LUKA 1

1Banhu bingi bifunije kwandika busombooji bo mihayo iyo yashikilijiwe mu bise, 2kulenganila nu mumo baatuwililile a batumami, abo bakujikumuchaga i Nghulu jeniji; a bambona bayo i mihayo kufuma aho ikandija. 3Huna luulu baba nkujiwa Teofilo, nu nene naabonile ikubeelela nakwandikile pyi i yose mu bugaliili, nguno nigisiligije chiza mu welwa-ngholo, kufuma ha wandijo wayo. 4Ikubeelela ubumane u bunghana wayo i mihayo iyo wawililwe yeniyo. 5Mu shiku ja ng'wa Helode aho ali ntemi wa Buyudaya, waliho ngabiji witanagwa Zakalia, o ng'wigele lya ng'wa Abia. Oli antoolile Elizabeti, umo wa bakima ba mu luganda lo ng'wa Alooni. 6A bose bubili wabo, baali batungilija u kuli Mulungu. Hangi u mu kashimizile kabo baali bashidimile pyi i shilagilo sha ng'wa Seeba; nu mu katongeelele kakwe baali bati na shisembo. 7Kwike baali bati na ng'wana, nguno u Elizabeti oli ngumba, nose ugiguluha, nu Zakalia unamhaala. 8Ali luulu, i ligele lya ng'wa Zakalia likapandikwa ludiima, wandya kutumama nimo gwa bugabiji ku butongi bo ng'wa Mulungu. 9Huna usolwa bo mbale, git'umo shali shimile sha bugabiji, wingila mu hekalu ya ng'wa Seeba kuzuukija ngazu. 10U ng'wikanza lya kuzuukija ngazu lyenilo, pye a banhu a bangi baali hanze bakulombaga. 11Kuhayimanila wilongelwa na malaika o ng'wa Seeba; wimiila ku lwandi lo bulyo lo ng'walilo go kuzuukija ngazu. 12U Zakalia aho wamona wibakila, ugwilwa booba butaale no! 13Aliyo u malaika ung'wila giki, "Utogohage Zakalia, nguno u kulomba kwako kwigwiwe; u nke wako u Elizabeti akukubyalila ng'wana ngosha, i lina lyakwe ukung'wilika Yohana. 14Ukuyega na kusangabala, na banhu bingi bakukuyegela u kubyalwa kwakwe, 15nguno akubiza ntaale u ku butongi bo ng'wa Seeba. Akwizujiwa na Moyo Ng'wela kufuma mu nda ya ng'wa nina. Huna luulu, ati wa kung'wa divai nuulu shikoji shose-shose na hado yaya. 16Baisilaeli bingi akubiita bangalukile Seeba Mulungu wabo. 17Akutonga ku butongi bo ng'wa Seeba mu moyo na nguzu ja ng'wa Eliya, kwiza kugalucha ngholo ja babyaji babadilile baana babo, na bashitiigwa bagalukile witegeleja na butungilija. Hu ng'wene uyo akubeeja nimo gwa kubalonja-lonja banhu babize bamaliilile kulwa ng'wa Seeba." 18U Zakalia unshokeja u malaika ung'wila giki, "Nakugumana ginehe u mhayo gwenuyu? Iki u nene nali namhala giki, nu nke one ngikulu o shiku ningi!" 19U malaika unshokeja ung'wila alihaya, "U nene nali Gabulieli, nakimiilaga ku butongi bo ng'wa Mulungu. Natumagwa nize nahoye nangho, nakwinhe i Nghulu Jawiza jeniji. 20Ali luulu iki utuyizunyaga i mihayo yane, aliyo hu shiigelile ishikilijiwe ng'wikanza lyayo, ukubiza shimuumu. Utudula u kuyomba kushisha lushiku ulo ikushikiila." 21Nose a banhu abo baali hanze banindiilile u Zakalia buyukumya, nguno akadila u kufuma u mu hekalu. 22Aliyo aho wafuma walemeelagwa u kuyomba, budeeba giki wali wabona sha koolechiwa u mu hekalu. Huna wandya kuyubagemeelela bo makono duhu, nguno akabiza shimuumu. 23Jahayukwindanha i shiku ja butumami bokwe, uja ku ng'wakwe. 24Shiku jitabitile ningi, u nke wakwe u Elizabeti ubiza nda; aho wabona giko ubiza wa kwikala wibisaga mu kaya duhu, kushisha yubita myeji itano. Nguno akahaya giki, 25"Nose nane wanibona u Seeba u mu shiku iji, wanibeegeja mhayo gwa kuningija budalahwa mu banhu!" 26''Mu ng'weji gwa katandatu, u malaika Gabulieli utung'wa na Mulungu kuja Galilaya, ku nzengo gwitanagwa Nazaleti; 27kuli munhya nebe ng'wilindu, lina lyakwe Malia, wali alunjiwe na ngosha witanagwa Yosefu, wa luganda lwa ng'wa Daudi. 28U malaika aho washika ungisha; huna ung'wila giki, "Yegaga u bebe nguno wilukilagwa mbango; u Seeba ali hamo nangho!" 29U munhya ng'wenuyo uzwangana, wandya k''wiganika akwibujaga giki, "U bugishiwa wenubu buli na makulu ki!" 30U malaika ung'wila, "Utogohage Malia, nguno wilukilagwa mbango ja ng'wa Mulungu. 31Ukubuucha nda ubyale ng'wana ngosha, ung'wilike i lina lyakwe Yesu. 32Akubiza ntaale, nguno akwitanwa Ng'wana wakwe uyo ali higulya no. U Seeba Mulungu akung'winha i lisumbi lya nkulugenji wakwe Daudi. 33Akubiza nsugi wa numba ya ng'wa Yakobo welelo na welelo, niyo u butemi bokwe buti bo kushila ho." 34U Malia unshokeja u malaika giki, "U mhayo gwenuyu gukudulikana ginehe, iki u nene nataali kutoolwa?" 35U malaika unshokeja ung'wila giki, "Moyo Ng'wela akukwikiila, huna u budula bokwe uyo ali higulya no bukukukundikija. Na luulu uyo alabyalwe akubiza Ng'wela, Ng'wana wa ng'wa Mulungu. 36Nu'' nduguyo u Elizabeti'', nanghwe ali nda ya ng'wana ngosha mu bugikulu bokwe; munhu uyo wali amanikile giki ngumba. Niyo u gwenuyu ng'weji gokwe go katandatu. 37Nguno gutiho mhayo nuulu gumo, uyo gutadulikanile u kuli Mulungu." 38Huna u Malia uhaya, "U nene nali nkima nsese o ng'wa Seeba; ni gushikiilage git'umo waniwilila." Huna u malaika winga ho, uneka. 39U mu shiku jenijo u Malia atadilile, ubuuka wangu uja ku si ya Buyudaya, ku nzengo gumo gwa ku magulya ga kwenuko. 40Wahayushika ko wingila u mu ng'wa Zakalia kungisha u Elizabeti. 41U Elizabeti aho waliigwa i lilaka lya kugisha kwa ng'wa Malia, ubina u ng'wana uyo oli mu nda yakwe, huna okajiwa na Moyo Ng'wela. 42Uhamuka n'ilaka lya higulya alihaya giki, "U bebe ufuuhilwe mbango kutinda pye a bakima. Nu ng'wana uyo ali mu nda yako nanghwe afuuhilwe mbango. 43Wilukilwa ki nabo ubu, giki u nina wa ng'wa Seeba wane wiza kunigisha u nene! 44Nguno i lilaka lya kugisha kwako aho lyashika duhu u mu matu gane, haho na haho obina na buyegi u ng'wana uyo ali mu nda yane! 45Niyo ali na mbango u wa kuzunya giki ikushikilijiwa iyo wawililwe kufuma kuli Seeba." 46Huna u Malia uhaya giki, "I ngholo yane ilinyegela Seeba, 47nu moyo gwane gulinkumilija Mulungu, Mpija wane. 48Nguno wabubonile u budalahwa wa nsese wakwe nkima, iki kufuma haha pyi i shibyalilwe, shikunibala giki nali nfuuhwa. 49Nguno u wa budula wanibeegegije mitaale; lina lyakwe lili lyeela. 50Shigongo shakwe shiliho kulwa, shibyalilwe na shibyalilwe sha banhu abo bang'ogohile we. 51Iyo wabeegije na makono gakwe ili mitaale, wababbalasanije abo bakigunguhyaga mu maganiko ga ngholo jabo. 52Wabingije batemi ha masumbi, ubagunguhya a bidohya. 53A batuubile wabigutije shizeeze, lelo a basabi ubapeeja makono dalali. 54Wangunaanile u ntumami wakwe u Isilaeli, kulwa kwizukwa shigongo shakwe; 55git'umo kuli kwisagija kwakwe ku bakulugenji bise; kwandija kuli Abulahamu na bubyile wakwe, kushisha welelo na welelo." 56U Malia akalenda nu Elizabeti ikanza lya myeji giti idatu, huna ushoka kaya. 57Aho lyashika i likanza lya kubyala kwa ng'wa Elizabeti, ubyala ng'wana ngosha. 58A bazenganwa biye na a baduguye aho bigwa, bakayega no hamo nanghwe na kunkumilija Seeba, kulwa kunchila shigongo. 59Aho lwashika lushiku lo kanaane, buntwala u ng'wana kujusaalwa. Buhaya kung'winha i lina lya ng'wa ise Zakalia. 60Aliyo u nina ulema uhaya, "Yaya; akwitanwa Yohana." 61Nabo bunshokeja baling'wila: "Hama iki atiho nuulu umo uyo akitanagwa lina lyenilo u mu luganda lwako!" 62Huna bumuja u ise o ng'wana, bo kungemeelela na makono, i lina ilo wali atogilwe kung'witana. 63Ubalomba lubbawa lo kwandikila; wandika giki, "Akwitanwa Yohana." Bukumya pye. 64Haho na haho utungulilwa; u nomo gokwe nu lulimi shudula u kuyomba, wandya kunkumilija Mulungu! 65Pye a bazenganwa bugwilwa idedebaja; niyo pye a banhu u mu magunguli ga Buyudaya buyikala bakwihoyelaga i mihayo yeniyo. 66Buli bene ulu biyigwa bituulaga mu moyo, pyi buyuhaya, "I gete u ng'wana ng'wenuyu akubiza wa mbika ki?" Nguno u nkono go ng'wa Seeba gwali hamo nanghwe! 67Huna u Zakalia, u ise o ng'wana, okajiwa nguzu ja ng'wa Moyo Ng'wela, wandya kuhanga alihaya, 68"Akumilijiwe u Seeba Mulungu wa Baisilaeli. Nguno watugenihile, wenhile butungulwa ku banhu bakwe. 69Watubuukigije mhembe ya bupiji, kufuma mu numba ya ntumami wakwe Daudi. 70H'umo wahayila kwingiila kale na kale, kubitila mu milomo ya bahangi bakwe beela. 71Giki tupile kufuma mu makono ga banishi bise; mu makono ga bose abo batukolilwe. 72Wabakulililwe a bakulugenji bise, hangi walizukilwe i lilagane lyakwe i lyeela. 73U wilahiji ubo akang'wilahilila nkulugenji wise Abulahamu, giki akutwitila, 74kutupija kwinga mu nkono go ng'wanishi, tudule kuntumamila we tuti na booba; 75mu wela na mu butungilija shiku jise jose. 76U bebe nangho ng'wana, ukwitanwa uli nghangi wakwe uyo ali higulya no; nguno ukubiza ku butongi bo ng'wa Seeba, umeeja-beegeje nzila yakwe. 77A banhu bakwe ubamanikije bupiji, kulwa kulekejiwa kwa shibi shabo. 78U Mulungu wise watusaatilwe na kutuchila shigongo; Isana lyutugeniha kufuma kwigulya, 79kulwa kubaakila abo bakwikalaga mu giiti, na mu nengeeji gwa lufu; na kutongeela mhambala jise mu nzila ya mhola." 80Huna luulu u ng'wana ukula, ubiza na nguzu ja moyo. Uja ku matogolo uukikala kwenuko, kushisha lyushika i likanza lya koolechiwa kwakwe ku Baisilaeli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\