SHITWA 21

1Aho lyashika i likanza, tulinhya itanga tugoloola tujile tuukashika Kosi, u ku ntondo yaho tushika Lodo, u kufuma a henaho tuja Patala. 2Tubona meli ijile Foenike, twingila ng'wenumo, tubuuka tujile. 3I Kupulo twiloleela duhu, twitula ku nkono gwa lumoso, a bise tuja nalo u lugendo tulolile Sulia; tuukakola Tulo, nguno i meli yabbakuulaga miligo hoi a henaho. 4Tubona hoi bahemba, twikala nabo shiku mpungati; bunghugula na kunghugula u Paulo mu nguzu ja ng'wa Moyo, giki atizuja i Yelusalemu. 5Aliyo aho jashika i shiku ja kubuuka, twandya duhu u lugendo; a bose butushindikila, pye na a bakima na a banigini bufuma hamo nise i hanze ya nzengo; aho twashika a ha ng'walo tutuja mazwi kulomba. 6Twahayumala u kwilaga nabo, twingila mu meli a bise, nabo bushoka kaya. 7Tuja nalo u lugendo lwise u kufuma i Tulo, aho twashika Putolemai tubagisha a badugu, tulenda nabo hoi lushiku lumo. 8A ha ntondo yaho tushika Kaisalia, tuukikala ha ng'wa nomeeji Filipo, uyo wali umo wa bagunaani abo mpungati. 9Wali na bashike bane bahangi, baali batatoolilwe. 10A henaho tukikala ho shiku ningi, kwitulwa washika nghangi nebe kufuma si ya Buyudaya, lina lyakwe Agabo. 11Wahayushika aho twali, usola ngwasho go ng'wa Paulo, wibohya a magulu na a makono; huna uhaya, "U Moyo Ng'wela alihaya giki, 'A Bayudaya bakuja bakamohye giki u ng'wenekili ngwasho uyu, bantuule mu makono ga banhu ba mahanga.' " 12Pye a bise, a bageni na a baho na kale, twandya kung'wikumbilija atizuja i Yelusalemu. 13Aliyo u Paulo ushosha uhaya giki, "Bing'we muliita mhayo ki u gwenuyu, mulilila giki munigwishe ngholo? Managi giki u nene natazunije kutungwa duhu, aliyo nuulu kuchila ko i Yelusalemu, kulwa lina lya ng'wa Seeba Yesu!" 14Aho twabona giki atiko kugaluchiwa, tuhaya, "Leka ishikiile iyo Seeba atogilwe ibize ho; tuhuumula tuneka." 15Ha numa ya shiku ndebe, tugolanya lugendo lwise; tubuuka tujile Yelusalemu. 16Bahemba balebe bana Kaisalia biza hamo nise, butushikija ha kaya ya ng'wa Naasoni, giki tulende ha ng'wakwe. Wali nghemba wa shiku ningi, fumo yakwe Kupulo. 17Aho twashika i Yelusalemu, butwanukula na buyegi a badugu. 18A ha ntondo yaho tuja nanghwe u Paulo kwibona na Yakobo; na a banamhala baaliho pye a bose. 19Twahayumala u kubagisha, u Paulo wandya kubonzoolela gumo-gumo, pyi iyo yali yabeejiwa na Mulungu kubitila mu butumami bokwe. 20Aho bigwa bunkumilija Mulungu, bung'wila u Paulo giki, "Bebe ndugu wise, ulibona giki a Bayudaya abo baazunije bali mashihumbi makumi mingi; na pye a bose bali na bujangiizu butaale no u ku shilagilo! 21Aliyo hu baamalile kuwilwa giki, u bebe ukujaga ubawila a Bayudaya abo bali mu si ja mahanga, giki balekane nanghwe u Musa; booye nu kuyubasaala a baana babo, pyi nu kushimizila u mu shimile shise. 22I gisi luulu, guliho mhayo ki u go kwita? Nguno bakwigwa duhu i giki wizile! 23Ali luulu, leka tukuwile guyu mhayo ugwite; baliho banhu bane hamo nise aha bali mu shilahilo. 24Basolage wiyeeje hamo nabo, ubafunije bebe i sabo ja kumoogelwa i mitwe yabo. U mu giko pye a banhu bakumana giki, i mihayo iyo bakuwilagwa kulwa nguno yako iti ya nghana; bakubona giki u bebe ukushimizilaga mo u mu shilagilo, na hangi ushidimile. 25I mihayo ya banhu ba mahanga i yene twamala kwizunilija kale, tubandikila na kubandikila, giki balekane nu bufunya bo shitambo ku mashiikolile, nu kulya a mininga nuulu ndimu ja kubulagwa na kwitwa mininga yaya; balekane nayo gete i yeniyo, pyi nu bujingi." 26Na nghana a ha ntondo yaho u Paulo ubasola a banhu benabo wiyeeja hamo nabo; huna wingila mu hekalu kubasomboolela i likanza lya kwejiwa kwabo; na giki ulu lyung'wa, shikufunyiwa i shitambo kulwa buli umo wabo. 27Aho jegeela kushila i shiku ijo mpungati, Bayudaya balebe, ba kufuma Asia, bumona u Paulo ali mu hekalu. Bunghaja na makono gabo kunu baliyoganya, bakwitanaga banhu. 28Balihaya giki, "Bagosha Baisilaeli twanguhilagi, u ng'wing'wana ng'wenuyu hu ng'wene uyo akujaga hose-hose, ulanga mihayo ya kuligomela i lihanga lise ni shilagilo; pyi ni lipandi lyenili. Niyo wingijaga na Bayunani u mu hekalu, kulisosohaja i lipandi lyeela ili!" 29Bakahaya giko iki baali bamona u Paulo u mu nzengo ali na Tilofimo muna Efeso, biganikaga giki wali wingila hamo nanghwe nu mu hekalu. 30Huna pyi u nzengo guyogooka i likanza lyenilo; yubiza bbidibbidi a banhu. Bundima u Paulo, bundutanja banfunije hanze ya hekalu; haho na haho yulugalwa i milyango! 31Aho bataali buhadikija kuhaya kumulaga, jushika i mhola kuli ntaale wa mabita ga bashilikale, giki yayogooka i Yelusalemu. 32Nanghwe haho na haho witana bashilikale na bataale babo, bupeela bajile u ku yombo. A Bayudaya aho bamona u ntaale wa mabita, hamo na a bashilikale abo wali nabo, boya u kuntulagula u Paulo. 33Huna u ntaale wa mabita wegeela ho undima, ulagila atungwe minyololo ibili abujiwe ali nani, hangi witaga mhayo ki! 34A banhu bandya kuyoganya u ng'wibita: abo balihaya kingi na a babo nabo balihaya kingi. U ntaale wa mabita uduuma u kwimana iyo yahayiagwa kulwa nguno ya yombo, nose ukalila kulagila duhu giki, u Paulo akingijiwe mu nghambi ya bashilikale. 35A bashilikale aho bashika a ha nyango, yubigeleelwa kumucha u Paulo, u kung'wingija u mu nghambi, nguno u nsambo gwa banhu gukongeja u kukula. 36I libita lya banhu abo bakuubijaga bajaga balihaya giki, "Mulagagi!" 37U Paulo aho wegeela u kwingijiwa u mu nghambi ya bashilikale, ung'wila u ntaale wa mabita giki, "Nadugije kukuwila mhayo?" Nanghwe uhaya, "Bebe, umanile Shiyunani? 38Uti ng'wene u muna Misili uyo wali wenhelegije nsambo makanza malebe u mu shiku ijo jabitile ijo, ukuminga n'ibita lya banhu babulagi shihumbi shine, uja nabo ku mapoolu?" 39Nanghwe u Paulo uhaya, "Mm yaya, u nene nali Nyudaya muna Taso ya Kilikia, nzengo uyo guti gwa kwibengelejiwa; nalikulomba unizunilije nayombe nabo a banhu." 40Unzunilija nghana. U Paulo wimiila ha malinhilo ga kwingilila u mu numba ya nghambi, ubahungija nkono a banhu buhuumulija sele. Huna ubawila mu lulimi lo Shihebulania alihaya giki,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\