LUKA 2

1U mu shiku jenijo shikafunyiwa shilagilo na Kaisali Augusto, giki pye a banhu u mu si bandikwe. 2U wenubo bukabiza wandikwa bo kwandya aho Kilenio ali nsugi wa Sulia. 3Huna luulu pye a banhu buja kwandikwa, buli ng'wene ku nzengo go ng'wawe. 4U Yosefu nanghwe ubuuka i Galilaya, kufuma mu nzengo gwa Nazaleti. Ulinha kuja Buyudaya ku nzengo go ng'wa Daudi, gwitanagwa Betelehemu, nguno wali wa numba ya ng'wa Daudi na bubyile bokwe. 5Uja akandikwe hamo nu Malia uyo wali anungije, u mu shiku jenijo u Malia usangwa ali nda nhaale. 6Aho bali kwenuko lyushikiila i likanza lyakwe lya kubyala. 7Ubyala ng'wana ngosha; tang@i wakwe. Unkumba myenda ya sheleele, huna unaalikija ng'wiliilo lya mitugo, nguno bakagayiwa u ng'wanya u mu numba ya bageni. 8I mhandi jenijo baaliho badiimi ba ngholo baali lugundiiga; baali ku matogolo bakulanghanaga madale ga ngholo jabo makanza ga bujiku. 9Bahayimanila malaika o ng'wa Seeba obilongela, bupindiwa na bupe w'ikujo lya ng'wa Seeba, bogoha na kogohele kataale no! 10Aliyo u malaika ubawila giki, "Mutogohage, nguno nang'wenhela Nghulu Jawiza, ijo jikubiza ja buyegi butaale ku banhu bose. 11I lelo yeniyi, u mu nzengo go ng'wa Daudi ng'wabyalilagwa Mpija, Kilisto Seeba. 12I shimanikijo shing'we shili giki, mukumona Ng'wana ng'weleele alingiililwe myenda ya sheleele, alaajiwe ng'wiliilo lya mitugo!" 13Kuhayimanila lilonga ibita itaale lya ng'wigulu, nu malaika ng'wenuyo wisanja nabo. Bunkumilija Mulungu balihaya giki, 14"Ikujo libize kuli Mulungu higulya no, nu mu si ibize ho mhola u ku banhu abo banyegije." 15A bamalaika aho binga baja ng'wigulu, a badiimi benabo biwila giki, "Tujagi i Betelehemu tukagubone u mhayo uyo gwilongaga gwenuyu, uyo watoolekeja u Seeba." 16Nghana bihuuta bajile ko, buukansanga u Malia nu Yosefu, hamo nu Ng'wana alaalile ng'wiliilo lya mitugo. 17Aho bamona u Ng'wana bisomboola i mihayo yakwe, git'umo baali bawililwa. 18Pye abo bakigwa iyo bakawilwa na a badiimi bukumya no. 19Aliyo u Malia wisumbya pyi i mihayo yeniyo, wibika mu ngholo yakwe, uyuyideedenghanya. 20A badiimi aho bibona pyi i yeniyo, bushoka balinkumilija Mulungu, na kungongoola. Nguno iyo baali bawilwa bakibona i yose, giki yali git'umo baali bigwila. 21U Ng'wana aho washisha shiku inaane bunsaala, bung'winha i lina lyakwe i lya Yesu, ilo wali winhwa na malaika kuko ataali nuulu kutungilwa nda. 22Jahayushika i shiku ja kwejiwa kwabo, buntwala Yelusalemu kujuntuula ku butongi bo ng'wa Seeba, git'umo shihayilile shilagilo sha ng'wa Musa. 23H'umo yandikililwe mu shilagilo sha ng'wa Seeba, giki, "Buli ng'wana ngosha u wa kuhangula nda ya ng'wa nina, akwitanwa ali ng'wela kuli Seeba." 24Bufunya na shitambo git'umo shilagilo sha ng'wa Seeba shihayilile: nghuulu ibili, nuulu nghune ibili ja mhunda. 25U mu Yelusalemu walimo ngosha witanagwa Simioni, munhu ntungilija na wa logohano. Wali akulindiilile u kulungujiwa kwa Baisilaeli; nu Moyo Ng'wela wali hamo nanghwe. 26Niyo u Moyo Ng'wela wali wamanikija giki, atucha aho ataali kumona Kilisto Shiyunani Kilisto: Shihebulania Masiya; lina h'i limo.' o ng'wa Seeba. 27Huna u Moyo utongeela u munhu ng'wenuyo kuja ku hekalu, uukingila mo. Aho bang'wenha a babyaji bakwe u Ng'wana u Yesu, kwiza kwitilwa git'umo shali shimile sha shilagilo, u munhu ng'wenuyo 28ung'wanukula u Ng'wana mu makono gakwe. Huna unkumilija Mulungu alihaya giki, 29"Seeba, i haha luulu wanzunilija u nsese wako kwinga, aje mu mhola git'umo ukahayila. 30Nguno a miso gane gabubona u bupiji wako, 31ubo ubalonja-longegije banhu bose. 32Isana lya kwakila mahanga, n'ikujo kulwa banhu bako a Baisilaeli." 33U ise nu nina wa Ng'wana bakikumya iyo ikahayiwa kulwakwe. 34Huna u Simioni ng'wenuyo ubafuuha mbango. U nina u Malia u ng'wene ung'wila, "Managa giki, u Ng'wana ng'wenuyu ahelelilwe nimo uyo gukwenheleja banhu bingi u mu Baisilaeli kugwa, na bangi kugungumuka; hama akubiza shimanikijo sha kwihalalijiwa. 35Hangi maganiko ga ngholo ja banhu bingi gakutendwa ha ng'wape; niyo nu bebe u bupanga boko bukuching'wa lilushu!" 36Waliho na nghangi nkima, Ana ng'wana Fanueli; ngikulu o shiku ningi, o luganda lo ng'wa Asheli. A ha bunhya bokwe wali watoolwa, wikala nu ngoshi ikanza lya myaka mpungati, 37uchilwa! Huna wikala giko duhu atatoolilwe, kushisha myaka makumi anaane n'ine. Wali atingaga u mu hekalu, wikalaga ng'wenumo liimi ji na bujiku pe; nimo gokwe kulomba na kufunga. 38Nanghwe i likanza lyenilo wiza hoi, ubawila i mihayo ya Ng'wana ng'wenuyo, pye a bana Yelusalemu abo baali balindiilile bupiji. 39Aho bimala pyi i myanya git'umo shali shihayilile i shilagilo sha ng'wa Seeba, bushoka Galilaya ku nzengo gwabo gwa Nazaleti. 40U Ng'wana ukula, ubiza na nguzu, na a masala ukwija, hama ni mbango ja ng'wa Mulungu jali hamo nanghwe. 41Buli ng'waka a babyaji bakwe bajaga Yelusalemu, ku shigukulu sha pasaka. 42Na a haho washisha myaka ikumi n'ibili, bulinha bajile ko git'umo shali shimile sha shigukulu. 43Aho jang'wa i shiku ja shigukulu, bubuuka kushoka kaya. Aliyo u ndinha u Yesu usaaga Yelusalemu, kwike a babyaji bakwe baali batamanile. 44Bushimiza lugendo lwa lushiku lugima, baliganika giki nanghwe alimo duhu u ng'wibita lya banhu. Bahayungayiwa, bandya kunkooba u mu badugu nu mu bimane babo. 45Aho baduuma u kumona, bushoka i Yelusalemu bakunkoobaga. 46Jubita shiku idatu, bahayuja ku hekalu buukansangila mo, wigashaga na balangi, alibadegeleka na kuyubabuja mabujo. 47Pye abo bang'wigwaga babukumyaga u witegeleja bokwe, na a mashosho gakwe. 48A babyaji bakwe aho bamona budedebala! U nina ung'wila giki, "Bebe Ng'wana, nibuli watwitilile mhayo guli giko? U nene nu so watupinihagije no, tukukukoobaga!" 49Nanghwe ubashokeja ubawila, "Nibuli mulinikooba? Mutamanile giki shinigeleelilwe kubiza mu numba ya ng'wa Baba?" 50Kwike batagwitegelegije u mhayo uyo akabawila gwenuyo. 51Aliyo ushoka nabo, butulumenha bajile i Nazaleti, uyubigwa mu yose. U nina wibika mu ngholo yakwe pyi i yeniyi. 52U Yesu ukula, ongeja u mu witegeleja, nu mu kunyeja u Mulungu, na a banhu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\