LUKA 22

1Huna luulu shegeela kushika shigukulu sha migati iti na shibimbya, isho shikitanagwa pasaka. 2A bagabiji bataale na a balangi ba shilagilo busangwa bakukoobaga nzila ya kunyagaja u Yesu; kwike baali babogoha a banhu. 3U Shetani ung'wingila Yuda, uyo witanagwa Isikaliote; wali umo wa babo ikumi na babili. 4Huna u munhu ng'wenuyo uja ku bagabiji bataale na balanghani ba hekalu, uukalomana nabo umo alaboolekegeje u Yesu bandime. 5Bakayega no, bizunilija kung'winha hela. 6Nanghwe wizunilija nabo mili ngima; wandya na kukooba ng'wanya gwa kuboolekeja, balandime aho ibita lya banhu litiho. 7Huna lushika lushiku ulo lwali lwa migati iti na shibimbya; ulo shiigelile isinzwe i ngholo ya pasaka. 8U Yesu ubatuma ba Petelo na Yohana; uhaya, "Jagi mukilonja-lonje i pasaka tulaalye." 9Bumuja giki, "Utogilwe tuje hali uko tukilonja-longeje?" 10Ubawila, "Jagi u mu nzengo, ulu mulashike mo mukumona ngosha aseselile lunno lwa minzi; nondeelagi mukingile ning'we u mu numba iyo alakingile. 11Ulu ng'ushika ng'wilagi u ng'wenekili kaya giki, 'U Nangi alibuja: Shili hali i chumba sha bageni umo nakuliila pasaka hamo na bahemba bane?' 12Akung'oolekeja chumba shitaale shili ku golofa shigolanije nghana-nghana, lonja-lonjagi ng'wenumo." 13Aho baja busanga git'umo akabawilila, nghana bilonja-lonja i pasaka. 14Lyahayushika i likanza, wigasha kulya shiliwa hamo nabo a batung'wa bakwe. 15Ubawila giki, "Naali na nghumbu ningi no ja kwilya hamo ning'we i pasaka yeniyi, kuko nataali kuluhiwa. 16Nguno nalimuwila giki natilya hangi, kushisha aho ikushikilijiwa mu butemi bo ng'wa Mulungu." 17Huna usola shikombe; aho wamala kulumba, ubinha alihaya giki, "Anukulagi mugabanhe, 18nguno nalimuwila kufuma haha, natung'wa hangi matwajo ga nzabibu kushisha bushike u butemi bo ng'wa Mulungu." 19Usola na ngati, aho wamala kulumba ugumeganya; ubinha kunu alibawila giki, "U gwenuyu mili gwane, uyo gulifunyiwa kulwa nguno ying'we, muliitage giki kulwa kunizukwa." 20Aho bamala u kulya, ni shikombe wita giko; ubawila giki, "I shikombe ishi shili ilagane ipya mu mininga gane, ayo galidika kulwa nguno ying'we. 21Kwike managi giki, u nkono gwakwe u nodeeji wane guli hamo nane a ha meza aha! 22U Ng'wana wa Munhu ajile git'umo ihelelilwe, aliyo ali mu kwihiga kutaale no u munhu uyo alinodeela!" 23Bandya kwibuja boi benekili giki himba nani u mubo uyo wahayaga kugwita u mhayo gwenuyo! 24Kuhayimanila yajuuka yombo a ha gati yabo; baliyoja giki himba nani u mubo igeleelilwe kubiza ntaale wabo. 25Nanghwe ubawila, "A batemi ba mahanga h'abo bakabizaga bataale; na a basugi babo bakakumilijiagwa giki bashilela-mhina. 26Aliyo u ku bing'we iti giko, u ntaale mu bing'we ni abizage giti hu ndo, u nsugi nanghwe abize giti ntoneeji. 27Angu u ntaale ni ali; uyo igashije akulyaga shiliwa, nuulu uyo akutagambaga na butoneeji? Ati uyo igashije? Ili git'umo nali u nene u mu bing'we; nali giti ntoneeji! 28Aliyo a bing'we h'abo muli hamo nane u ng'wikanza lya kugeng'wa kwane pyi i lyose. 29Na luulu nu nene namubikilile butemi git'umo Baba anibikilile u nene; 30giki mulabize ba kuyulya na kung'wa hamo nane a ha meza yane u mu butemi bone. Niyo muligashe ha masumbi ga butemi, mubize balamuji ba ng'anda ikumi n'ibili ja Baisilaeli." 31"Simoni, bebe Simoni, managa giki u Shetani ali na nghumbu no-no-no ja kumusungula giti busiga. 32Aliyo naamalile kukulombela, giki u kuzunya kwako kutizuchabagila. U bebe ulu ulanigalukile, ukubaguzuhya na a baana bang'wing'we!" 33U Petelo unshokeja giki, "Seeba, angu niyo u nene nazunije nuulu kutungwa hamo nangho, pyi nuulu kucha nangho!" 34Nanghwe uhaya, "Petelo, nalikuwila i lelo iyi ituhila nghungulume aho u bebe utaali kunilema nghangala idatu giki utanimanile." 35Huna u Yesu ongeja kubawila giki, "Aho nakamutuma kuja muti na mbogoshi, nuulu nfuko, nuulu shilatu, mukagehelwa shikolo?" Buhaya, "Tutagehelilwe." 36Huna uhaya, "Aliyo i haha, uyo ali na mbogoshi ni isolage, nu yuyo ali na nfuko nanghwe iite chene; uyo ati na lushu ni ajinjage nuulu shizwalo alugule. 37Nguno nalimuwila shiigelile gushikilijiwe u mhayo uyo gwandikilwe kulwane; giki, 'Akabalanijiwa mu bagomi'. Na nghana iyo nahelelilwe shiigelile ishikiile a ha bukalikijo wayo!" 38Nabo bung'wila, "Seeba tuli najo shu ibili a henaha." Nanghwe ubawila, "Jigelaga luulu i jenijo." 39Aho winga a henaho, uja ku lugulu lo mizeituni, git'umo witilaga na kale; na a bahemba bakwe bunondeela. 40Wahayushika u kwipandi lyenilo ubawila giki, "Lombagi mutizingila mu kugeng'wa." 41Huna ubingila, uja kabbaala ka bu kule giti bo kuluuta kawe. Uukatuja mazwi wandya kulomba; 42Uhaya giki, "Baba, ulu ulizunya ningijage i shikombe shenishi! Kwike iti git'umo natogelilwe nene, aliyo iyo witogilwe bebe hu yene ishikilijiwe." [ 43Malaika ung'wilongela kufuma ng'wigulu, wiza unguzuhya. 44Kulwa kusaatwa kutaale, walombaga na bujangiizu mu kwifunya kose; kushisha luyilo luyutoona ha si, giti mamote ga mininga!] 45Wahayubuuka aho walombelaga, uja aho baali a bahemba, ubasanga balaalaga, nguno ya bupina. 46Ubawila giki, "Nibuli ng'walaalaga? Buukagi mulombe, mutizingila mu kugeng'wa!" 47Aho ataali uyomba, kuhayimanila lyashika ibita alitongeelile u Yuda, uyo wali umo wa babo ikumi na babili. Ung'wegeela u Yesu kumbipa! 48Nanghwe u Yesu ung'wila, "Yuda, u Ng'wana wa Munhu ulinodeela bo kumbipa?" 49Abo baali nanghwe u Yesu aho babona yaja giko; buhaya, "Seeba tubamamaaje shu!" 50Na nghana umo wabo uhubenga lilushu, lyubitila gutu go bulyo go ntumami o ntaale wa bagabiji; gutinika! 51Nanghwe u Yesu ushosha, "Lekagi i giko." Ugukuumya u gutu, umpija. 52Huna u Yesu ubawila a bagabiji bataale na a balanghani ba hekalu, pye na a banamhala abo baali biza kundima; uhaya giki, "Ng'wiza na mapanga na milangha giti kudima nsambo! 53Iki buli lushiku naludilaga hamo ning'we mu hekalu, aliyo ng'wali mutugemaga u kunidima. Kwike ili lili ikanza ling'we na lya budula bo giiti!" 54Aho bandima buntwala ku ng'wa ntaale wa bagabiji; nu Petelo ukuubija bo ka kule. 55Bahayushika bubacha moto ha gwalugwa bigasha; nanghwe u Petelo wiza hoi wigasha hamo nabo. 56Aho igashije giko, ntumami nkima umona kulwa bupe bo moto, unkalalila; kuhayimanila wahaya, "Nu yuyu wali hamo nanghwe!" 57Ulema no; kunu alihaya giki, "Bebe mayu, u nene nataamanile u munhu ng'wenuyo!" 58Aho kabita kakanza kado ungi umona; nanghwe uhaya, "Tuhaya nu bebe uli umo wabo ahene!" Nanghwe u Petelo uhaya, "Bebe ngosha, nati ng'wene!" 59Lyahayubita hangi ikanza giti lya sa imo, ungi hangi wandya kuhaya, niyo alifunya na bukaaniji giki, "I gete nghana nu ng'wenuyu wali hamo nanghwe, angu niyo nanghwe muna Galilaya!" 60U Petelo uhaya hangi giki, "Bebe baba, u nene natugumanaga gete uyo uliguhaya!" Aho wakalicha duhu u kuyomba giko, haho na haho yuhila nghungulume. 61Nanghwe u Seeba wikibuka unola u Petelo; u Petelo ugwizukwa u mhayo go ng'wa Seeba uyo wali wang'wila giki, "I lelo ukunilema nghangala idatu aho nghungulume itaali kuhila!" 62Gunchima no, ufuma hanze uukalila mu kusaatwa kutaale! 63A banhu abo bananghanaga u Yesu bandya kungimba nyachilu na kuntula, kunu 64bankundikijaga u ku miso; huna bang'wila giki, "Alimanijaga, nani wakutula!" 65Buyumponangija na mihayo yingi mingi ya kunsondagula! 66Aho wela, a banamhala na a bagabiji bataale na a balangi ba shilagilo bikobya, huna wenhwa u Yesu ng'wibanza lyabo. 67Bandya kung'wila, "Bebe, tuwilage ulu uli Kilisto;" nanghwe ubawila giki, "Al'iki nahene nuulu nakamuwila mutiko u kuzunya. 68Hama nuulu numubuja mhayo nahene hangi mutudula nuulu kunishokeja. 69Kwike kufuma haha u Ng'wana wa Munhu akubiza igashije ku nkono gwa bulyo gwa nguzu, gwa ng'wa Mulungu." 70Pye a bose buhoolanija kuhaya giki, "U bebe hu uli Ng'wana wa ng'wa Mulungu?" Nanghwe ubawila, "A bing'we h'abo mulihaya nali ng'wene." 71Huna buhaya giki, "Tutaali na nguno ki hangi na bukaaniji bungi? Angu twang'wigwa wahaya na nomo gwakwe wei ng'wenekili!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\