Markus 16

1Baka a sabadei, Salome, Maria fu Magdala, nanga Maria a m'ma fu Yakobus, bai den sani di de fanowdu fu go sreka a dedeskin fu Yesus. 2Dan fruku mamanten tapu a fosi dei fu a wiki, di a son opo, den go na a grebi. 3Den ben aksi makandra taki: “Suma sa lolo a ston puru fesi a grebi-olo gi unu?” 4A ston ben de wan bigi ston. Dan di den luku go na a grebi, den si tak' a ston lolo kmopo. 5Di den go ini a olo, den si wan yongu man di ben weri weti krosi, sidon na a let'anu sei. Den skreki tak' den no ben sabi san fu taki. 6Dan a man taigi den taki: “Un no mus ferwondru. Na Yesus fu Nasaret di den ben spikri na a kroisi un e suku. A no dya, A kon baka na libi. Luku pe den ben poti en didon. 7Un go na den man fu En, dan un taigi den nanga Petrus taki: Yesus go na un fesi na Galilea. Drape un sa si En, soleki fa A ben taigi unu.” 8Den frow kmopo ini a grebi-olo, dan den lon gwe. Bika den ben beifi èn den ben ferwondru. Den no taigi no wan sma no wan sani, bika den ben frede. 9Fruku mamanten fu a fosi dei fu a wiki, di Yesus kon baka na libi, A sori Ensrefi fosi na Maria fu Magdala. Yesus ben puru seibi takruyeye na tapu a frow disi. 10Dan Maria go taigi den man di ben waka nanga Yesus ala ten. Den man disi ben e sari èn den ben e krei. 11Ma di Maria taigi den tak' Yesus e libi, èn tak' a si En, den no ben wani bribi. 12Baka dati Yesus sori Ensrefi wan tra fasi na tu fu den man fu En di ben de na pasi e go na wan dorpu. 13Dan den man drai go baka go taigi den trawan, ma den trawan no ben bribi den man disi tu. 14Te fu kba Yesus sori Ensrefi na den erfu man fu En di den ben sidon e nyan. Dan Yesus bigin puru wiwiri gi den tak' den no e bribi, èn tak' den trangayesi. Bika den no ben wani bribi den sma di si En baka di A kon baka na libi. 15Dan Yesus taigi den taki: “Un go na ala sei fu grontapu, èn ferteri ala sma a Bun Nyunsu. 16A sma di bribi èn teki dopu, sa kisi a libi fu têgo. Ma den sma di no wani bribi, o kisi strafu. 17Fu sori tak' A de nanga den, Gado o gi den sma di e bribi makti fu du den marki disi: den o puru takruyeye tapu sma na ini Mi nen, èn den o taki na ini nyun tongo. 18Den o hori sneki nanga den anu, èn awinsi den dringi wan sani san kan kiri den, noti no o psa nanga den. Den o poti anu tapu sikisma, dan den o kon betre.” 19Baka di Masra Yesus kba taki nanga den, Gado teki En go na heimel. Drape A go sidon na Gado let'anu sei. 20Dan den man go ala sei go panya a Bun Nyunsu. Masra ben yepi den. A ben gi den makti fu du marki fu sori tak' san den e taki na tru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\