yu kakas :biiko alake chēē kimii yooto, kulē, "Miitē kukuurē Eliiya." 48Yooto kulabatee :chiito ake kiroonkuryēēt ankooluumta wōlēē bo tifaayiik chēē tāytāy. Kunam kiroonkuryoonoo ānkurutyi wōlēē bo kēētit ānkōōyokoochi kuutiitaab Yēēsu. 49Nteenee kimwooy :alake kule, "Bakaakte, keekas yoo chōōnii :Eliiya chakooraraach!" 50Nto tēē yoo kōōnchō :Yēēsu subak, ankung'et. 51Yooto bakeenke, kukereer :sireet nyēē kirikimim nyēē /kikiiyēēlēē Kitōōkiitaab Kōōtaab Yēyiin. Kikērēērunēē keey :siraanaa āyēēng' kuchakee barak ākoy ng'wēny. Kiitimtiimākoy :kōōrēēt ānkōōtēēsiis :rwoontōōk. 52Kiitēēsiis :kochonkoosyek kuyootākiis ānkung'ēētyo :biiko chēē chaang' choo kikiikubēk anki churtootiin. 53King'ēētyēē :bichoo kochonkoosyek, nto yu /kaakiing'eetee Yēēsu meet, kuba Yēērusālēēm kiriinkoonoo tiliil ānkōōboorchi keey biiko chēē chaang'. 54Kimiitē yooto :chiito nyēē wōō nyēbo lukēētaab booryēēt āk biikyii choo kiriibē Yēēsu. Yu kakas :bichoo kibring'ring'yoonoo ākoo ng'aleek tukul chēē kiyēyākiis, kumuuyo ānkumwooy kule, "Kubooyiit man, ākoo Lekwetaab Yēyiin :chiichi!" 55Kimiitē :nkicheek chēēbyōōsōōk alake chēē chaang' chēē kikiiyyoong'ēē yēē lōō kutoobēnē Yēēsu. Kiboontootē keey :chēēbyōōsōōchoo Yēēsu kuchakee Kalilaaya sukuyēētyēēchinootē. 56Chēēbyōōsōōchoo alak ku Maaryaa nyēbo Maktaala, Maaryaa kaametiitaab Yāākōbō āk Yōōsēēf ākoo kaametiitaab wērichoo kibo Sebetaayo. 57Nto yu kēēmēn :kōōrēēt kuchō :chiito ake nyēē kiboonto bāytit nyēē kichōōnēē kiriinkēēt ake nyēē /kikēēkuurēē Arimataaya. /Kikēēkuurēē chiichoo Yōōsēēf ānki rubiintēētaab Yēēsu. 58Yooto kuwo :chiichoo wōlēē kimii :Bilaato ānkusoom /kiikoochi muustaab Yēēsu. Kumwaayta :Bilaato kule /kiikoochi. 59Ām yooto kunam :Yōōsēēf muustaab Yēēsu ankuratee ankeet nyēē tiliil. 60Nto tēē yoo wokōōkoochi kochonkeenyii nyēē kitākōōwōrē /ānkimānāākēēmuchi chii. Yooto kuwunukyi rwaanteet nyēē wōō kurkeetaab kochonkaanaa ānkuwēēchi keey. 61Kikiibuurēē yooto :Maaryaa nyēbo Maktaala ākoo Maaryaa nyiin ake kukas kochonkaanaa. 62Nto yu kāyyēēkunēē, ām bēsyēētaab Sabaato, kubēēchi :bēēliikaab kōrōsēēk ākoo Farisaayeek Bilaato ānkumwoochi kule, 63"Mokoryoontēēt, kimwooyē :ng'wiintoonoo yoo kitākusoboot kule, '+Maang'eetee meet yoo kaakukeeyta :bēsyōōsyēk sōmōku,' 64kunyi mwaayte /kēēriib kochonkaanaa ākoy bēsyōōnoo bo sōmōk. Nto buch, imuuchē kukwa :rubiikyii bakuchoor muusto nto tēē yoo kumwoochi biiko kule /kookiing'eetee meet. Nto yooto, makumiyatiit :ng'wiiynaneet nyiitēnyi bo lēt kusiir nyoo kibo taay." 65Ām yooto kuwāl :Bilaato kule, "Obeete riibiik alak ānku bōōriib kochonkaanaa kuriibākoy kuu wōloo ōmuuktooy." 66Yooto nanyuun, kuba :bichoo ankubakuker kochonkaanaa kāroomin kumaal rwaantaanaa ānkōōkoochi kuriib :riibiichoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\