Roma 8

1Ma now Gado no e krutu den sma moro di de wan nanga Kristus Yesus. 2Bika a wèt fu a Yeye, di e tyari libi kon fu di wi de wan nanga Kristus Yesus, meki wi kon fri fu a wèt di e tyari sondu nanga dede kon. 3Gado du san a wèt no ben man du fu di a sondufasi fu wi meki a wèt kon swaki. A seni En eigi Manpikin kon ini wan skin leki san wi leki sondusma abi, fu de wan offer gi sondu. Na so A krutu a sondu ini wan libisma skin. 4Now wi kan du san a wèt e taigi wi fu du, bika wi no e libi moro leki fa a sondufasi fu wi wani, ma wi e libi leki fa a Yeye wani. 5Bika den sma di e meki a sondufasi fu den tiri den, e poti den prakseri fu du san a sondu wani. Ma den sma di e meki a Yeye tiri den, e poti den prakseri fu du san a Yeye wani. 6Fu poti yu prakseri tapu san a sondufasi fu yu wani, e tyari dede kon. Ma fu poti yu prakseri tapu san a Yeye wani, e tyari libi nanga freide kon. 7Dat' meki a sma di e poti en prakseri tapu san a sondufasi fu en wani, na wan feyanti fu Gado. A no e du san a wèt fu Gado e taki, èn a no man du en tu. 8Den sma di e meki a sondufasi fu den tiri den, no man gi Gado prisiri. 9Ma un dati no e meki a sondufasi fu unu e tiri unu. Un e du san a Yeye wani, dati na efu a Yeye fu Gado e libi na ini unu. Ma a sma di no abi a Yeye fu Kristus, no de wan sma fu En. 10Efu Kristus de na ini unu, dan a skin o dede fu di a sondu. Ma a yeye o libi fu di Kristus meki un kon bun ini Gado ai. 11Gado ben meki Yesus opo baka na dede. So efu a Yeye fu Gado e libi na ini unu, dan En di ben meki Kristus Yesus opo baka na dede, sa meki un skin di o dede, kon baka na libi tu, nanga a krakti fu En Yeye di e libi na ini unu. 12Brada nanga sisa, wi abi wan plekti. Ma a no fu wi du san a sondufasi fu wi e taigi wi fu du. 13Bika efu un e libi leki fa a sondufasi fu un wani, dan a o tyari dede gi unu. Ma efu nanga a krakti fu a Yeye, un tapu fu du san a sondufasi fu un wani, dan un o libi. 14Ala sma di a Yeye fu Gado e tiri, na pikin fu Gado. 15Bika a Yeye di Gado gi unu, no e meki un tron srafu fu un frede baka. Ma a Yeye meki un tron pikin fu Gado, èn A e meki wi taki: “Abba, wi Papa!” 16A Yeye disi srefi e taki makandra nanga wi yeye tak' wi na pikin fu Gado. 17So efu wi na pikin fu Gado, dan wi abi prati na ini den gudu. Wi abi prati na ini den gudu fu Gado makandra nanga Kristus. Bika efu wi e nyan pina makandra nanga En, dan wi o teki prati na ini En glori tu. 18A de krin gi mi tak' a glori san wi o kisi bakaten, bigi moro a pina san wi e nyan nownow. 19Bika ala den sani san Gado meki, e wakti nanga wan bigi angri fu Gado tyari kon na krin suma na den pikin fu En. 20Bika ala sani san Gado meki kon lasi en warti, no fu di den srefi ben wani, ma fu di Gado meki dati psa. Ma howpu de. 21Nownow den sani san Gado meki e pori gwe. Ma den o kon fri fu a katibo disi, èn den o abi prati na ini a glori san den pikin fu Gado o kisi. 22Bika wi sabi tak' te leki now, ala den sani san Gado meki e soktu leki wan uma di mus kisi wan pikin. 23Ma a no den wawan, wi srefi e soktu tu. Wi ben kisi a Yeye leki a fosi sani fu Gado. Ma now wi e wakti fu Gado teki wi leki trutru pikin fu En, dati na te A meki wi skin kon fri. 24Fu di wi ben abi a howpu disi meki Gado ferlusu wi. Ma efu yu e howpu fu kisi wan sani di yu abi kba, dan dati a no howpu. Suma e howpu fu kisi wan sani san a abi kba? 25Ma efu wi e howpu fu kisi wan sani san un no abi ete, dan wi e wakti nanga pasensi te leki wi kisi en. 26Na so a Yeye e yepi wi tu nanga wi swakifasi. Bika wi no sabi gi san wi mus begi èn fa wi mus du en. Ma a Yeye srefi e begi gi wi nanga dyeme di yu no man poti na ini wortu. 27Èn Gado, di sabi ala ati, sabi san a Yeye wani taki. Bika a Yeye e begi gi den sma fu Gado soleki fa Gado wani. 28Èn wi sabi tak' Gado e tyari ala sani kon na wan bun kba gi den sma di lobi En, sobun den sma di A ben kari soleki fa A ben abi na ini En prakseri. 29Bika Gado ben sabi kba na fesi suma na den sma dati. Èn A ben poti kba na fesi tak' den mus kon de leki En Manpikin. Tapu a fasi dati a Manpikin na a fosiwan fu wan bigi grupu brada nanga sisa. 30Den sma di A ben poti kba na fesi, na den dati A kari. Èn den sma di A kari, na den dati A meki kon bun ini En ai. Den sma di A meki kon bun ini En ai, na den dati A o meki teki prati na ini En glori. 31San un mus taki fu den sani disi dan? Efu Gado de nanga wi, dan suma o man du wi wan sani? 32Gado no ben hori En Manpikin gi Ensrefi, ma A gi En abra fu wi alamala ede. Efu Gado gi wi En Manpikin, dan fa A no sa gi wi ala tra sani dan? 33Suma sa man kragi den sma di Gado ben teki gi Ensrefi? Na Gado meki wi kon bun ini En ai. 34Suma sa man krutu wi? No wan sma, bika Kristus Yesus dede gi wi. Ma a no dati wawan. Gado meki A opo baka na dede, èn now A de na a let'anu sei fu Gado pe A e begi gi wi. 35Suma sa man prati wi fu a lobi fu Kristus? Awinsi wi e pina noso wi de ini nowtu, awinsi sma de na wi baka fu du wi ogri, awinsi wi no abi noti fu nyan noso fu weri, èn awinsi wi e suku fu dede noso sma wani fu kiri wi, no wan fu den sani disi o man prati wi nanga a lobi fu Kristus. 36A de soleki fa a skrifi taki: Fu Yu ede meki ala yuru den wani kiri wi. Den teki wi leki skapu di den e tyari fu go srakti. 37Ma a sani san Yesus du fu di A lobi wi, meki tak' wi de moro leki winiman na ini ala den sani disi. 38Bika mi sabi krinkrin tak' noti sa man prati wi fu a lobi fu Gado: no dede, no libi, no wan engel, no wan yeye di abi makti, sosrefi noti di o psa tide noso tamara, èn no wan yeye di abi krakti. 39No wan sani tu di de na loktu noso ondrogron, èn no wan tra sani di Gado meki, sa man prati wi fu a lobi fu Gado di de na ini Kristus Yesus, wi Masra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\