Filēmōōn 1

1Anii nyoo Bāwulō nyoo arataat kubo Kāārārookiintēēt Yēēsu ānkēēboontē keey ng'eetaabiya Tēmētēēwō. Kiisubooyiing' inyiing' tilyeenyoo Filēmōōn nyoo kēēchāmē miisin ānkēēyēyiisyootē tukul. 2Itookwēēsē mbo nkinee cheebiya Afiiya ānkiisubooyē nkinee Arkiibo nyoo kyoomootē booryēēt :tukul. Isubooyē nkicheek biikaab Yēyiin choo ōtuuytōōsii tukul kang'uung'. 3Kōōbēruurook :Baaba Yēyiin āk Mokoryoontēēt Yēēsu Kiriistō ānkukōōnook kaalyeet. 4Yoo āsooyē, ābirchinē Yēyiin kōōnkōy kubo inyiing', 5kuuyu ākāsē /kēēmwooyē wōlēē ikoosēē keey Mokoryoontēēt Yēēsu ānkiichāmē biikyii tukul. 6Āsooyē kule kutitir :biikaab Yēyiin choo 'intōōchinē ānkōōnkēt kuchurta kiy ake tukul nyēē karaam nyēē kēēboontē /sikēēkoonyit Kiriistō. 7Kookoong'ereechaa miisin :chamateeng'uung' ānkōōtitiiroo, kuuyu kweebaybaay :inyiing', ng'eetaabiya, moonikaab biikaab Kiriistō. 8Ānkoo kiikukōōno :Kiriistō kāāmuukēywēēk ākērchiing' koong' iyey kiyēē karaam 9āsooysooyiing' ām chamateet. Anii booyoo nyēē kwaayoosiitu, ankaarataat kuunyi kubo Kāārārookiintēēt Yēēsu. 10Āsoomiing' :anii, Bāwulō, kurubta keey āk Ōnēēsimō nyoo kichākuyēk lekwenyuu yoo kiiyēnchinē Kiriistō kutaarataat. 11Ki buch :wēēri yeekiinye ām wōlēē imiitē, nteenee kōōkuyēk ra leekwa nyēē kiikoosēē keey :acheek tukwaay. 12Āmiitē āyokoowu muroonooto āchāmē, kōōyēēw wōloo imiitē. 13Kāābērē nto kāābuurtooy keey āk inee sukookeeriing' kuyēētyēēchoo, yoo taarataat kuuyu kyaa-amtaate lōkōōywēk chēē kāroomēch. 14Nteenee kāmāāmāchē tāābuurtē kumānāāmwoowuung' si nto yoo 'kēēmāchē iyēwoo kiito ake tukul, iyēwoo ām chamateeng'uung' āmēēbērē kubo kule /kākēēkērchiing' koong'. 15Ābērē tōōs /kikiitabaan Ōnēēsimō ām wōlēē imiitē ām bēsyōōsyēk chēē ng'ēri kule si nto yoo wokōōyēēwu, ōbuurtē keey ākookoy. 16Kāmēētāku motwooriin, nteenee kookaramiit kusiir motwooriin ānkōōkuyēk ng'eetaabiya nyēē chaman. Āchāmē murooniitēnyi miisin, nteenee +meecham :nkinyiing' miisin kusiir wōlēē āchāmtooy :anii. +Meecham kuu chiing'uung' āk mbo subak kuu ng'eetaabiya ām Mokoryoontēēt. 17Kunyoo, yoo ichāmē kule kēēyēyiisyē :tukwaay, ii, itaach Ōnēēsimō kuu wōloo kātēētooktoo anii. 18Yoo kikiikuyēwuung' ng'ālyoo ake tukul nyēē miyaat, nto yoo boonto bēsēnng'uung', iyaachaa :anii. 19Kaasiree ng'aleechu āwunyuu nkit ābooruung' kule +māākwēwuung'. Nteenee, -māātwēchē kule iboontē soboontaab kibchuulyo kubo anii. 20Lēyyē, ng'eetaabiya, ābērē nto iyēētyēēchoo kisich kubo Mokoryoontēēt siibaybaay mooyēēnyuu ām Kiriistō. 21Āsiruung' ānkētē kule +meeyey kiyēē kāāsoomiing' ānku +meeyey mbo kusiirtēē wōlēē kāāmāktooy. 22Nto kiito akeenke subak: iyēytoowoo rwoonto, kuuyu kāābērē āyēēwu wōlēē ōmiitē kubununēē soowuutēkwook. 23Isubooyook :Ebafura nyoo kēērātootiin :tukwaay kubo Kāārārookiintēēt Yēēsu. 24Isubooyook :nkicheek mbo Māārkō, Aristaarko, Teema ākoo Luuka choo kēēyēyiisyootē tukul. 25Kōōbēruuriing' :Mokoryoontēēt Yēēsu Kiriistō.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\