LUKA 12

1U ng'wikanza lyenilo likasangwa likuminga ibita itaale, lya banhu mashihumbi mingi; bishiteleja nose buyipandagila na kwipandagila. U Yesu wandya kubawila tame a bahemba bakwe; uhaya giki, "Ilanghanagi ni shibimbya sha Bafalisayo, u wibeeleja wabo. 2Nguno gutiho mhayo gukundikigije, uyo gutukundulilwa; nuulu gwibisile, uyo gutufunijiwa ha ng'wape. 3Huna luulu, iyo mukwihoyelaga mu mbisila ikwigwiwa hape; ni yiyo mukwihwehwetelaga mu matu, bakwihaya n'ilaka lya kuhamuka, niyo bali higulya ya numba!" 4"Bing'we banwani bichane, nalimuwila mutabogohage abo bakagelelaga kubulaga mili, aliyo bati na gwa kwita hangi a ha numa ya yeniyo. 5Kwike leki namuhugule, nang'oolekeje uyo shiigelile mung'ogohe. Ng'ogohagi uyo ali na budula bo kubulaga, ha numa ya henaho kuponya mu nsango gwa moto; alichene, nalimuwila ng'ogohagi u ng'wenuyo! 6Angu, i tuju ij'itano jitudula kujinjiwa nuulu shilingi ibili duhu? Aliyo itiho nuulu imo yajo iyo itamanilwe na Mulungu. 7Lelo a bing'we bene ni nzwili jing'we i ja mu ntwe pyi i jose jimanilwe u wingi wajo. Nose hu kuhaya mutogohage, nguno a bing'we muli ba mpango ntaale no, kutinda i tuju nuulu jikakwila na ginehe!" 8"Nalimuwila giki buli ng'wene uyo unikaanila ku butongi bo banhu, nu Ng'wana wa Munhu akunkaanila u ku butongi bo bamalaika ba ng'wa Mulungu. 9Aliyo uyo unilema ku butongi bo banhu, nanghwe akuleng'wa u ku butongi bo bamalaika ba ng'wa Mulungu. 10Hama niyo munhu ose-ose ashikile kulekejiwa nuulu akanghaya kibi u Ng'wana wa Munhu, aliyo uyo ugima kunsondagula Moyo Ng'wela, u ng'wenuyo atiko u kulekejiwa. 11Na hangi nuulu bumutwala mu masinagogi, nuulu kumushisha ku butongi bo basugi na bataale, yaya u kwandya kwiganika-ganika umo mulashokeje, nuulu umo mulasomboolele. 12Nguno u ng'wikanza lyenilo u Moyo Ng'wela akumulanga iyo yigeleelilwe ng'wisomboole." 13Kwitulwa u ng'wibita lya banhu, munhu nebe wang'wila giki, "Nangi, nali na ng'wanong'wise, ng'wilage aninhe nane u ngabo go wingiji!" 14Nanghwe u Yesu unshokeja ung'wila, "Bebe, nani uyo wanituulile u nene kubiza namuji nuulu ngabanhya a ha gati ying'we?" 15Huna ubawila giki, "Ikalagi miso; niyo ilanghanagi nayo pyi i mihayo ya kwikumva, nguno u bupanga bo ng'wa munhu buti mu wingi bo shikolo isho ali nasho." 16Ha numa ya henaho ubawila lusumo uhaya giki, "Ngunda gwa nsabi nebe gukapya chiza, upona. 17Na luulu wandya kwideedenghanya aliwila giki, 'Aliyo i gete, niite ginehe iki naligayiwa a ha kwituula i mhona yane yeniyi!' 18Kwimanila ohaya, 'Yu, i gete guyu u gwa kwita: nakubasambagula pye a bana maluuli bane, nabeeje gangi mapya, niyo mataale; nakumingile ng'wenumo pyi i shiliwa ni sabo yane. 19Ulu numala u kwita giko niwila giki, "Haho luulu bupanga bone, uli na shikolo shingi shawiza sha kutumamila myaka mingi; ifuulage ulye na kung'wa, uyege!" ' 20Aliyo u Mulungu akang'wila giki, 'Bebe mbuuli, i gisi iki u bujiku bo lelo wenubu bakukwingija u bupanga wako, i shikolo shenishi wibikilaga shikubiza sha ng'wa nani?' 21H'umo ali buli ng'wene uyo akibikilaga sabo jakwe wei ng'wenekili, aliyo u kuli Mulungu ati na sabo yose-yose!" 22Huna u Yesu ubawila a bahemba bakwe giki, "Kulwa nguno yeniyo nalimuwila yaya u kwikala mukukoya-koyelaga bupanga, giki mukulya ki, nuulu mibili ying'we, giki mukuzwala ki! 23Nguno u bupanga buli butaale kutinda shiliwa, nu mili gushiheebile i shizwalo. 24Alijiganikilagi i noni, i joi jitabibaga nuulu jitagesaga, na hangi jiti na numba ya kubikila shiliwa, nuulu jiti na maluuli; aliyo u Mulungu akajilishaga. A bing'we mujikilile kule no i noni! 25I gisi aliho nani nuulu umo wing'we uyo adugije kwiyongeleleja i likanza lya bulamu bokwe kulwa kwiyanga-yangila wei ng'wenekili? 26Na luulu ulu mutadugije nuulu kugwita u mhayo u ndo gwenuyu, nibuli ikumukoyaga i yingi? 27Aligiganikilagi nuulu mabonji umo gakakulilaga; a goyi gatatumamaga, nuulu shizwalo gatabeejaga; aliyo nalimuwila giki nuulu u Solomoni hamo n'ikujo lyakwe pyi i lyose umo lyali, wali atadugije kuzwalila chiza kushisha kulenganila nuulu na limo lyago. 28Bing'we ba kuzunya kudo, u Mulungu uyo akazwalikaga maswa ga mu matogolo chiza giko, ayo galiho i lelo aliyo a ha ntondo gaponyiwa mu moto, angu a bing'we atudula kung'witila mitaale kutinda? 29Huna luulu, oyagi u kwikala mukukoya-koyaga kukooba isho mulalye, nuulu isho mulang'we; yaya u kwikala ng'wenenghalaga. 30Nguno pye a ba mu si abo bataamanile Mulungu hu bene abo bakakoya-koyaga kushikooba i shenishi; aliyo a bing'we, u Sing'we amanile giki shing'wigeleelilwe mubize nasho. 31Hu kuhaya bukoobagi tame u butemi bokwe, ni shose ishi mukongejiwa." 32"A bing'we i chene muli idale ido, kwike mutogohage, nguno u Sing'we gunyegije gwa kung'winha u butemi a bing'we. 33Jinjagi i shikolo shing'we mufunye manongho, ng'wibeegeje mbogoshi jiti ja kukuluhala; mubize na wibikija wa buja na buja ng'wigulu, uko ng'wibi atiko kwegeela, nuulu fufuuji jitudula kukenaagula. 34Nguno aho ubisilile i sabo yako, ni ngholo yako ilolelile henaho." 35"Itungagi i mikimbili, ni tala jing'we jibize jilibaka. 36Mubize giti banhu banindiilile saabo-bugonzo, kushisha aho alashokele kufuma ku bukombe. Ulu ushika utula hoodi ha nyango, haho na haho bunugulila. 37Bakubiza na mbango a basese benabo, u saabo-bugonzo ulu ubasanga bali miso; nalimuwila gwa nghana, akwitunga abinhe ha kwigasha, huna abalonja-longeje shiliwa. 38Adugije kwiza hiilu, nuulu bujiku ha gati, aliyo ikubiza yawiza no u ku basese benabo ulu ubasanga bali miso. 39Kwike managi giki u namugi ha ng'wakwe ulu ni walideeba i likanza lya kwiza kwa ng'wibi ni atilekanigije i numba yakwe ikambagulwe. 40Huna luulu, na a bing'we ikalagi nzugulu-matu, nguno u Ng'wana wa Munhu akwiza ng'wikanza ilo mutuliganikilaga." 41U Petelo ubuja, "Seeba ulituwila bise duhu u lusumo lwenulu, nuulu ulibawila pye na a bangi?" 42Nanghwe u Seeba uhaya, "I gisi nani u mikijiwa u nsanyiwa na ng'witegeleja, uyo ashikile kutuulwa na ise-bugonzo ha nimo gwa kubagabanhya batumami ba ha kaya mheela jabo ng'wikanza ilo ligeleelilwe? 43U nsese uyo usangwa nu ise-bugonzo akwitaga umo alagililwe, akubiza ali na mbango no. 44Nalimuwila go nghana giki, u ise-bugonzo akuntuula ha butaale bo shikolo shakwe shose. 45Aliyo u nsese ng'wenuyo ulu wandya kwiwila u mu ngholo yakwe giki, 'Yu, wadilile no niyo u baba-bugonzo!' Huna ulinhya kuyubatulagula a batumami ba ha silili yakwe, bagosha na bakima; na kuyujilya na kujing'wela i sabo, wayudila aleebilwe, 46u ise-bugonzo wa nsese ng'wenuyo akwiza mu lushiku ulo atalwiganikilile, n'ikanza ilo atalimanile. Ulu ushika akumutagula mapingili-mapingili, nu ngabo gokwe agutuule ng'wigele lya bagomi. 47Hangi u nsese uyo ayimanile iyo ise-bugonzo atogilwe yitwe, aliyo uleka u kwidilila nuulu kwiyita, akutulwa hataale no. 48Aliyo uyo wita mu butumana mihayo iyo yigeleelilwe nsango gwa kutulwa, u ng'wene akutulwa hado. Uyo winhwa shingi akulomva shingi, nu yuyo abikijiwe shingi kutinda, nanghwe bakunomba shingi kutinda." 49"U nene nizile kuponeja moto u mu si, nose i nghumbu jane jili giki ulu ni gulibaka i haha! 50Nali na bubatiijiwa ubo shinigeleelilwe kubatiijiwa; aliyo u mhayo gwenuyu gulinikoya no kushisha gushikiile! 51Muliganika nenhile mhola u mu si? Iti giko na hado yaya; nenhile wilemeelwa. 52Nguno kufuma ikanza ili, banhu batano bakwikala mu kaya imo; aliyo bakubiza balekanile. 53U namhala akwilemeelwa na ng'witunja okwe, nu ng'witunja akwilemeelwa nu ise; u ngikulu nanghwe akwilemeelwa na nshike okwe, nu nshike akwilemeelwa nu nina. Hangi u ngikulu akwilemeelwa na ng'winga okwe; u ng'winga nanghwe akwilemeelwa nu nina bukwi." 54Na a mabita ga banhu ugawila giki, "Ulu ng'wabona ilunde lyabuuka u ku ng'weli haho na haho mukahayaga, 'Lelo ikutula mbula;' na nghana yaja chene. 55Nuulu gwahemba nyaga gufumile mu dakama nahene mukahayaga, 'Lelo i liimi likuseba' nghana gwashikiila. 56Bing'we bibeeleja, ng'wakuyumanija kagalukile ka si na malunde, aliyo i likanza ili i lyene ni ginehe limulemeelile u kulimanija?" 57"Nibuli a bing'we mulemeelilwe u kububona u butungilija u mu kalamulile king'we benekili? 58Nguno ulu uli na ng'wilemeelwa wako mujile kuli namuji, shiigelile ubeeje masala masoga aho mutaali mu nzila, uwinje u wilemeelwa; wiyigwe nanghwe kuko ataali kukushisha u kuli namuji. Nguno u namuji akukutuula mu makono ga nshilikale, nanghwe u nshilikale akukuponya mu jeela. 59Nalikuwila utalafuma mo nuulu hado, aho utaali kumala kulipa kushisha senti ya kumalija."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\