SHITWA 27

1Huna aho gwalamulwa giki tubuge nyanza kuja Italia, u Paulo hamo na batungwa bangi butuulwa mu nkono gwa ntaale wa bashilikale igana, wa nghambi ya Augusto; lina lyakwe Juliasi. 2Twingila mu meli ya Adilamuteo, yali ihelilwe kuja ilisingija ikwimaga mu myalo ya Asia. Huna tubuuka tujile; Alistako u muna Tesalonike ya Makedonia wiza hamo nise. 3Ha ntondo yaho tushika Sidoni, u Juliasi ung'witila shigongo u Paulo, unzunilija aje ku banwani biye kujugunaanwa. 4Aho twinga a henaho, tulinhya itanga tuja tukusingijaga hihi-hihi na Kupulo, nguno u nyaga gwatufumiilaga ku butongi. 5Twahayubukila u bujiba bo nyanza ya Kilikia na Pamfulia, tushika Mula, nzengo gwa Likia. 6A henaho u ntaale wa bashilikale igana ubona meli ya Isikandelia yajaga Italia, ututuula ng'wenumo. 7Tuja lugendo lwa pole-pole ikanza lya shiku ningi; aho twegeela kushika Nido, u nyaga gutulemeela. Na luulu tubiza giti tulijiliila Salimoni, tuja tukwikilimbijaga ijinga lya Kuleti, litushikigije u nyaga. 8U kwandija henaho u lugendo lwise lubiza lo makoye mataale no, aliyo nose tushika h'ipandi litanagwa Ng'walo Gwawiza, hihi na Lasea. 9Huna iki i shiku jikakwila nu lugendo longeja kubiza lo kwihiga kutaale, hama ni shigukulu sha kufunga Lushiku lwa kuulwa Isangi ha gati ya ng'wa Mulungu na banhu bakwe.' shusangwa shamalile kubita, u Paulo ubahugula. 10Ubawila giki, "Bababa nalibona u lugendo lwenulu lukubiza na bukenaaguji hamo na bujimiija butaale; niyo iti ku miligo na meli duhu, aliyo nu bupanga wise!" 11Kwike u ntaale wa bashilikale igana ubona ili yawiza kwita iyo yahayiagwa na ntaale wa lugendo hamo nu ng'wenekili meli, kutinda kudilila iyo ikahayiwa na Paulo. 12Nose iki u ng'walo gwenuyo gwali guti gwawiza u kwikala ho mu makanza ga mbeho ya mu shiyaga, a bingi bubona ili hambu-hambu kwinga ho. Ulu yudulikana bashikiile ha ng'walo gwa Foenike ya Kuleti, bakalimalile henaho i likanza lya shiyaga. U ng'walo gwenuyo gwali gulolelile dakama ya ng'weli na sukuma ya ng'weli. 13Kuhayimanila nyaga gwa kufuma dakama, guyuhemba hado-hado, giti mu nyaleele-leele. A bene biganika giki mmho i mihayo ilija git'umo baali batogelilwe; huna buzubula ishika, bandya kuja bakwiyikilimbijaga i Kuleti. 14Aliyo litabitile ikanza ilihu gubuuka nyaga ntaale, gukitanagwa Ulokilo; gwiza gwibitila 15i meli, gwijananija gukwiheheejaga. Tukagema tugemile u kwigoba, aliyo nose u nyaga gutunogolecha, tugwa ngholo; gongeja kutuselengetya gututwalile! 16Nose tushika kwijinga idoololo likitanagwa Kilauda, lyubiza giti lyatushikija ho hado; twali na lyato, tuhadikija kulituula mu meli, tuukaheeba ku kale. 17Huna bigunaana kwibohya ngoye i meli. I likanza lyenilo yaselengetiagwa kujiliila Suliti. Bogoha giki ikuja ikichimije mu maseni, huna bicha ishika yubiza ya kuyutwalwa pole-pole. 18U ku ntondo yaho a makoye ga nyaga gubiza mataale kutinda, nose bandya kwiponya i miligo. 19Ku lushiku lo kadatu lwaho buyuponanja boi benekili na makono gabo shikolo shimo na shimo sha mu meli. 20U nyaga uyo gwatukoyaga gwali ntaale no; hama jikabita shiku ningi tutubonaga liimi nuulu sonda, kushisha tugwa ngholo gete; kushila u kwisagilwa kwa kupila! 21Jubita shiku ningi a banhu bataali kulya shiliwa, nose u Paulo wimiila ha gati yabo uhaya giki, "Bing'we bababa, ulu ni muzunye i yane muleke u kwinga i Kuleti, ni butigelile u bukenaaguji nu bujimiija wenubu. 22Aliyo nahene ni haha nalimuwila timbyagi ngholo, atiho nuulu umo wing'we uyo akujimiija bupanga; gwike i meli ikukenaaguka! 23Nguno u bujiku bo lelo wenubu wali wimiila hihi nu nene malaika o ng'wa Mulungu uyo nali wakwe, uyo nakanamyaga; 24uniwila giki, 'Utogohage Paulo, shikwigelile ushike u kuli Kaisali, ukimiile u ku butongi bokwe. Hama niyo managa giki, u Mulungu wakwinhaga pye abo bali mu lugendo hamo nangho.' 25Ali luulu bababa timbyagi ngholo; u mhayo uyo nawilagwa gwenuyo gukushikiila, nguno u nene nansanije u Mulungu. 26Kwike shiigelile tuponyiwe ng'wijinga ilebe." 27Huna luulu aho bulingila bujiku w'ikumi na bune, tusangwa tuli mu nyanza ya Adilia tukuselengetiagwa kutwalwa uko na uko. Mu bujiku ha gati a batumami ba mu meli biganika giki begeela kushika ku si nyumu. 28Buponeja lugoye kubulola u bushimu bo nyanza, bubona buli giti makono makumi abili, buja-ja-ja ha butongi hado, buponeja hangi; lelo bubona makono ikumi na atano. 29Huna iki bakogoha giki tutizipamija mu mawe, buponeja mashika ane u ku numa ya meli; huna bandya kulomba giki wele u bujiku. 30Lyalimo lyato u mu meli, a batumami buliicha mu nyanza, kunu bakwigimbijaga giti balihaya kuponeja mashika ku butongi bo meli, aliyo bakoobaga nzila ya kutolokela. 31U Paulo ung'wila u ntaale wa bashilikale igana na a bashilikale; giki, "A benaba ulu batikalile u mu meli umu, mutupila nuulu hado yaya!" 32Huna a bashilikale bujitina i ngoye ja lyato lyenilo bulilekela lyuselengetiwa lijile. 33Aho wegeela kwela u bujiku, u Paulo ubakomiga pye balye shiliwa; uhaya giki, "I lelo luli lushiku lw'ikumi n'ine mutaali kulya shiliwa. 34Na luulu i haha nalimulomba mulye nguno mukupila, atiho nuulu umo wing'we uyo akujimiija nuulu luywili lumo duhu." 35Aho wamala kuhaya giko usola ngati, unumba Mulungu ku butongi wa bose, huna ugumeganya ulya. 36Nabo buzalabana pye a bose, bulya shiliwa. 37Abo twalimo u mu meli, twali banhu magana abili na makumi mpungati na batandatu. 38Aho balya bigeja, bigeheja u budito i meli; bujiponanja mu nyanza i ngano. 39Wahayeela u bujiku, bijimiilwa i si yeniyo, aliyo bubona ng'walo nebe gwa luseni, biganika ikubeelela ulu bikoja henaho i meli. 40Bujitinagula i ngoye, bugaleka mu minzi a mashika, pye na a magobelo; huna bulinhya itanga limo giki lisole luyaga; bilogeja ku ng'walo i meli. 41Bushika h'ipandi ilebe aho jali jimanhigije nyanza ibili, i meli yichimija ha si u ku butongi yulemeelwa u kusegeja; huna yuyutulwa mahuuli u ku numa, yandya kupaanaguka. 42A bashilikale lyubiziila iganiko lya kubabulaga pye a batungwa, giki atizilonga nuulu umo wa kujiha na kutoloka. 43Aliyo u ntaale wa bashilikale igana ubalemeja i liganiko lyabo lyenilo, nguno wali atogilwe kumpija u Paulo. Ulagila abo badugije kujiha batonge u kwiponeja bajihe bajile ku ng'walo, bakipije. 44Abo bakasaaga buyudima mabudika-budika ga mbao, bangi mashikolo gangi-gangi ga mu meli. Yudulikana kupilila ha si nyumu pye a bose mu giko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\