YOHANA 12

1Huna aho jasaaga shiku itandatu ishike i pasaka, u Yesu uja Betania uko wali u Lazalo, uyo Yesu wali wanjuucha kufuma mu bafu. 2Ubeegejiwa shiliwa, u Malita ubiza ntoneeji wabo; nu Lazalo wali umo wa babo bakigasha kulya nu Yesu. 3Kuhayimanila u Malia wasola maguta ga mpango ntaale, ga budito bo kushika giti nusu kilo. Ung'witiila u Yesu ku mhambala jakwe, wandya kujipyagula na nzwili jakwe; pyi i numba yokala ng'waso gwa maguta genayo. 4Umo wa bahemba bakwe, Yuda Isikaliote; uyo wali n'iganiko lya kunodeela u Yesu, uhaya giki, 5"Nibuli a maguta genaya gatajinjiwe jigela denali magana adatu binhwa bahabi?" 6Akahaya giko iti kulwa kubiganika bahabi, aliyo iki wali ng'wibi; wali wamaniila kwinja isho shatuulagwa u mu nfuko, nguno hu wei wali nanghani wago. 7Nanghwe u Yesu uhaya giki, "Nekage iki wali agabikile kulwa lushiku lo kujikwa kwane. 8Nguno a bahabi a bene muli nabo pyi i shiku, aliyo u nene natubiza ning'we gwa-gwa-gwa." 9A Bayudaya aho badeeba giki u Yesu wali henaho, biza hoi ibita itaale; kwike iti kulwa nguno ya ng'wa Yesu duhu; aliyo kwiza kumona nu Lazalo, uyo wali wajuuchiwa na Yesu kufuma mu bafu. 10Huna luulu kulwa mhayo gwenuyo, a bagabiji bataale bulya gwinda ya kumulaga nu Lazalo, 11nguno Bayudaya bingi abo bakaja koi, bakanzunya Yesu kulwakwe. 12U ku ntondo yaho ibita itaale lya banhu abo baali biza ku shigukulu, bakigwa giki u Yesu aliza Yelusalemu. 13Bubuucha matambi ga miti ya nhende, buja kunsung'wanha kunu balihamuka buhaya giki, "Hosana; akumilijiwe uyo aliza mu lina lya ng'wa Seeba, hu ng'wene u Ntemi wa Isilaeli." 14U Yesu upandika muuga ya nzobe, udamhila wigasha git'umo gwandikilwe giki, 15"Bebe Sayuni utogohage, Managa giki, u Ntemi wako aliza, adamhilile ng'wana wa nzobe." 16A bahemba bakwe u Yesu batayitegelegije wangu i mihayo yeniyi; aliyo aho wagunguhiwa, bakizukwa giki yali yandikilwe kulwa nguno yakwe, h'i chene akiitilwa pyi i yose yeniyo. 17I libita lya banhu abo baali nanghwe aho aling'witana Lazalo unjuucha kufuma mu bafu, bakaja balinkumucha. 18H'i nguno yene ibita itaale likansung'wanha, iki baali bigwa giki wali wabeeja shimanikijo shili giko. 19A henaho a Bafalisayo buyiwila balihaya, "Angu mulibona giki gutiho uyo tuliita; lolagi iki pyi i si ilinondeela wei duhu!" 20Baaliho Bayunani balebe, nabo baali baja kulamya u ng'wikanza lya shigukulu. 21Huna luulu a banhu benabo bung'wegeela Filipo, u muna Betisaida ya Galilaya: bunomba balihaya giki, "Baba, tulitogwa kumona u Yesu!" 22Nanghwe u Filipo uja uukang'wila Andelea; huna bubili wabo giko, u Andelea nu Filipo, buukang'wila u Yesu. 23U Yesu ubashokeja alibawila giki, "Lyashikaga i likanza, u Ng'wana wa Munhu agunguhiwe. 24Nalimuwila gwa nghana giki i mbiyu ya busiga ulu itagwile ha si ikacha, ikwikala iyene duhu giko; aliyo ulu yucha ikutwaja matwajo mingi. 25U wa kutogwa bupanga bokwe akubujimiija; aliyo u wa kubukolwa u bupanga bokwe aho ataali mu si, akubulanghana kushisha welelo na welelo. 26U wa kunitumamila ni anilondeelage, niyo aho nali u nene, nu ntumami wane shing'wigelile abize henaho; u wa kunitumamila akukujiwa nu Baba!" 27"I haha nali na makoye mataale no u mu ngholo yane, himba nahaye ki? Giki nipijage Baba ninge u ng'wikanza lyenili? Aliyo ningilaga u ng'wikanza lyenili kulwa nguno ya mhayo gwenuyu. 28Baba, likujage i Lina lyako!" A henaho liza ilaka kufuma ng'wigulu lilihaya giki, "Na nghana nalikugije, na nakongeja u kulikuja!" 29Bamo u ng'wibita ilo lyali lyimiila henaho aho bigwa buhaya, "Yahilima mbula;" bangi, "Wayombiwa na malaika!" 30U Yesu ushosha uhaya giki, "I lilaka lyenili litilongile kulwa nguno yane, aliyo kulwa nguno ying'we. 31I haha kwashikiila u kulamulwa kwa si; niyo i haha aliponyiwa hanze u nsugi wa si . 32Huna u nene ulu nalabuuchiwe a ha si nanunjiwe higulya, nakubaduta pye a banhu kuli nene." 33U gwenuyu akaguhaya kulwa koolecha mbika ya kachile ako wali hihi kucha. 34Nalyo i libita lya banhu lyunshokeja lilihaya, "A bise tumanile kufuma mu shilagilo giki, u Kilisto ali wa kushinga ho welelo bose. Hama nibuli u bebe ulihaya giki, 'U Ng'wana wa Munhu shiigelile anunjiwe higulya?' U Ng'wana wa Munhu ng'wenuyu ni nani?" 35U Yesu ubawila giki, "I lisana mutaali nalyo ikanza iguhi; ali luulu, igulambijagi u kushimiza aho mutaali nalyo i lisana, butizung'wilila mukabiza mu giiti; nguno uyo akushimizaga mu giiti atamanile uko ajile. 36Lisanyagi i lisana aho mutaali nalyo, mubize baana b'isana." U Yesu aho wamala u kuhaya i yeniyo ubingila uja uukibisa. 37U Yesu wali wabeeja shimanikijo shingi no u mubo, aliyo nahene baali batanzunyaga. 38Gubiza gwashikiila u mhayo uyo guhayiwe na nghangi Isaya; giki, "Seeba, nani uyo ayizunije i mihayo yise? Nu nkono gwa ng'wa Seeba nani uyo akundulililwe?" 39Hu chene batazunije, nguno u Isaya alihaya na hangi giki, 40"Wababbokugije a miso gabo, ni ngholo jabo ujitindihaja, giki batizubona na miso, hangi batizitegeleja u mu ngholo bakagaluka nabapije." 41U Isaya akihaya i yeniyi nguno wali waliloleela i likujo lya ng'wa Kilisto; huna luulu wanghayaga wei. 42Aliyo ahene na a basugi bakakwila abo bakanzunya, kwike baali batakaanilaga hape, kulwa kubogoha Bafalisayo, giki batizufunyiwa ng'wisinagogi. 43Nguno baali batogilwe ikujo lya banhu kutinda ikujo lya ng'wa Mulungu. 44Aliyo u Yesu akahamuka uhaya giki, "U wa kunizunya atanizunije nene, aliyo uyo anitumile. 45Nu wa kunibona nene wamonaga uyo anitumile. 46U nene nali Isana, nizile u mu si giki u wa kunizunya atizongeja kwikala mu giiti. 47Uyo uyigwa i mihayo yane aliyo uleka u kwidima, u nene natunamula nguno natizile kulamula ba mu si, aliyo kubapija a ba mu si. 48Uyo unilema ni mihayo yane ulema u kwiyanukula, ali nanghwe u namuji wakwe. U mhayo uyo nakuguhayaga hu gwene gukunamula a ha lushiku lo bukalikijo. 49Nguno u nene natihayilaga yane ya ng'wenekili, aliyo u Baba uyo anitumile, hu ng'wene akunilagilaga i ya kulungalunga ni ya kuhaya. 50Namanile giki i shilagilo shakwe shili bupanga bo welelo na welelo; huna luulu iyo akuniwilaga u Baba, nu nene h'iyo nakwihayaga."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\