Ng'oong'uutyēēt 10

1Nto mii yoo, akas malayikeet ake nyēbo kāāmuukēywēēk kuchōōnēē barak. /Kikiilaachee malayikaanaa boolteet /ankiilaambuuchee cheebkaalaasyeet mētinyii. Kikerkeey :koonyekyii asiista nto kērēēnkōōkyii kikerkeey tolooch chēbo ma. 2Kikinamee āwunyii kitaabuut nyēē mining' nyēē kiyaataat. Kikiikuchubto kereenkeenyii nyēbo taay araarayta nto nyēbo lēt kootaar :nyoo kōōrēēt, 3ānkōōsiil nyēē keeruum miisin kuu ng'ētunyto. Yu kēēsiil, kutul :yiilootik tisabu. 4Kyāāmāchē āsiriisyē yooto kātul :yiilootichoo tisabu, nteenee akas kuutiit kuchōōnēē barak nyēē kimwooyē kule, "Iriib kiyēē mwooyē :yiilootichoo tisabu ameesir ng'aleechaata." 5Nto mii yoo nanyuun, kōōtōrōōr āwunyii nyēbo taay :malayikaanaa kiiyyoong'ēē araarayta ākoo kōōrēēt. 6Koowaal keey :malayikaanaata ām taayeetaab Yēyiin nyoo ming'iisyē ākookoy, nyoo kiyēyē barak āk kiy ake tukul nyēē mii āriinyii, nyoo kiyēyē kōōrēēt āk tukuuk tukul choo mii āriinyii āk araarayta kuboonto keey āk kiy ake tukul nyēē mii āriinyii. Kimwooyē :malayikaanaa kule, "Mēētākiikooyē keey! 7Nteenee yoo kuutē :malayikeetaab tisab aryeembuunyii, kōōwoong'tooy :Yēyiin kiyēē kiiyeelaat nyoo kikiikuchōb kuu yoo kiiboorchinē ng'ālooltooyikyii choo yēchinē inee yiisyēēt." 8Nto mii yoo, kung'āloolwoo subak kuchōōnēē barak :kuutiinoo kikyaakas kumwooyē kule, "Wē ānkiinēmu kitaabuunaa yaataat mii āwutaab malayikaanaa kēēyyoong'ēē araarayta āk kōōrēēt." 9Kyāāwē ankaateebee malayikaanaata kukōōno kitaabuunaa mining'. Kumwoowoo kule, "Nēmu ankii-am. Makoong'waaniit mooyēēng'uung', nteenee makwaanyinyiit ām kuutiing'uung' kuu kimnyeteet." 10Kyāānēmu kitaabuunaa mining' ām āwutaab malayikaanaa ankaa-am. Kyaanyinyiit ām kuut kuu kimnyeteet, nteenee yu kawaa-am, kung'waaniit :mooyēēnyuu. 11Yooto /kēēmwoowoo kule, "Māchāktōōs subak ing'ālooltoochi Yēyiin lōkōōywēkyii ām wōlēē mii :biiko chēē chaang', kōōrōōsyēk, kuutuweek āk bāytooyik."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\