LUKA 11

1Ikanza ilebe u Yesu wali hanhu akulombaga, aho wamala u kulomba umo o bahemba bakwe ung'wila giki, "Seeba, tulangage nise u kulomba git'umo Yohana akabalangila bahemba bakwe." 2Huna ubawila, "Ulu mulilomba mulahayage giki, 'Siswe, lina lyako lyeela likujiwe, butemi wako wize. 3Twinhage i shiliwa shise i sha buli lushiku. 4Tulekejage nu buhubi wise, nguno na a bise tukanekejaga buli ng'wene uyo ali na bugasa ku bise. Na hangi utizututwala mu kugeng'wa.' " 5Ha numa ya henaho ubawila giki, "I gisi gemelagi ulu umo wing'we ali na nwani ng'wiye wiza kunuguja bujiku ha gati ung'wila giki, 'Ng'wanong'wise, nigunaanage migati idatu. 6Napandika ngeni, nwani ng'wichane wafuma mu lugendo; aliyo i haha nati na shiliwa sha kuntengela!' 7Uyo ali mu gati ashikile kunshokeja ung'wila giki, 'Utanikoyage, namalaga kupagija u lwigi; niyo a baana bane pyi nu nene tuli mu buliili twalaalaga; i haha natudula u kubuuka, nuulu kukwinha shose-shose!' 8Nalimuwila atudula nghana u kubuuka ang'winhe nuulu iki nwani ng'wiye. Aliyo kulwa kalombele ka luguumi, akunoga nose abuuke ang'winhe; niyo akung'winha kulenganila na a kalombele kakwe. 9Huna luulu nalimuwila lombagi mukwinhwa, koobagi mukupandika, tulagi hoodi ha nyango mukulugulilwa. 10Nguno buli ng'wene uyo akalombaga akinhagwa, nu yuyo akakoobaga akapandikaga, hama nu yuyo akatulaga hoodi ha nyango akalugulilagwa. 11Angu, aliho myaji ki u mu bing'we uyo ashikile kulomva ndilo na ng'wanokwe, nanghwe ung'winha nzoka a ha ng'wanya go ndilo? 12Nuulu hamo ulomva igi, nani uyo adugije kung'winha nghomi? 13Ali luulu, manilagi henaho; a bing'we nuulu iki muli babubi, nahene mumanile u kubinha a baana bing'we shikolo shawiza. U Sing'we uyo ali ng'wigulu, atiita yawiza kutinda a bing'we? Nguno u ng'wene akubinha Moyo Ng'wela abo bakunombaga." 14Lushiku lungi akang'wingija munhu isamva lya bushimuumu; aho lyanfuma u munhu ng'wenuyo udula u kuyomba. A banhu abo baaliho bukumya no. 15Kwike bamo babo bandya kuhaya giki, "A masamva akugapeejaga kulwa budula bo Libelizebuli, i litaale lya masamva." 16Bangi buyungema, kunu balikooba shimanikijo sha kufuma ng'wigulu kwingiila kuli we. 17Aliyo u Yesu iki wali agamanile a maganiko gabo, ubawila giki; "Buli butemi ulu bugabanika huna wandya kwilwisha boi wenekili na wenekili, bukwimala. Nuulu kaya ulu yandya kwiyubukila yoi yenekili ikugwa. 18A bing'we mulihaya giki u nene nakugapeejaga a masamva mu budula bo ng'wa Belizebuli, angu numho hu kuhaya u Shetani ogabanikile. Hama bukwimiila ginehe luulu u butemi bokwe? 19Niyo hangi, u nene ulu nakugapeejaga a masamva mu budula bo ng'wa Belizebuli, al'a baana bing'we, a bene bakagapeejaga mu budula ki? Na luulu managi giki, a benabo bakubiza balamuji bing'we! 20Aliyo ulu nakugapeejaga a masamva mu budula bo nkono go ng'wa Mulungu, managi giki u butemi bo ng'wa Mulungu bong'wiziilile! 21U munhu o nguzu ulu adimile shilanga akulanghanaga kaya yakwe, i shikolo shakwe shili mhola. 22Aliyo ulu wiza munhu o nguzu kutinda u wei, huna undumila ungheeba, akuntaaja pyi i shilanga shakwe isho ashisanije, hanuma i shikolo shakwe ushisola ushigabanhya. 23Ali luulu, uyo ati hamo na nene ali ng'wilwisha wane, nu yuyo atukumingaga hamo nane akubbalasanyaga!" 24"U moyo nsoso ulu gunfuma munhu, gukajaga uko na uko gukuhuhuulijaga mu matogolo makalamuku gati na minzi, gulikooba ha kwifuulila. Ulu gugayiwa gukahayaga giki, 'I gete nashoke u ku numba yane umo naafumile!' 25Gwakuhayiza, gwisanga ipyagulilwe, na kugaliilwa chiza. 26Huna guja kujusoleleja myoyo yingi mpungati misoso kuguheeba u goyi, gwiza nayo; pyi yingila yikala mo. I nghalilo ya ng'wa munhu ng'wenuyo ikabizaga yabubi no, kutinda umo wali i kwandya!" 27Aho wakalicha u kuhaya pyi i yose iyi, nkima nebe u ng'wibita uhamuka n'ilaka lya higulya ung'wila giki "Ili na mbango i nda iyo ikakubuucha, ni mbeele ijo ukajongha najo jili na mbango!" 28Nanghwe u Yesu uhaya, "Ulitungilija, aliyo i no-no-no abo bali na mbango, bali abo bakugwigwaga u mhayo go ng'wa Mulungu bagudilila." 29A mabita aho gongeja kung'okaliila, uhaya giki, "I shibyalilwe ishi shabubi no; shikukoobaga shimanikijo, aliyo shitinhwa shimanikijo, ulu iti sha ng'wa Yona duhu! 30Nguno git'umo Yona wali shimanikijo ku banhu ba Ninawi, h'umo akubizila nu Ng'wana wa Munhu u ku banhu ba shibyalilwe ishi. 31U ng'wikanza lya kulamulwa, u ntemi nkima wa si ya dakama akwimiila nabo a banhu ba shibyalilwe ishi abenheleje kwinhwa nsango. Nguno u ng'wene akafuma ku si ya kule wiza kuli Solomoni kudegeleka mihayo yakwe ya masala, aliyo i haha uyo aliho aha ng'wene ntaale kutinda Solomoni. 32Na a banhu ba Ninawi bakwimiila nabo a banhu ba shibyalilwe ishi, u ng'wikanza lya kulamulwa, babenheleje kwinhwa nsango. Nguno a bene aho bawigwa u bulomeeji bo ng'wa Yona bakagaluka; aliyo i haha uyo aliho aha ng'wene ntaale kutinda Yona." 33"Atiho munhu wa kubacha tala huna wakituula kwibisu, nuulu wikundikija itangwa. Ikatuulagwa h'ikindikilo lya tala, giki bayulibona i lisana lyayo abo balingila u mu numba. 34I tala ya mili lili liso lyako; i liso lyako ulu lili mhola, numho pyi u mili gwako guli n'isana. Aliyo i liso lyako ulu lyupandika kaagede, u mili gwako gukubiza mu giiti. 35Ali luulu, ilanghanage, i lisana ilo uli nalyo litizugaluka kubiza giiti. 36Niyo u mili gwako ulu guli ng'wisana, gubiza guti na giiti nuulu hado, pyi u gose gukubiza n'isana git'umo ikabizilaga tala ulu ilikutiimila." 37U Yesu aho wamala u kusomboola i yeniyo, Nfalisayo nebe ung'wegeleja giki ize alye nanghwe shiliwa ha ng'wakwe; na nghana wingila wigasha. 38Aliyo u Nfalisayo ng'wenuyo akakumya no u kubona giki u Yesu oleka u kukalaba tame aho ataali kwandya u kulya. 39Nanghwe u Seeba ung'wila giki, "A bing'we Bafalisayo muli na makoye, nguno mukiyoogelelejaga higulya-gulya, giti kooja shikombe na mabakuli, aliyo u mu gati ng'okalile wibi na bunyeecha. 40Bing'we bachilu-chilu, u meeja washo i sha hanze ati hu ng'wene u meeja washo ni sha mu gati? 41Shifunyagi tame i sha mu gati shibize manongho, hu shikumubeelela pyi i shikolo. 42Hangi niyo muli mu kwihiga a bing'we Bafalisayo, nguno mukafunyaga imo ya ng'wikumi ya shikolo shido-do-do, giti shisanjo sha mu shiliwa na maduutu ga mbika ijo na ijo! Aliyo i mihayo ya butungilija na butogwa bo ng'wa Mulungu mukikilanhyaga! Shing'wigeleelilwe kwishikilija i yeniyi, aliyo ni yingi yaya u kwileka. 43Bing'we Bafalisayo muli mu kwihiga, nguno mutogilwe kwigasija masumbi g'ikujo mu masinagogi, na kwikala muligishiwa mu magulilu. 44Muli mu kwihiga, nguno mubizile giti shigila isho shijimilikanile, isho banhu bakabitaga higulya yasho nu kudeeba yaya!" 45Kuhayimanila umo wa balangi ba shilagilo wanshokeja alihaya giki, "Nangi, iyo ukwihayaga yeniyo na a bise ulitudukanija mo!" 46Nanghwe u Yesu unshokeja ung'wila, "Angu na a bing'we balangi ba shilagilo muli mu kwihiga, nguno mukasesejaga banhu miligo midito ku mabega, aliyo a bing'we benekili mutagemaga u kutuula ho nuulu lwala lwing'we lumo kubagunaana. 47Muli mu kwihiga, nguno mukazengeelaga shigila sha bahangi; abo babulagwa na bakulugenji bing'we. 48Hu kuhaya mukikaanilaga bing'we benekili, na kwizunilija ni shitwa sha bakulugenji bing'we, nguno a bene bababulaga, lelo a bing'we mukushizengeelaga i shigila shabo! 49H'i nguno yene u Mulungu nanghwe u mu masala gakwe ahayile giki, 'Nakubatumila bahangi na batung'wa; bakuyubabulaga bamo babo, na bangi bakubaluhya. 50U mu giko gakukoowa kufuma mu shibyalilwe ishi pye a mininga ga bahangi ayo gidika; kwingiila ikanza lya kuseeng'wa kwa si. 51Kwandija mininga ga ng'wa Abeli kwiza kukaja ku ga ng'wa Zakalia uyo akabulagilwa mu hekalu ku butongi bo ng'walilo. Alichene, nalimuwila gakukoowa u mu shibyalilwe ishi.' 52Muli mu kwihiga a bing'we balangi ba shilagilo, nguno muludimile u lufungulo lwa bumani. A bing'we mulemeelilwe u kwingila, aliyo na a babo batogilwe u kwingila mukabahangijaga!" 53Aho alinga a henaho a balangi ba shilagilo na a Bafalisayo bandya kumugilija mihayo mingi, koolecha hape giki baali bapelana no; 54kunu bang'witegeelaga bapandikile ho nzila ya kungwasha mu kalungalungile kakwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\