SHITWA 7

1U ntaale o bagabiji umuja, "Angu, i mihayo yeniyi ili chene?" 2Nanghwe uhaya giki, "Bing'we bagosha, badugu bane na bababa, nidegelekagi! U Mulungu akiyoolecha kuli Abulahamu aho ali Mesopotamia, ataali nuulu kusaamila Halani. 3Ung'wila giki, 'Fumaga u mu si yako nu mu banhu ba luganda lwako; uje ku si iyo nalakoolekeje.' 4Winga nghana u mu si ya Bakalidayo, uja Halani uukazenga kwenuko. Aho ali kwenuko uzumalika u ise, huna usaamijiwa u mu si yeniyi mukwikalaga i haha. 5Aliyo u Mulungu atang'winhile wingiji moi, nuulu ni katogolo kado duhu ka lupambala lumo. Kwike akang'wisagija giki akung'winha ibize ya wingiji bokwe, hamo na bubyile bokwe, nuulu iki wali ataali kubyala ng'wana ose-ose. 6Hama hangi u Mulungu uhaya giki, a banhu ba bubyile bokwe balabiza bageni mu si ya banhu bangi, baliitwa kubiza basese kushisha ikanza lya myaka magana ane. 7Aliyo u Mulungu uhaya giki, 'I lihanga ilo lilabiita kubiza basese lyenilo nalalinha nsango, ha numa ya yeniyo bafume bize u ng'wipandi ili bayunilamya nene.' 8Huna ung'winha bulagane bo kusaalwa; aho wamyala u Isaka unsaala ha lushiku lo kanaane. U Isaka nanghwe umyala Yakobo, nanghwe u Yakobo ubabyala a bakulugenji bise abo ikumi na babili. 9"A bakulugenji bise benabo bunjinja u Yosefu nguno bakamonela wilu; utwalwa Misili. Aliyo u Mulungu wali hamo nanghwe. 10Umpija u mu makoye gakwe pye a gose, hama ung'winha masala na kwanukulwa u ku butongi bo ng'wa Falao, uyo wali ntemi wa Misili. U ntemi ng'wenuyo ung'wita kubiza ntaale wa si yose ya Misili, hamo ni kaya yakwe i yose. 11Huna yugwa nzala nhaale u mu si ya Misili ni Kanaani; a bakulugenji bise bumala i shiliwa, bubiza na makoye mataale. 12U Yakobo wigwa giki shiliko shiliwa i Misili, ubatuma a bakulugenji bise, buja koi lukangala lwa kwandya. 13Bahayushoka koi u lwa kabili, u Yosefu uukimanicha u ku baduguye; u luganda lo ng'wa Yosefu lumanika u kuli Falao. 14Huna u Yosefu ubatuma buukang'witana u ise u Yakobo, na a banhu bakwe pye a bose; u bukumi wabo baali banhu makumi mpungati na batano. 15Nghana u Yakobo utulumenha kuja Misili; uukachila kwenuko, pye na a bakulugenji bise. 16Kwike bakabuuchiwa buukajikilwa Shekemu, mu shigila isho Abulahamu wali wagula ku bitunja ba ng'wa Hamoli, mu Shekemu ng'wenumo." 17"Aho lyegeela i likanza lya kushikilijiwa kwa wisagija ubo Mulungu wali wang'winha Abulahamu, a banhu busangwa bibyala bakwila no u mu si ya Misili. 18Wanoga utema ntemi ungi u mu Misili, uyo wali ataamanile u Yosefu. 19U munhu ng'wenuyo wandya kubiitila nyasala-sala a banhu ba luganda lwise, uyubaluhya na kubahadikija a babyaji kuyubaponya ku matogolo a baana a beleele, baachila kwenuko. 20U mu shiku jenijo ubyalwa Musa; ng'wana wawiza u kuli Mulungu, ulanghanwa mu kaya ya ng'wa ise ikanza lya myeji idatu. 21Aho wafunyiwa hanze kujulekwa ku matogolo, nshike o ng'wa Falao unsola unela, ung'wita kubiza ng'witunja wakwe. 22U Musa akalangwa pyi u bumani bo mu Misili, ubiza na budula u mu kalungalungile, nu mu katumamile." 23"Aliyo aho washisha myaka makumi ane, lyung'wiziila iganiko lya kujubalola a baduguye a Baisilaeli. 24Umona umo wabo aliboneelwa, ungunija; untula u muna Misili umulaga. 25U wei wiganikaga hamo a baduguye bakwitegeleja, giki u Mulungu atogilwe kubinha bupiji kubitila mu nkono gokwe, aliyo batitegelegije. 26Ha lushiku lwa ntondo yaho ubasanga babili babo bizwanjaga, ugema kubayangula giki bigwindanye; ubawila, 'Bing'we bagosha, nibuli mulikenya aliyo muli ba ludugu lumo?' 27Kwike uyo wang'wiboneelaga ng'wiye umpama u Musa, kunu alinfikilija uhaya giki, 'U bebe i gete nani wakutuulile butaale na kubiza namuji wise? 28Utogilwe kunibulaga nu nene git'umo ukamulagila muna Misili igolo?' 29U mhayo gwenuyo gung'wenheleja u Musa kupeela, uja uukikala mu si ya Midiani; aho ali kwenuko ubyala bitunja babili. 30Yubita myaka makumi ane ali kwenuko, lwise lumo wilongelwa na malaika o ng'wa Seeba mu nzila ya ndali ja moto ng'wisaka, kwitogolo lya ku lugulu lo Sinai. 31U Musa aho ogubona u mhayo gwenuyo akakumya no; wahayihamba kwegeela giki alole chiza, ligela ilaka lya ng'wa Seeba, lilihaya giki, 32'Nali Mulungu wa bakulugenji bako, Mulungu wa ng'wa Abulahamu na Isaka na Yakobo.' U Musa ogoha uyudetema, ulemeelwa u kulola. 33U Seeba ung'wila giki, 'Injaga i shilatu shako u ku mhambala jako, nguno aho wimiilaga henaha lil'ipandi lyeela. 34Naalolile ko i Misili nububona u buluhiwa wa banhu bane, ni nghungu yabo nayigwile. Ali luulu, nikaga kubakomoola, i haha nzugu nakutume uje ko i Misili.' 35"U Musa uyo bakanema balihaya giki, 'Nani wakutuulile butaale na kubiza namuji?' hu ng'wene uyo akatung'wa na Mulungu mu nkono go ng'wa malaika uyo akang'wilongela ng'wisaka, ung'wita kubiza ntongeeji na nkomooji. 36U munhu ng'wenuyu h'uyo ubiza ntongeeji wabo, ubafunya u mu Misili; wita shimanikijo na mihayo ya kukumya u mu si yeniyo, nu ku Nyanza Yaza, na haho bali ng'witogolo ikanza lya myaka makumi ane. 37U Musa ng'wenuyu hu ng'wene uyo akabawila a Baisilaeli giki, 'U Seeba akung'winha nghangi wa kubiza giti nene, wa kufuma mu badugu bing'we.' 38Hu ng'wene uyo wali nayo i kanisa u ku matogolo, hamo nu malaika uyo akayomba nanghwe ku lugulu lo Sinai, uyo wali hamo nabo a bakulugenji bise abo bakanukula mihayo ya bupanga; giki batwinhe nise. 39"Hu ng'wene uyo bakalema u kung'wigwa a bakulugenji bise; bumpamila ku mhelo, bushoka Misili u mu ngholo jabo. 40Bung'wila Alooni giki, 'Tubeegejage bamulungu bayututongeela, nguno u Musa uyo watwingije Misili ng'wenuyu tutamanile iyo yang'wilongelile.' 41Na nghana u mu shiku jenijo bubeeja shiikolile sha ndama; lishiikolile buyulifunija shitambo, buyegela milimo ya makono gabo! 42Nanghwe u Mulungu ugaluka, ubalekanija bubiza balamya ba mabita ga kwilunde, git'umo gwandikilwe mu shitabo sha bahangi; giki, 'Bing'we numba ya Isilaeli, i likanza lya myaka makumi ane aho ng'wali ku matogolo, ng'wanifunijaga shitambo u nene, nuulu shakwinha shose-shose? 43Tuhaya ng'wabuuchaga iheema lya ng'wa Moloki, na sonda ya ng'wa mulungu wing'we Laifani duhu, mashiikolile ayo ng'wali ng'wibeegeja giki muyugalamya! Nakumuponya muje kule gukila Babuloni!' 44"A bakulugenji bise aho bali ku matogolo baali n'iheema lya kubeejiwa git'umo wali walagiilila uyo akang'wila Musa kulibeeja, libize git'umo shaali i shigemelo isho akashibona. 45A bakulugenji bise bulyanukula i liheema lyenilo, bulyenhanija aho baliza na Yoshwa ng'wikanza lya kudima wingiji mu mahanga, ayo Mulungu akagapeeja gubingila. Baali nalyo kushisha mu shiku ja ng'wa Daudi, 46uyo akilukilwa mbango ku butongi bo ng'wa Mulungu. Nose ubuja ulu adugije kunzengela wikalo u Mulungu wa numba ya ng'wa Yakobo. 47Kwike u nzengi wayo i numba yeniyo akabiza Solomoni. 48Aliyo nahene uyo ali higulya no, atikalaga mu numba ja kuzengwa na makono; git'umo ahayilile u nghangi giki, 49'I ligulu lyene isumbi lyane, lelo i si buli butuulo bo mhambala jane; nose mukunizengela numba ki u nene, nuulu ipandi ki lya kwifuulila? Alihaya Seeba! 50Angu, u nkono gwane gutashibeegije pyi i shose ishi?' 51"Bing'we ba mitwe midiimu, ba maganiko masoso na matu gatigwaga, bilwisha ba ng'wa Moyo Ng'wela ba shiku jose na jose! Umo baali a basing'we na a bing'we h'umo muli. 52I gisi nghangi ki uyo batanuhije a basing'we? Iki bababulagaga abo balomeelaga nghulu ja kwiza kwakwe u Ntungilija, uyo ng'wabizile balodeeji na babulagi bakwe a bing'we! 53Angu niyo a bing'we hu muli bene a banukuji ba shilagilo mu nzila ya bamalaika, aliyo hu mutashidimile!" 54Aho biyigwa i yeniyo buching'wa u mu ngholo jabo, bung'wilumila nghaya. 55Aliyo u ng'wene wali akalalilile ng'wigulu kunu okalaga Moyo Ng'wela, ulibona i likujo lya ng'wa Mulungu, nu Yesu wimiilaga ku nkono gwa bulyo go ng'wa Mulungu. 56Huna uhaya, "Lolagi nalilibona i ligulu lyakundukaga, nu Ng'wana wa Munhu wimiilaga ku nkono gwa bulyo go ng'wa Mulungu." 57Buyoganya n'ilaka lya higulya, bichibija a matu gabo; pye a bose bubuuka bung'wihoolekela. 58Bunfunya hanze ya nzengo buukamponda mawe. A bakaaniji butuula i shizwalo shabo mu magulu ga sumba umo witanagwa Saulo. 59U Stefano aho balimponda mawe, ulomba alihaya, "Seeba Yesu, gwanukulage u moyo gwane." 60Utuja mazwi ulila n'ilaka itaale giki, "Seeba utizubabalila i shibi shenishi." Aho wamala u kuhaya i giko ugwa, ulaala!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\