LUKA 10

1Ha numa ya yeniyo u Seeba usola bahemba bangi makumi mpungati na babili, ubatuma babili-babili, batonge u ku mizengo na a mapandi ayo wali atogilwe kuja u wei. 2Ubawila giki, "U nimo gw'igesa guli ntaale no, aliyo a batumami bagehu; nombagi u Seeba atume batumami u ku nimo gokwe. 3Ali luulu, jagi; kwike managi giki nalimutuma giti baana ba ngholo kuja kwigulanya na mapuge! 4Mutizusola mbogoshi, nuulu nfuko, nuulu shilatu; hama ulu mulija, yaya u kwikala ng'wituja-tuja mu nzila kugisha banhu. 5Ulu ng'ushika ha kaya ndebe bagishagi tame; ng'ubawila giki, 'A ha kaya iyi, twang'wenhelaga mhola.' 6Ulu ubiza aliho munhu ntengeke, i mhola ying'we ikung'wikalila; aliyo ulu atiho, ikumushokela i mhola ying'we. 7I kaya iyo ilang'wanukule ikalagi henaho, muyulya na kung'wa hamo nabo, nguno u ntumami shing'wigelile kupandika mheela yakwe. Yaya u kwitambukija-tambukija nghambi; kwinga ha kaya iyi kuja kaya yingi. 8Hangi nuulu ng'wingila mu nzengo nebe, ulu bung'wanukula lyagi isho balamutengele. 9Bapijagi a basaatu baamo, niyo ng'ubawila giki, 'U butemi bo ng'wa Mulungu bong'wegeelaga.' 10Aliyo ulu ng'wingila mu nzengo nebe buleka u kung'wanukula, jagi ng'ubita u mu mapanda gabo mulihaya giki, 11'Nu lubuubu lo mu nzengo gwing'we ulo lwadaamiilaga ku mhambala jise luulo twamukung'unhila, aliyo managi giki u butemi bo ng'wa Mulungu bong'wegeelaga.' 12Nalimuwila giki, u mu lushiku lwenulo ikubiza hambu-hambu u ku bana Sodoma; kutinda u ku nzengo gwenuyo!" 13"Uli mu kwihiga Kolasini, nu bebe Betisaida uli mu kwihiga, nguno i shitwa sha koolecha budula butaale isho shabeejiwe mu bing'we ulu ni shabeejiwa mu Tulo na Sidoni, a bazengi baamo ni bagaluka kale, mu kuzwala magunila na kwifudika mu mabu. 14Aliyo u ng'wikanza lya kulamulwa, ikubiza hambu-hambu u ku bana Tulo na a bana Sidoni, kutinda u ku bing'we! 15U bebe nangho Kafalanaumu, uliganika giki ukugunguhiwa kushisha ng'wigulu? Ukwichiwa kushisha kulimu! 16U wa kung'wigwa a bing'we numho waniigwaga nene, nu wa kumufikilija a bing'we numho wanifikilijaga nene; hangi uyo unifikilija nene, hu wanfikilijaga uyo anitumile." 17A bahemba makumi mpungati na babili aho bashoka baali na buyegi no; bung'wila giki, "Seeba, na a bana masamva twalubapeejaga mu nguzu ja lina lyako." 18Nanghwe ubawila giki, "Namonile u Shetani aliigwa giti lulabi alifuma ng'wigulu! 19Managi giki a bing'we naang'winhile budula bo kupanda nuulu nzoka na nghomi, nu budula bo ng'wanishi kubupyena u bose; na shitiho shikolo shose-shose sha kung'witila mayanga. 20Kwike u gwa kuheeba masamva gutamuyejage, aliyo yegagi iki a mina ging'we gandikilwe u ng'wigulu." 21U ng'wikanza lyenilo u Yesu ukumilija mu buyegi wa ng'wa Moyo Ng'wela; uhaya giki, "Nalikulumba Baba, bebe uyo uli Seeba w'igulu na si, nguno pyi i mihayo iyi wibisile u ku ba masala na a bitegeleja, wiyoolecha u ku baana. Alichene Baba, nguno h'umo ibeelelile u kuli bebe. 22U Baba ashituulile pyi i shose mu nkono gwane; na atiho nuulu umo uyo aamanile u Ng'wana, ulu ati Baba iyene. Hangi atiho uyo aamanile u Baba, ulu ati Ng'wana wike, na buli ng'wene uyo Ng'wana alatogwe kunfubolela." 23Huna ubagalukila a bahemba bakwe boi duhu; uhaya giki, "Gali na mbango a miso ayo gakwibonaga iyo mukwibonaga a bing'we. 24Nguno nalimuwila giki, bahangi na batemi bingi baali batogilwe kwibona iyo mukwibonaga aliyo batibonile; na kwiyigwa iyo mukwiyigwaga aliyo batayigwile." 25Kwitulwa nangi nebe wa shilagilo wimiila umuja mu kungema, uhaya giki, "Nangi niite mhayo ki nabize na bupanga bo welelo na welelo?" 26Nanghwe ung'wila, "Yandikilwe ginehe u mu shilagilo, ukusomaga ginehe?" 27Unshokeja uhaya, "Ntogagwe u Seeba Mulungu wako na ngholo yako yose, na bupanga wako bose na nguzu jako jose, na maganiko gako gose; nu nzenganwa ng'wiyo git'umo witogelilwe bebe ng'wenekili." 28Nanghwe u Yesu ung'wila giki, "Watungilija a kashokeje, nu bebe itaga giko: ukupila." 29Aliyo u nangi ng'wenuyo wali atogilwe kwiyoolecha giki ntungilija, na luulu umuja u Yesu giki, "U nzenganwa ng'wichane h'uyo ali?" 30U Yesu wandija henaho; ung'wila giki, "Lwise lumo munhu nebe watulumenhaga kufuma Yelusalemu ajile Yeliko, ohayimanila onyang'wa na banyoli. Buntulagula, hama buntaaja pyi i shikolo, ni shizwalo bunzuuja, buja buneka ali mandetendete, hihi gucha! 31A makanza genayo, ngabiji nebe nanghwe usangwa alitulumenha kubitila i nzila yeniyo. Ung'wipumukija hoi, aho wamona utaja ubitila ku mhelo. 32Na Nawi ushika ho a h'ipandi lyenilo, wahayumona uchaaliila, ubita chaawi. 33Na Nsamalia nebe wali mu lugendo ajile, u ng'wene wahayushika a hali munhu ng'wenuyo, aho wamona unsaatwa. 34Ung'wegeela ung'ooja-ooja na divai a magulagije, umila na maguta, huna ugatunga; hama undamhija ha nzobe yakwe, untwala ku numba ya kulaala bageni uukangaliila chiza kwenuko. 35A ha ntondo yaho usola denali ibili, ung'winha u ng'wenekili numba ya bageni, ung'wila giki, 'Ngaliilage u munhu ng'wenuyu; shose-shose isho ulatumamile kukila a ha hela jeniji, nakwiza nakwinhe ulu nalashoke.' 36Ulibona ginehe a ha gati ya banhu a badatu benabo, ali ginehe uyo akabiza nzenganwa ng'wiye u munhu uyo oli onyang'wa na banyoli?" 37Ung'wila, "Uyo akang'witila ya koolecha shigongo." Nanghwe u Yesu ung'wila, "Jaga ukiite giko nangho!" 38U Yesu aho ali mu lugendo na a bahemba bakwe, bakashika mu chalo shilebe. Nkima umo lina lyakwe Malita ung'wegeleja ha kaya yakwe. 39U nkima ng'wenuyo wali na ng'wanong'wawe witanagwa Malia. U ng'wene wigasha ha si hihi na mhambala ja ng'wa Yesu, uyundegeleka iyo wasomboolaga. 40Aliyo u Malita wandya kutagamba na milimo ya kubalonja-longeja. Nose ung'wegeela u Seeba ung'wila, "Seeba, nibuli utulonjaga i giki u ng'wanong'wise onilekanijaga nene duhu pyi i milimo? Ni wang'wila anigunaane !" 41Nanghwe u Seeba unshokeja ung'wila, "Malita, Malita, otagambaga na milimo mingi no, nose ozwangana. 42Aliyo guliho gumo duhu uyo gwigeleelilwe; u ngabo uyo wagusolaga Malia guli gwawiza, atudula kwingijiwa na hado yaya!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\