SHITWA 13

1U mu kanisa ya Antiokia baaliho bahangi na balangi: ba Balinaba, Simioni uyo witanagwa ng'wilabuzu, Lukio muna Kilene, Manaeni ng'wanong'wawe na Helode mu kulelwa, na Saulo. 2Makanza malebe baali bafungile, lwise lumo aho balinamya Seeba, u Moyo Ng'wela ubawila giki, "Nikomanijagi u Balinaba nu Saulo kulwa nimo uyo naabitanila." 3Aho bamala u kufunga, bulomba, bubatuulila makono, huna bubatuma. 4Aho baatung'wa nu Moyo Ng'wela, bakaja buukashika Seleukia; u kwinga a henaho, bubuga nyanza bajile Kupulo. 5Bahayushika Salami bandya kugulomeela u mhayo go ng'wa Mulungu, u mu masinagogi ga Bayudaya; baali nanghwe nu Yohana, wajaga akubagunaanaga. 6Bubita pye a hose u ng'wijinga buukashika Pafo, bumona Nyudaya nebe, wali nogi na nghangi nomolomo; lina lyakwe Bali-yesu. 7Wali hamo na Seligio Paulo, munhu o masala; nuwe oli nsugi. U munhu ng'wenuyo akabitana a ba Balinaba nu Saulo, nguno wali atogilwe kugwigwa u mhayo go ng'wa Mulungu. 8Kwike u nogi u Elima (h'a makulu ga lina lyakwe) akabalemeja, nguno wali atogilwe kunghangija u nsugi atizuzunya. 9Aliyo u Saulo, uyo witanagwa na lina lya Paulo, unkalalila u munhu ng'wenuyo, kunu okalaga nguzu ja ng'wa Moyo Ng'wela. 10Huna ung'wila giki, "Bebe ng'wana wa ng'wa Shetani na ng'wanishi wa butungilija bose, uyo okalile buliganya na bubi wa buli mbika, utudula u kuleka u kujichaamya i nzila ja ng'wa Seeba i ngololoku? 11Managa giki i haha u nkono go ng'wa Seeba guli higulya yako, ukubbokula ooye u kulibona i liimi ikanza ho." Haho na haho ugwilwa wiija na giiti, wandya kuja alibbabbasha na nkono, akukoobaga batongeeji. 12U nsugi aho wagubona u mhayo gwenuyo ubiza nzunya, u bulangi bo ng'wa Seeba ubukumya no. 13Huna u Paulo na a biye binga i Pafo, bulinhya itanga bubuuka bajile buukashika Peliga ya Pamfulia. U Yohana ubaleka ushoka Yelusalemu. 14Aliyo a boi bubita mo u mu Peliga buja buukashika Antiokia ya Pisidia; u lushiku lo sabato bingila ng'wisinagogi bigasha. 15Aho shamala kusong'wa shilagilo na shitabo sha bahangi, a bataale b'isinagogi bubatumila nhung'wa bubawila, "Bababa ulu muli na mhayo gwa kuganikila banhu, somboolagi!" 16Ubuuka u Paulo ubahungija nkono; huna uhaya giki, "Bababa Baisilaeli na a bing'we abo mung'ogohile Mulungu; degelekagi. 17U Mulungu wa banhu benaba, a Baisilaeli, akabasola a bakulugenji bise. Buukikala mu si ya Misili giti bageni; aho bali kwenuko a banhu benabo ubagunguhya, huna ubafunya u mu si yeniyo alibatongeela na nkono gwa budula butaale. 18Bumala ikanza lya myaka ya kushika makumi ane bali ku matogolo, nanghwe ali hamo nabo mu kwiyumilija. 19Aho wamala kuginja mahanga mpungati u mu si ya Kanaani, ubinha bene i si yeniyo kubiza wingiji wabo. 20Bahayikala mo ikanza giti lya myaka magana ane na makumi atano, ubinha balamuji, kushisha ikanza lya nghangi Sang'weli. 21Huna u ng'wikanza lyenilo bulomba ntemi; u Mulungu ubinha Saulo ng'witunja o ng'wa Kishi, munhu wa luganda lo ng'wa Benjamini, ubasuga ikanza lya myaka makumi ane. 22Aho wang'winja u ng'wenuyo ubabuukija Daudi kubiza ntemi wabo; uyo akankaanila alihaya giki, 'Naapandikile munhu uyo ali ha ngholo yane, Daudi ng'witunja wa ng'wa Yese, h'uyo akushikilija pyi iyo nitogilwe.' 23Nghana lyushika nose i likanza, u Mulungu ugushikilija u mhayo uyo wali wang'wisagija u Daudi. U kufuma u mu luganda lokwe ubenhela a Baisilaeli Mpija, ng'wene Yesu. 24Aho ataali u kushika u ng'wenuyo, Yohana wandya kubalomeela pye a Baisilaeli mihayo ya bubatiijiwa na kugaluka. 25U Yohana aho wegeela kumala u nimo gokwe ubawila giki, 'A bing'we muliganika u nene hu nali ng'wene? Nati ng'wene u nene, aliyo managi giki a ha numa yane aliza u wei. U nene natigeleelilwe nuulu kutaligula shilatu ku mhambala jakwe u wei.' 26"Bababa, badugu bane, ba luganda lo ng'wa Abulahamu, na a bing'we abo mung'ogohile Mulungu, u mhayo gwa bupiji wenubu gwatumilwe kulwa nguno yise. 27Nguno a banhu ba Yelusalemu na a batongeeji babo baali batang'witegelegije u munhu ng'wenuyu, aliyo aho banamula, bubiza bishikilija iyo ihayiwe na bahangi abo bakasomagwa buli sabato. 28Nguno nuulu iki batapandikile mhayo gose-gose gwa kung'wenheleja kucha u Yesu, aliyo nahene bakangaagaanila u Pilato giki anamule nsango gwa kubulagwa. 29Aho bamala-maja pyi iyo yandikilwe kulwakwe, bung'wicha a ha linti, bunaaja mu shigila. 30Kwike u Mulungu akanjuucha kufuma u mu bafu. 31Wiyoolecha ikanza lya shiku ningi u ku banhu abo wali wiza nabo Yelusalemu kufuma Galilaya; abo bakunkaanilaga ku banhu i haha. 32A bise nise tulimulomeela giki, u kwisagijiwa uyo bakinhwa bakulugenji bise kwashikilijiwe. 33Nguno u Mulungu watushikiligigije a bise baana, unjuucha u Yesu, git'umo gwandikilwe mu Zabuli ya kabili; giki, 'U bebe uli Ng'wana wane, i lelo yeniyi naakubyalaga.' 34Nguno wanjuukije kufuma mu bafu atiko kushoka hangi mu bukenaaguku, git'umo guhayiwe giki, 'Nakukwinha bebe i shikolo sha ng'wa Daudi, isho shili sheela na sha nghana.' 35H'i nguno yene alihaya n'ipandi lingi giki, 'Utunekanija u Ng'wela wako ashike mu bukenaaguku.' 36Nguno ili hape giki u Daudi aho wamala u nimo u mu shibyalilwe shakwe, akacha git'umo kali kahelele ka ng'wa Mulungu, ujikwa, ulaala hamo na bakulugenji bakwe, ubola. 37Aliyo uyo wajuuchiwe na Mulungu, u ng'wene atakubonile u kubola. 38Ali luulu bababa badugu bise, managi giki u muli munhu ng'wenuyu u Yesu, mulilomeelwa mihayo ya bulekejiwa bo shibi. 39Niyo buli ng'wene uyo unzunya u munhu ng'wenuyu, akubalilwa butungilija nu mu yingi iyo mutadugije kubalilwa butungilija mu nzila ya kudima shilagilo sha ng'wa Musa. 40Nose hu kuhaya ilanghanagi gutizung'wiziila uyo guhayiwe na bahangi giki, 41'Bing'we badalahi lolagi, na mukumye kushisha muche, nguno u mu shiku jing'we nalibeeja nimo, nimo uyo mutuguzunya nuulu munhu umuwila.' " 42Huna aho bafuma u ng'wisinagogi, a banhu bubalomba babasomboolele hangi i mihayo yeniyo na ha sabato yingi. 43Lyahayushila i libilinga, Bayudaya bingi na bahembekwa abo baali bakomeezu mu kulamya, bubalondeela a ba Paulo nu Balinaba. Bakabahugula na kubakomeleja giki bikale mo u mu shigongo sha ng'wa Mulungu. 44A ha sabato i yingi, hihi pyi u nzengo gwikuminga kwiza kudegeleka mhayo go ng'wa Seeba. 45A Bayudaya aho bagabona a mabita bakokala wilu, bandya kung'wihalalija u Paulo, na kwisondagula iyo wihayaga. 46Aliyo a ba Paulo nu Balinaba buyomba na bugimu butaale giki, "U mhayo go ng'wa Mulungu gwali gwigelile gwenhwe ku bing'we tame; kwike i haha iki muliguponya, twabagalukila banhu ba mahanga. Bing'we benekili mulibala giki mutigeleelilwe kuwanukula u bupanga bo welelo na welelo. 47Hu gwene u mhayo uyo atulagilile u Seeba; nguno alihaya giki, 'Nakutuulile kubiza isana ku mahanga, ubize wa kutwala bupiji hose-hose, kushisha ku ngelelo ya si.' " 48A banhu ba mahanga aho bigwa giko bakayega bugukuja u mhayo go ng'wa Seeba. Pye a bose abo baali babalililwe bupanga bo welelo bakazunya. 49U mhayo go ng'wa Seeba gusambaala pye a hose u mu si yeniyo. 50Aliyo a Bayudaya bakabahumbuula bakima balebe, baali bakujiwa na bakomeezu mu kulamya, hamo na bagosha abo baali batongeeji ba mu nzengo; bubabuukija buluhiwa a ba Paulo nu Balinaba, hanuma bubapeeja u mu si yabo. 51Nabo binga nghana, niyo bulukung'unha nu lubuubu ulo lwali ku mhambala jabo; buja buukashika Ikonio. 52Aliyo a bahemba bakokala buyegi na Moyo Ng'wela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\