Rooma 10

1Mbo ng'eetaabiya, kiyēē māchē :mooyēēnyuu āk kiyēē āsooyē Yēyiin kubo Yuutayeek ku akas kule /kakiiraraach. 2Ānkētē kule boontēē Yēyiin mooyēēt miisin nteenee moosootiin ām wōlēē inkētitooy Yēyiin. 3Kuuyu mākāsē :bichoo kēēlto nyoo yēyēē :Yēyiin chiito kuchurta ankiikusyeem kunyōōr churtaayeet ām kēēlwookikwaa nkit, manaacham kurub kēēltaab Yēyiin nyoo yēyē chiito kuchurta. 4Kichakoowaang'ta :Kāārārookiintēēt kiruutēkaab Muusa sukuchurta :chii ake tukul nyoo iyēnchinē inee. 5Kimwooy :Muusa kurubta keey churtaayeet nyēē chōōnēē wōlēē miitē :kiruutēk kule, "Chiito nyēē kābēng'tēē kiruutēk, ku mākuminyēē kiruutēchoo." 6Kēēmwooyē nee kurubta keey churtaayeet nyoo nyōōru :chiito nyoo ikoosēē keey Kāārārookiintēēt? Mēērook /kēēmwooy kule, "Mākuwo :ng'oo Barak?" (sukoomut Kāārārookiintēēt kuchō ng'wēny,) 7nto /kēēmwooy kule, "Mākuwo :ng'oo kāābkwoombiich?" (sukoong'eetee Kāārārookiintēēt meet.) 8Ara, māchāktōōs /kēēmwooy nee? /Kēēmwooyē kule, "Iboontē keey ng'ālyoontēēt ānkumiitē kuut āk mēting'uung'." Nyooto ku ng'ālyoontēēt nyoo kyoomtooy kule māchāksē /kiikaasee keey Kāārārookiintēēt. 9Yoo imwoowunēē kuutiing'uung' kule "Mokoryoontēēnyuu :Yēēsu," ānkiiyēnchinēē mooyēēng'uung' kule kiing'eetee :Yēyiin meet, +/makiiraraachiing' 10kuuyu, +/makeechamtiing' kule ichurtaat yoo 'kēēyēnchinēē mooyēēng'uung', /ankiiraraachiing' yoo imwoowunēē kuutiing'uung' kiyēē 'iyēnchinē. 11Mwooyē :siruutēk kule, "Māchōlē :chii nyoo ikoosēē keey Kāārārookiintēēt." 12Māmiitē :tēērchinooyēēt kule ng'oo :ng'oo yēē kā Yuutāyiin nto nyoo mā Yuutāyiin. Bo biiko tukul :Mokoryoontēēt ānkōōbēruurē tukul kuyem choo riirchinē inee, 13kuuyu mwooyē :siruutēk kule "+/Makiiraraach chii ake tukul nyoo riirchinē Mokoryoontēēt." 14Ara ii, imuuchē kule nee :icheek kuriirchi inee yoo mānāākōōyēnchi? Imuuchē kule nee kōōyēnchi inee yoo manaakas ng'aleek kurubta keey ākoo inee? Nto imuuchē kukasee nee ng'aleek yoo māmii :chii nyēē kā-āmchi? 15Ānkōōmuuchē :biiko kwaamtaat kule nee yoo mēēbērē /kākiiyookto bakwaamta? Mwooyē :siruutēk kule "Kāroomēch sōō nyēē tyaa kērēēnkōōy chēbo biiko choo yibu lōkōōy chēē kāroomēch!" 16Nteenee mānēēyēnchi :biiko tukul lōkōōywēchooto kāroomēch. Mwooyē :Isaaya kule "Mokoryoontēēt, ng'oo nyēē kiiyēnchi lōkōōywēkyoo?" 17Māchāksē /kyaamta lōkōōywēkaab Kāārārookiintēēt sukukas biiko, kunyi māchāktōōs :biiko kuyēbchi yiit ng'aleechaata sukōōyēnchi. 18Nteenee ātēēbē kule, ii, ara manaakas :biikaab Isirāyēēl lōkōōywēchu? Kubooyiit man, mwooyē :siruutēk kule: "Kiikukas /kyoomtootēē ng'aleechaa komoswookik tukul chēbo ng'wēnyuuni ankookuyit kōōrēēt kumukuul." 19Ātēēbē subak kule "So kimānāākōōnkēt :bichēēb Isirāyēēl ng'aleechu?" Kimwooy Muusa kule: "+Maayey kumēēchook :moo ām wōlēē mii biiko choo mā Yuutayeek. +Maayeyaak ōnyēēru kubununēē choo -mēēnkētē ng'al." 20Mwooyē mbo subak :Isaaya kukāng'unoot kule "Kinyōōrwoo :choo mēēbērē kicheeng'aataa, ānkāāboorchi keey choo mēēbērē kiteebaataa." 21Nto kurubta keey āk Isirāyēēliik kumwooyē kule, "Ākuurē icheek kwaak ānkoo ku biich chēē -mēēywēyoo ānku cheemakwiiliis."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\