YOHANA 6

1Ha numa ya yeniyo, u Yesu winga a henaho uja ku nkilo gwa nyanza ya Galilaya (h'i ya Tibelia). 2N'ibita itaale lya banhu lyunondeela, nguno baali bashibona i shimanikijo isho wali washita u ku basaatu. 3Huna u Yesu na a bahemba bakwe buja mu lugulu, buukigasha ng'wenumo. 4I likanza lyenilo shigukulu sha pasaka ya Bayudaya shali hihi kushika. 5Aho wabuucha a miso gakwe u Yesu, ulibona i libita lya banhu balinkuubija; ung'wila Filipo giki, "Tukagule hali shiliwa sha kubalisha a banhu benaba?" 6Kwike akaguhaya u mhayo gwenuyo kulwa kungema, nguno u wei wali amanile u gwa kwita. 7U Filipo unshokeja giki, "Nuulu shikabiza shiliwa sha denali magana abili, giki buli munhu apandike twa kwilambya duhu, nahene shitubigela." 8Andelea, umo wa bahemba bakwe, u nzunaye wa ng'wa Simoni Petelo, ung'wila giki, 9"Uuyu nyanda aha ali na migati itano ya shayili na tudilo tubili. Aliyo nahene i shenishi shili shikolo ki, u ku banhu bingi giki?" 10Nanghwe u Yesu uhaya, "Bawilagi a banhu bigashe." I lipandi lyenilo gaaliho maswa mingi, bigasha nghana a banhu, a bagosha baali giti shihumbi shitano. 11U Yesu wisola i migati yeniyo, ulumba huna ubagabanhya pye abo baali bigasha; nu tudilo wita giko. Buli ng'wene upandika git'umo boli budula bo kaliile kakwe. 12Aho bigeja ubawila a bahemba bakwe giki, "Gakumingagi a masaajiwa ayo gasaagiilaga, shitizujimiila shose-shose." 13Bugakuminga, bokaja matangwa ikumi na abili ga masaajiwa ayo gakasaaga kufuma u mu migati iy'itano ya shayili iyo bakalya yeniyo. 14Huna a banhu aho babona wita shimanikijo shili giko, bandya kuhaya, "I gete u ng'wenuyu na ng'wene u nghangi uyo shing'wigelile kwiza mu si!" 15U Yesu aho wabona giki balihaya kwiza kundima bantemye bo makaala, ubingila; uja mu lugulu iyene hangi. 16Aho lyabiza lya mhindi, a bahemba bakwe buja ku nyanza, 17buukingila mu lyato bubuga bajile Kafalanaumu, ku nkilo gwa nyanza. Nguno bukila nose u bujiku, aliyo u Yesu wali ataali u kwiza aho baali. 18Kwimanila gwabuuka nyaga ntaale, yulibanguka no i nyanza. 19Aho balibuga bajile, bahayumala giti mailo idatu nuulu ine giko, bumona u Yesu walyegeela i lyato alishimiza higulya ya nyanza; bakogoha kibi no. 20Aliyo u wei ubawila, "Mutogohage nali nene." 21Bubona hambu-hambu nanghwe ingile u mu lyato, kwike haho na haho i lyato lyushika ha ng'walo gwa si iyo bajaga. 22U ku ntondo yaho i libita lya banhu abo baali basaaga ku nkilo gwa nyanza bakadeeba giki, i igolo yaho lyaliho lyato limo duhu. Bizukwa giki u Yesu atajile nabo a bahemba bakwe u mu lyato lyenilo, bakaja boi bike. 23Kwimanila giza na mato gangi gafumile Tibelia, gushika gukola hihi ni lipandi ilo bakaliila migati aho u Seeba akalumba. 24Huna i libita lya banhu aho babona giki u Yesu wali atiho na a bahemba bakwe, bingila mu mato bubuga bajile Kafalanaumu, balinkooba u Yesu. 25Buukampandikila ku nkilo gwa nyanza; bung'wila, "Labi, washikaga nanali u kuunu?" 26Nanghwe u Yesu ubashokeja uhaya, "Leki namuwile u gwa nghana, a bing'we mutunikoobaga kulwa nguno mukabona shimanikijo, aliyo kulwa nguno mukalya migati ng'wiguta. 27Lekagi u kukoya-koyela shiliwa isho shikashilaga, koya-koyelagi i sha kushinga ho welelo na welelo; isho alang'winhe u Ng'wana wa Munhu, nguno hu ng'wene uyo amenghilwe na Mulungu Baba." 28Huna bumuja giki, "Twite mhayo ki tubize tukubeejaga milimo ya ng'wa Mulungu?" 29U Yesu ubashokeja ubawila, "U nimo go ng'wa Mulungu guli giki, nzunyagi uyo antumile wei." 30Bung'wila hangi giki, "Ulibeeja shimanikijo ki tushibone tukuzunye? Uliita mhayo ki? 31A bakulugenji bise aho bali ku matogolo balyaga eemanu, git'umo gwandikilwe giki, 'Wabinhaga ngati gwa kufuma ng'wigulu balya.' " 32Huna u Yesu uhaya, "Zunyagi nalimuwila gwa nghana giki, wali ati Musa uyo wang'winhaga ngati gwa kufuma ng'wigulu, aliyo u Baba hu ng'wene uyo akung'winhaga ngati gwa nghana gwa kufuma ng'wigulu. 33Nguno u ngati go ng'wa Mulungu gwamalile kwika kufuma u ng'wigulu, kulwa kubinha bupanga a ba mu si." 34Huna bung'wila giki, "Seeba, ulatwinhage buli lushiku u ngati gwenuyu." 35Nanghwe u Yesu ubawila, "U nene hu nali ngati gwa bupanga. Uyo wiza kuli nene atutuuba, nu yuyo unizunya atukolwa nota na hado yaya. 36Kwike nalimuwila ng'wamalile u kunibona, aliyo mutuzunyaga. 37Pye abo aninhile Baba bakwiza u kuli nene, na buli ng'wene uyo wiza kuli nene, natumponya hanze na hado yaya. 38Nguno natikile kufuma ng'wigulu kwiza kwita iyo natogilwe nene, aliyo iyo atogilwe uyo anitumile. 39U butogwa bokwe uyo anitumile buli giki, u mu bose abo aninhile natizunjimiija nuulu umo wabo, aliyo buli ng'wene nalanjuuche a ha lushiku lo bukalikijo. 40Nguno u butogwa bo ng'wa Baba buli giki, buli ng'wene uyo umona u Ng'wana na kunzunya, abize na bupanga bo welelo bose, nane nakunjuucha a ha lushiku lo bukalikijo." 41A Bayudaya bakaduguma aho wahaya giki, "U nene nali ngati uyo gwikile kufuma ng'wigulu." 42Buyuhaya giki, "U ng'wenuyu ati hu ng'wene u Yesu, u ng'witunja o ng'wa Yosefu? Duhaya na a ba ise nu nina tubamanile? Hama nibuli akwihayaga giki, 'Nali ngati gwikile kufuma ng'wigulu?' " 43Nanghwe u Yesu ushosha ubawila, "Mutadugumage, 44atiho nuulu umo uyo adugije kwiza kuli nene, ulu atadutilwe na Baba uyo anitumile; nane nakunjuucha a ha lushiku lwa bukalikijo. 45U mu shandikwa shing'we handikilwe giki, 'Pye bakubiza balangilwe na Mulungu.' Huna luulu, buli ng'wene uyo akwigwaga kufuma kuli Mulungu wahuguka, akwizaga u kuli nene. 46Atiho uyo wamala kumona u Baba ulu ati we wike uyo afumile kuli Mulungu; u ng'wene h'uyo wamona u Baba. 47Nalimuwila gwa nghana giki, uyo uzunya ali na bupanga bo welelo na welelo. 48U nene nali ngati gwa bupanga. 49A bakulugenji bing'we aho bali ku matogolo balyaga eemanu, aliyo nahene baacha. 50U ngati uyu gwene gwikile kufuma ng'wigulu, giki ose-ose uyo ugulya atizuyagala. 51U nene nali ngati gwa bupanga uyo gwikile kufuma ng'wigulu, ose-ose uyo ugulya u ngati gwenuyu, akubiza mpanga welelo na welelo. U mili gwane uyo nalibinha ba mu si hu gwene u ngati gwa bupanga." 52A Bayudaya bandya kuyoga hangi bakwihalalijaga balihaya giki, "U ng'wenuyu adugije ginehe u kutwinha a bise u mili gokwe tugulye?" 53Nanghwe u Yesu ubawila, "Nalimuwila gwa nghana giki, ulu mutagulyile u mili go ng'wana wa Munhu, na kugang'wa a mininga gakwe, butimo u bupanga u mu bing'we. 54U wa kugulya u mili gwane, na kugang'wa a mininga gane, ali na bupanga bo welelo na welelo, nane nakunjuucha a ha lushiku lo bukalikijo. 55Nguno u mili gwane shili shiliwa sha nghana, na a mininga gane nago shili shakung'wa sha nghana. 56U wa kugulya u mili gwane ugang'wa na a mininga gane, akwikala muli nene; nu nene nakwikala muli wei. 57Umo ali mpanga u Baba uyo anitumile, nu nene h'umo nali mpanga kulwa nguno ya ng'wa Baba. Nu wa kunilya nene, akubiza mpanga giko kulwa nguno yane. 58U ngati gwenuyu gutabizile git'uyo balyaga bakulugenji abo baacha, uyu gwene guli ngati uyo gwikile kufuma ng'wigulu; u wa kugulya akubiza mpanga welelo na welelo." 59I mihayo yeniyi akihaya ali Kafalanaumu akulangaga ng'wisinagogi. 60Huna luulu bingi ba bahemba bakwe aho bigwa i yeniyo bandya kuhaya giki, "U mhayo gwenuyu ndiimu, nani uyo adugije kugwitegeleja?" 61U Yesu aho wabona giki a bahemba bakwe bandya kukuuma-kuuma kulwa nguno ya mhayo gwenuyo ubabuja giki, "Guling'wipamya u mhayo gwenuyu? 62Ikubiza ginehe luulu ulu ng'umona u Ng'wana wa Munhu alilinha hangi uko wali i kwandya? 63U moyo h'uyo gukinhaga bupanga, u mili guti na solobo nuulu hado. I mihayo iyo nalimuwila h'ili moyo, hama h'ili bupanga. 64Aliyo baliho bamo bing'we abo batuzunyaga." Kufuma haho wandijo u Yesu wali abamanile abo baali batazunije, nu nodeeji wakwe wali aamanile. 65Ongeja hangi kuhaya, "Hi nguno yene naali namuwila giki nduhu nuulu umo uyo adugije kwiza kuli nene, ulu atinhilwe budula kufuma kuli Baba." 66Kwandija ikanza lyenilo bingi ba bahemba bakwe bushoka ku numa, batadimanile nanghwe hangi! 67Huna u Yesu ubabuja nabo abo ikumi na babili giki, "Hamo na a bing'we mutogilwe kuja?" 68Simoni Petelo ushosha giki, "Seeba, tuje kuli nani hangi? U bebe hu uli nayo i mihayo ya bupanga bo welelo na welelo! 69Twamalile kuzunya na kubona hape giki, u bebe hu uli ng'wene, u Ng'wela o ng'wa Mulungu." 70Nanghwe u Yesu unshokeja giki, "Natamusolile nene a bing'we ikumi na babili, aliyo umo wing'we ali Shetani?" 71Akanghaya Yuda ng'wana Simoni Isikaliote; nguno hu wali umo wa babo ikumi na babili, uyo wali n'iganiko lya kunodeela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\