Markus 12

1Dan Yesus gi den wan agersitori. A taki: “Wan man ben prani droifibon na ini en gron. A skotu en lontu, dan a mesre wan baki pe den ben kan masi den droifi te den lepi. Dan a meki wan wakti-oso san ben bow go na loktu. Baka dati a yuru a droifidyari gi tra sma, dan a go na wan tra kondre. 2Di a ten doro fu piki den droifi, a seni wan knekti fu go teki den droifi san a ben mus kisi fu den man di ben yuru a droifidyari. 3Ma den man grabu en, den fon en, dan den seni en gwe nanga soso anu. 4Dan a man di abi a droifidyari seni wan tra knekti go, ma den naki en na en ede, èn den teki en leki wan figifutu. 5Dan a man seni ete wan knekti go, ma den kiri a knekti dati. Na so den man du nanga wan lo tra knekti fu a man. Den fon sonwan fu den, trawan den kiri. 6A man di abi a droifidyari, ben abi a manpikin fu en ete, di a ben lobi. Te fu kba a seni en go na den nanga a prakseri taki: ‘Den no sa du den sani dati nanga mi manpikin.’ 7Ma den man di ben yuru a gron taigi makandra taki: ‘Na a boi disi o kisi a gron te en p'pa dede. Kon meki un kiri en, dan unu o kisi a gron.’ 8So den grabu a boi, dan den kiri en. Baka dati den srepi en go na dorosei fu a droifidyari.” 9Dan Yesus aksi den sma taki: “San un e prakseri tak' a man di abi a droifidyari o du? Mi e taigi unu: A o kon kiri den man di ben yuru a droifidyari, dan a o yuru en gi tra sma. 10Un srefi leisi ini a Santa Buku taki: A ston di den mesreman feni tak' no bun, na a srefi ston dati tron a moro prenspari ston fu a heri oso. 11Disi na Masra wroko, èn un e ferwondru fu si dati.” 12Den man ben kon ferstan tak' na gi den A koti wan odo nanga a agersitori disi. Dat' meki den ben wani grabu En, ma den ben frede den sma. So den libi En, dan den gwe. 13Dan den seni wantu Fariseiman nanga wantu fu den man fu Herodes, go fu kisi Yesus meki A taki wan sani san no bun. 14Den man go na En, dan den taigi En taki: “Meister, un sabi tak' Yu na wan man di no e kori tra sma. Yu no abi bisi nanga san sma e taki fu Yu, èn ala sma na a srefi gi Yu. Yu e leri unu a pasi fu Gado leki fa a de.” Dan den aksi Yesus taki: “A fiti fu pai edemoni na a grankownu fu den Romeinisma, efu no? Un mus pai, efu un no mus pai?” 15Ma Yesus si tak' na wan trapu den ben wani seti gi En. Dan A aksi den taki: “Fu sanede un e pruberi fu tesi Mi? Un gi Mi wan solfrumoni meki Mi luku en.” 16Den gi En wan solfrumoni, dan Yesus aksi den taki: “Suma fesi nanga suma nen de na en tapu?” Den piki taki: “A di fu a grankownu.” 17Ne Yesus taigi den taki: “Dan un gi a grankownu san na fu en, èn un gi Gado san na fu Gado.” Den man ben ferwondru fu a fasi fa Yesus piki den. 18Wantu Saduseiman kon na Yesus fu aksi En wan sani. Den man disi no ben e bribi tak' dedesma o kon na libi baka. Den taki: 19“Meister, Moses ben skrifi tak' efu wan man trow, èn a dede libi en frow sondro fu den kisi pikin, dan en brada mus trow nanga a frow fu meki pikin gi en brada di dede. 20Now seibi brada ben de. A fosiwan trow, ma a dede sondro fu libi wan pikin na baka. 21Dan a brada di waka na en baka, trow nanga a frow. Ma en srefi dede sondro fu kisi pikin. A srefi sani miti a di fu dri brada. 22Na so no wan fu den seibi brada kisi pikin nanga a frow. Te fu kba, a frow srefi kon dede.” 23Dan den aksi Yesus taki: “Te den dedesma o kon na libi baka, sortu wan fu den brada sa abi a frow disi leki en trow-uma? Bika den alamala ben trow nanga en.” 24Yesus piki den taki: “Let' dya un kan si tak' un fowtu srefsrefi. Bika un no sabi san skrifi ini a Santa Buku, èn un no sabi a krakti fu Gado. 25Te den dedesma o kon baka na libi, den no o trow nanga makandra. Bika den o de leki den engel na heimel. 26Un no leisi dan san Moses skrifi fu a tori efu dedesma o kon na libi baka? Ini a tori fu a pikin bon di ben teki faya sondro fu bron, Gado taigi en taki: ‘Mi na a Gado fu Abraham, Isak, nanga Yakob.’ Na so un e si tak' dedesma o kon na libi baka. 27Gado a no Gado fu dedesma, ma fu sma di e libi. Unu e meki wan bigi fowtu.” 28Wan fu den sabiman fu Gado wèt ben kon drape, èn a yere fa den ben e taki. A ben feni tak' Yesus piki den man bun, dan a aksi En taki: “Sortu wan fu den wèt na a moro prenspari wan fu den alamala?” 29Yesus piki taki: “A moro prenspari wan na: Sma fu Israel, un arki! Masra un Gado, na En wawan na Masra. 30Yu mus lobi Masra, yu Gado, nanga yu heri ati, nanga yu heri sili, nanga yu heri ferstan èn nanga ala yu krakti. 31A trawan di prenspari leki a fosiwan na: Yu mus lobi tra sma soleki fa yu lobi yusrefi. No wan tra wèt no de di prenspari moro den tu disi.” 32Dan a sabiman fu Gado wèt piki taki: “Meister, Yu abi leti. Leki fa Yu taki, na Masra wawan na Gado, èn no wan trawan no de, boiti En. 33Un mus lobi En nanga un heri ati, nanga un heri ferstan, èn nanga ala un krakti. Èn un mus lobi tra sma soleki fa un lobi unsrefi. Den sani disi moro prenspari moro leki fu bron wan meti gi Gado, noso iniwan tra sani san yu ben kan offer gi Gado.” 34A fasi fa a man piki, Yesus si tak' na wan man nanga ferstan. Dan Yesus taigi en taki: “A no libi furu moro fu yu kon ondro a tiri fu Gado.” Baka dati no wan sma ben prefuru fu aksi En wan sani. 35Di Yesus ben e gi leri ini a mamakerki, A taki: “Fa den sabiman fu Gado wèt kan taki tak' a Mesias na wan bakapikin fu kownu David? 36Bika a Santa Yeye ben meki David srefi taki: Masra Gado taigi mi Masra taki: Kon sidon na Mi let'anu sei te leki Mi poti den feyanti fu Yu ondro Yu futu. 37We, efu David srefi kari a Mesias en Masra, dan fa A kan de en bakapikin dan?” 38Ini a leri san A ben gi, A taki: “Un mus luku bun nanga den sabiman fu Gado wèt. Den lobi fu weri langa krosi e koiri, èn den lobi te sma e gi den lespeki odi na wowoyo. 39Den lobi fu sidon na den moro bun presi ini den kerki, èn den wani sidon na den moro prenspari presi te den go nyan na sma oso. 40Den e puru den oso na a anu fu den uma di masra dede kba, dan den e begi langabere begi fu sma denki tak' den bun. Dat' meki a strafu fu den o moro hebi.” 41Dan Yesus go sidon abrasei fu a kisi pe yu e poti moni gi a mamakerki. A ben luku fa someni sma e poti moni ini a kisi. Wan lo gudusma ben poti furu moni. 42Dan wan pôti frow kon poti tu kopromoni ini a kisi. Dati na pikinso moni nomo. A masra fu a frow disi ben dede kba. 43Dan Yesus kari den man di ben e teki leri fu En kon. A taigi den taki: “Fu tru Mi e taigi un taki: A pôti frow disi poti moro furu moni ini a kisi moro ala den tra sma. 44Bika ala den tra sma poti pikinso fu a furu moni san den abi, ma a pôti frow disi poti ala fu a pikinso moni san a ben abi fu sorgu gi ensrefi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\