Ng'oong'uutyēēt 7

1Yu kāākuyityo :yoo, akas malayikaanik ang'wan chēē kiiyyoong'sēē tābānwookik ang'wan chēbo kōōrēēt. Kiiyyoong'tooy :malayikaanichaa yoomat ake tukul nyēē wusunēē komoswookik ang'wan chēbo kōōrēēt. Kiyeyakay kuu nyooto sukōōyyo :yoomeet kumāwus kōōrēēt nto araarayta nto keet ake tukul. 2Kyaakas subak malayikeet ake kuchōōnēē koong'asiis kuboontoonu ng'oocheet nyoo bo Yēyiin nyoo soboot. Kikuurchi barak :malayikaanaa malayikaanichaa ki ang'wan choo kikiikuchāmchi :Yēyiin kule kōōturbuub kōōrēēt ākoo araarayta, kumwoochi 3kule, "Masimo-araante kōōrēēt, araarayta ākoo keetiik. Kukany ākoy /keeng'ooch tokoochikaab biiko choo yēchinē Yēyiintēēnyoo yiisyēēt." 4Yooto nanyuun akas /kēēmwoowoo laatitaab biiko chēē /kikeeng'ooch. /Kikeeng'ooch biiko 144,000 chēbo kō ake tukul nyēbo biikaab Isirāyēēl. 5/Kikeeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Yuuta. /Kikeeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Rubēēn. /Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Kaat. 6/Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Āsyēēr. /Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Naftaali. /Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Manaase. 7/Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Simiyōōn. /Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Laawi. /Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Isakaar. 8/Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Sābulōōn. /Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Yōōsēēf. /Keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Beenchamiin. 9Yu kāākuyityo :yoo, akas biiko chēē chaang' chēē kimēēyiitāktōōs chēbo kōōr ake tukul, yēēm ake tukul, biich āk kuutuweek alak tukul. Kikiiyyoong'ēē :bichooto taay ām ng'echeraanaa bo bāytooyiisyēēt āk taayeetaab Mēēnkoo. Kikiilaach :bichoo sirook chēē leelach chēē kōōyēch ankikinam sokonaakaab sōōsik ām āwunnyēkwaa. 10Kikuurchi :bichoo barak kumwooyē kule, "Kiiraraacheech :Yēyiintēēnyoo nyoo kēēbuurēē ng'echereetaab bāytooyiisyēēt āk Mēēnkoo." 11Kiiyyoong'iis :malayikaanik tukul kumuut ng'echeraanaa āk yoo mii :booyichoo āk tukuuchoo ang'wan sobchootiin. Kikubuy kuut :malayikaanichaa ām taayeetaab ng'echeraanaa kukutunkyinē Yēyiin, 12kumwooyē kule, "Wuu nyooto. Kusilākoy :Yēyiintēēnyoo nyoo tōrōōr nyoo boonto kiirnātēēt. /Kēēbirchinē kōōnkōy /ānkēēkoonyitē nyoo boonto kāāmuukēywēēk āk nkuruuk kēnyiis āk kēnyiis. Kuwuuyiit nyooto!" 13Kuteebeenaa :akeenke ām booyichoo kule, "Ng'oo :bichu keelaach siroochoo leelach ānku kōōyēch. Kwoonēē ānō :icheek?" 14Āwālchi kule, "Inkētē :inyiing', ōō, boontēēt." Kumwooy :boontoonoo kule, "Bichoo ku chēē kiikukwa kubununēē wusiisyoonoo wōō ānkōōkōōwuun sirookwaa kuleelakiitu ām korotiikaab Mēēnkoo. 15Kunyi, kwēēyyoong'ēē :bichooto yoo bāytooyiisyēē :Yēyiin ānkuyēchinē Yēyiin yiisyēēt bēēt āk kwēēmooy ām yoo ibuurēē. Mākuming'to keey :bichooto Yēyiin ām yooto. 16Mā-āmē bichooto subak :kēmēy, āmākoy kwaam :melelta, nto kubeel :asiis nto ku yoomat nyēē layaat, 17kuuyu mākwookooy bichoo :Mēēnkoo kēēyyoong'ēē taayeetaab ng'echeraanaa. Mākōōrēētoot bichooto kuba wōlēē mii :mōkōōtōōsyēkaab bēēkaab soboon anku makumas :Yēyiin lōōkyoo ake tukul ām koonyekaab bichoo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\