Ng'oong'uutyēēt 1

1Ng'oong'uutyēēt :nyi nyēē kiikoochi :Yēyiin Yēēsu Kiriistō kōōboorchi biikyii ng'aleek chēē māchāktōōs kuyēyākiis ām lēēkitō. Kiiyookto :Yēēsu malayikeenyii wokōōboorchi motwooriintēēnyii Yoowaana ng'aleechaata. 2Mwooyē :Yoowaana kiyēē kikāsē, ng'ālyoontēētaab Yēyiin āk ng'aleek kurubta keey Yēēsu Kiriistō. 3Ibēruuroot :chii nyoo kasuman ng'aleechu, ānkōōbēruurootiin :choo kāyēbchi yiit ānkukoonyit kiyēē siraat, kuuyu lēēkit kuyēyākiis :ng'aleechuutēchu. 4Anii :nyoo Yoowaana. Āsubooyook akweek biikaab Yēyiin ām kiriinkōōsyēk tisab chēbo yēēmēētaab Eesya. Kōōbēruurook ānkukōōnook kaalyeet :nyoo miitē ānkimii ānku nyoo mākuchō kuboonto keey tāmirmirookyii tisabu choo miitē taayeetaab ng'echereetaab bāytooyiisyēēt nyēbo Yēyiin. 5Kōōbēruurook ānkukōōnook kaalyeet :nkinee Yēēsu Kiriistō nyoo inee mwooytooyiintēēt nyēbo man, anku inee nyēbo taay /kiing'ēētēē meet ānku inee :nyēē bāwu bāytooyik ām kōōrēēt. Itōrōōroot :Yēēsu nyoo chāmēēch ankiwasta korotiikyii sukootyaakteeneech ng'ōōkiswookikyoo. 6Kiitabaaneech :Yēēsu kēēyēchinē yiisyēēt Yēyiintēēnyii nyoo Kwaan ānkēēbāytooyiisyē āk inee. Kutōrōriit :inee nyoo boonto kāāmuukēywēēk ākookoy. Kuwuuyiit nyooto. 7Okas baa, chōōntooy :inee boolik anku makukas :chii ake tukul ānkoo mbo choo kibārē inee. Yooto mākuriiryo :biikaab kōōrooni tukul. Kunyi, kuwuuyiit nyooto. 8Mwooyē :Mokoryoontēēt Yēyiin nyoo mii, ānkimii ānku nyoo mākuchō ānkubāwu kiy ake tukul kule, "Anii Alfa āk Omeeka, ātoowu ānkāāwoonyē." 9Anii nyoo ng'eetaab koomēt Yoowaana nyoo kēēnyāliiltōōsii :tukul kubo yiisyēētaab Yēēsu. Kyāānyōōru :nkanii muytaayeet nyoo kōōnu :Yēēsu Kiriistō ānkēēboontē keey ām bāytooyiisyēēnyii. Kyaa-amte ng'ālyoontēētaab Yēyiin āk lōkōōywēkaab Yēēsu Kiriistō kuyeya āwē Baatmo kōōroonoo kiikwēēn :bēēko. 10Kinama :Tāmirmiryēētaab Yēyiin ām bēsyēētaab Mokoryoontēēt, nto yooto, akas kuutiit nyēē kichēy ām lētuunyuu kuu aryeembuut 11nyēē kimwooy kule, "Isir kiyēē ikāsē, ānkiiyookyi kitaabuunaa biikaab Yēyiin ām kiriinkōōsyēchu tisab: Ēfēēsō, Simirna, Bērkāmōōn, Tyaatiira, Saarti, Filateelfya ākoo Laawotikeeya." 12Yooto, aweech keey akas kule ki ng'oo :nyooto king'āloolwoo. Nto ābērē ālē, yu kaaweech keey, akas tukuuk tisab chēbo ta-aabuut choo /kiitōōrēē taariinek. 13Ām kwēēnuutaab tukuuchooto, kimii :kiy nyēbo kwong'uut nyēē wuu chii nyēē kikiilaach sireet nyēē kooy nyēē kitiinyē ng'wēny, ānkimii :kiy nyēē wuu anwa nyēē kiboonto tōōntaab ta-aabuut nyēē /kikēēmurēē tekeenyii. 14Kilēēl :mētit āk buutēēkaab chiichoo kuu chēēko nto kuwuu kibroonkoosyeet, ānkiirikitiitōōs :koonyekyii kuu maata. 15Kiilēkēchēēchtōōs :kērēēnkōōkyii kuu syaabeet nyēē /kakiilalaany. Kiiruumē :kuutiinyii kuu bēēko chēē isuruurtooy. 16Kikinamee āwunyii nyēbo taay kookeelik tisab ankichuwunee kuutiinyii :chōōkiit nyoo litaat wook tukwaay. Nto tokochnyii kiwuu asiista nyoo kēēluuw miisin. 17Yu kaakas chiichoo, āryookyi keey taayeetaab kērēēnkōōkyii kuu nyēē kaameey. Nto yooto kutiinyēēnoo :chiichoo āwunyii nyēbo taay ānkumwoowoo kule, "-Mēēmuy, anii nyēbo taayta āk nyēbo lētuut. 18Āsoboot :anii! Kikyaameey, nteenee ikas āsoboot ākookoy. Āboontē yootēywēēkaab meet āk kāābkwoombiich. 19"Kunyi, isir nanyuun tukuuk choo keekas āk choo ikāsē raawuuni āk choo mākuyēyākiis ām lētuunoo. 20Kiyēē ibooru :kookeelichaa ka tisab choo 'kēēkāsyinē āwunyuu nyēbo taay āk tukuuchoo /kikeeyeyee ta-aabuunek choo /kiitōōrēē taariinek ku nyi: Kookeelik tisab ku malayikaanikaab biikaab Yēyiin chēbo kiriinkōōsyēk tisab, nto tukuuchooto tisab choo /kiitōōrēē taariinek ku biikaab Yēyiin chēbo kiriinkōōsyēk tisab.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\