SHITWA 2

1Lushika lushiku lo Pentekosite, busangwa pye a bose bali hamo, ng'wipandi limo. 2Bahayimanila gwigela nfuutumo, giti gwa nyaga ntaale gulifuma ng'wigulu; guyokaja pyi i numba umo baali bigasha. 3Jubilongela ja kubiza giti ndimi ja moto jigabanikile, jubikalila buli ng'wene. 4Pye a bose bokajiwa na Moyo Ng'wela, bandya kuyomba mu ndimi jingi, git'umo Moyo akabinha kuyomba. 5U mu Yelusalemu baalimo Bayudaya; banhu batungilija ba kufuma mu si jose ijo jili ha silili y'igulu. 6Aho gwigela u nfuutumo gwenuyo, libilinga ibita itaale lya banhu, bandya kukumya. Nguno aho baliyomba, buli ng'wene obigwaga mu lulimi lwa ng'wawe. 7Banhu bujinjimala buyukumya baliwila giki, "Bing'we, abo baliyomba benaba, bati bana Galilaya pye a bose? 8Hama nose ilidulikana ginehe pye a bose twigwe buli ng'wene mu lulimi lo ng'wawe? 9Bapaliti, Bameedi, Baelami, bana Mesopotamia, na a ba mu Buyudaya umu, na bana Kapadokia, Ponto na Asia, 10pye na bana Fulugia na Pamfulia na Misili; na bangi ba mhandi ja Libya kuko na Kilene; na bageni ba kufuma Lumi, 11(Bayudaya na a bahembekwa), Bakileti na Balabu: pyi umo tugelelile tulibigwa baliyomba mu ndimi jise mihayo mitaale ya ng'wa Mulungu!" 12A bose bakakumya, niyo gubakoya no u mhayo gwenuyo; buli bene buyibuja giki, "Bing'we, mhayo ki u gwenuyu?" 13Kwike bamo buyudalahija balihaya, "Mm, bakolagwa walwa!" 14Huna u Petelo wimiila hamo na a biye abo ikumi n'umo; uhamuka n'ilaka lya higulya alibawila giki, "Bing'we bababa Bayudaya, na a bangi pye abo mukwikalaga mu Yelusalemu, nidegelekagi ng'witegeleje umo nalihayila. 15A banhu benaba batakolilwe walwa git'umo muliganikila, nguno mulibona giki i haha itaali dilu no, sa idatu duhu. 16Aliyo u gwenuyu hu gwene u mhayo uyo guhayiwe na nghangi Yoeli giki, 17'U ku shiku ja ku mhelo, alihaya Mulungu, nakubitiila Moyo wane pye a banhu; a bitunja bing'we na a bashike bing'we bakuyuhanga, niyo a badinha bing'we bakuyubona sha koolechiwa, na a banamhala bing'we bakuyuloota shilooti. 18Hama a batumami bane bagosha na bakima nakubitiila Moyo wane bayuhanga. 19Huna u kwigulya u ng'wigulu, nakoolecha shakukumya, na a ha silili u mu si nakoolecha shimanikijo; mininga na moto, na kudundumuka kwa lyochi. 20I liimi likugaluchiwa kubiza giiti, u ng'weji nago gukubiza gwaza giti mininga, aho lutaali kushika u lushiku lo ng'wa Seeba, u lutaale na lw'ikujo. 21Hanuma ikubiza giki, buli ng'wene uyo ulililiila lina lya ng'wa Seeba akupijiwa.' 22"Bababa Baisilaeli, idegelekagi chiza i mihayo yeniyi; u Yesu wa Nazaleti ali munhu uyo Mulungu wamalile kung'oolecha hape u ku bing'we, mu nzila ya katumamile ka budula, na kubeeja mihayo ya kukumya, na shimanikijo isho Mulungu walubeejaga muli we aho ali hamo ning'we, git'umo mumanilile bing'we benekili. 23U munhu ng'wenuyo mukinhwa git'umo kali kahelele ka ng'wa Mulungu na bumani bokwe, u bo kale na kale. Aliyo a bing'we ng'untuula mu makono ga banhu babubi, ng'umulaga! 24Kwike u Mulungu unjuucha, untungula u mu nguzu ja lufu, nguno yali itadulikanile lwikale lundimile. 25H'umo nu Daudi alihayila; giki, 'Kufuma kale nakaamonaga u Seeba, buli gwa ali hamo nane, nguno ali ku bulyo bone, nose natiko kunengenyiwa. 26Huna luulu, i ngholo yane ili na buyegi, nu lulimi lone luli na busangabazu. Nu mili gwane gukwikala mu kwisagilwa, 27nguno u bupanga bone utubuleka mu kulimu, nu Ng'wela wako utunekanija ashike mu kubola. 28Wanoolekegije nzila ja bupanga, ukunokaja buyegi, nguno uli hamo nane.' 29"Ali luulu badugu bane, leki namusomboolele mu kwiyagalula i mihayo ya nkulugenji wise u Daudi. Guli giki, u wei akacha ujikwa, ni shigila shakwe tuli nasho kushisha lelo iyi. 30Aliyo iki u wei oli nghangi, na oli amanile giki u Mulungu wali wang'wisagija, ung'wilahilila giki akubiza na ng'wingiji wa kufuma mu bubyile bokwe, wa kwigasha h'isumbi lyakwe lya butemi. 31Akaguloleela u mhayo gwenuyu, uhaya mihayo ya kujuuka kwa ng'wa Kilisto; giki, 'Atalekilwe mu kulimu, nuulu u mili gokwe gutabolile.' 32U Mulungu wanjuukije u Yesu ng'wenuyu: pye a bise aba tuli bakaaniji bago u mhayo gwenuyu. 33Wagunguhiwe, ali ku nkono gwa bulyo go ng'wa Mulungu; niyo wang'wanukulile u Moyo Ng'wela kufuma kuli Ise, git'umo kwisagija kuli. Huna washiitaga luulu isho mulishibona na kushiigwa shenishi. 34Nguno u Daudi atalinhile ng'wigulu, aliyo akahaya giki, 'U Seeba akang'wila u Seeba wane, igashaga ku nkono gwane gwa bulyo; 35kushisha nabiite a banishi bako kubiza butuulilo bo mhambala jako.' 36"Nose hu kuhaya giki, pye a Baisilaeli shiigelile bamane hape giki, u Yesu uyo mukankoma ha nsalaba ng'wenuyu, u Mulungu wang'witile kubiza Seeba na Kilisto!" 37Aho bigwa i yeniyo buching'wa u mu ngholo, bung'wila u Petelo na a batung'wa a bangi giki, "Badugu bise, i gisi luulu twite mhayo ki?" 38Nanghwe u Petelo ubashokeja giki, "Galukagi, na buli umo wing'we abatiijiwe mu lina lya ng'wa Yesu Kilisto, mukulekejiwa i shibi shing'we, ng'wanukule shakwinhwa; ng'wene Moyo Ng'wela. 39Nguno u kwisagija kwenuku, kuliho kulwa nguno ying'we na baana bing'we, pye na a banhu a bangi, abo Seeba Mulungu wise alabitane; nuulu bubiza bali kule no." 40Akabinha na bukaaniji bungi mu mihayo mingi, ubakomeleja alihaya giki, "Ipijagi ng'winge u mu shibyalilwe i shabubi ishi!" 41Abo bakagwanukula u mhayo gokwe bakabatiijiwa; u mu lushiku lwenulo biyongeja banhu giti shihumbi shidatu. 42Bakabiza bakomeezu no u kwilanga iyo yalangagwa na batung'wa; hamo na mu kusangila, na kumega ngati, nu mu kulomba. 43Pye a banhu bugwilwa booba butaale, nguno mihayo ya kukumya na shimanikijo shingi shuyigela; buyubeeja a batung'wa. 44A bazunya baali mu kikalile ka bumo pye a bose, ni shikolo basangilaga i shose. 45Ni shikolo shabo buyujinja bagabanha i sabo, buli ng'wene wapandika ja kungunaana kulenganila na makoye ayo ali nago. 46Buli lushiku bibilingaga u mu hekalu na moyo gumo; na bajaga bakumegaga ngati mu buli kaya, ni shiliwa basangilaga na moyo gwa buyegi na bumo, 47kunu bakunkumilijaga Mulungu, na kuyegelwa na banhu bose. U Seeba ongejaga buli lushiku abo bapijiagwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\