LUKA 3

1Mu ng'waka gw'ikumi n'itano gwa busugi bo ng'wa Kaisali Tibelio, u nsugi wa Buyudaya wali Pontio Pilato. U ntemi wa Galilaya wali Helode, u Filipo u ng'wanong'wawe wali ntemi wa Itulea na Tulakonio; Lisania nanghwe wali ntemi wa Abilene. 2U nimo gwa bugabiji butaale gwali ha silili ya ng'wa Anasi na Kayafa. U mu shiku jenijo u mhayo go ng'wa Mulungu gung'wiziila Yohana, u ng'witunja o ng'wa Zakalia, u ku matogolo uko wikalaga. 3Wandya kuja akulomeelaga pye a hose u mu si ja mbalama ya mongo gwa Yolodani. Walomeelaga ya bubatiijiwa kulwa kugaluka na kwingila mu kulekejiwa kwa shibi. 4Git'umo gwandikilwe mu shitabo sha mihayo ya nghangi Isaya giki, "Ilaka lya munhu alihamuka mu matogolo, beeja-beejagi ikuuwa lya ng'wa Seeba, goloolagi nzila jakwe. 5Buli longa lukufukiilwa, i ngulu jikutubijiwa, ni migunguli i yose; hama i nzila ijo jiigomagomile jikugoloolwa, ni ja magagala-gagala jikulenganijiwa. 6Ha numa ya henaho pye a banhu bakububona u bupiji bo ng'wa Mulungu." 7Mabita mataale ga banhu gakayiza u kuli Yohana kubatiijiwa, aliyo uyubahugula alibawila giki, "Bing'we bubyile wa shipili, nani wamuchagulile giki mugupeele u nsango uyo guliza? 8Ali luulu, twajagi matwajo kulwa koolecha bukaaniji bo kugaluka kwing'we. Mutizandya kwiwila giki, 'Tuli na nkulugenji wise Abulahamu.' Nguno nalimuwila nuulu kufuma mu mawe git'aya, u Mulungu adugije kumukija baana u Abulahamu. 9Niyo i haha iliho mbasa ituulilwe nghana-nghana a ha matina ga miti. Hu kuhaya buli nti uyo gututwaja matwajo gawiza, gukubbutwa, guponyiwe mu moto." 10Huna a mabita ga banhu guyumuja galihaya, "I gisi luulu twite ginehe?" 11Nanghwe ubashokeja ubawila giki, "Uyo ali na nghanjo ibili ang'winhe uyo ati nayo, nu yuyo ali na shiliwa iite chene." 12A batobisha ba goodi nabo biza u kuli we giki ababatiije. Aho bamuja, "Nangi, al'a bise twite ginehe?" 13Nanghwe ubawila, "Ng'ushikilija u kwita iyo mulagililwe, kwike yaya u kukilanija." 14Na bashilikale bumuja giki, "A bise nise twite ginehe?" Nanghwe ubashokeja, "Oyagi u kubiboneela a banhu, nu kubalembekeja, niyo muyufujiwa ni mishahala ying'we." 15Pye a banhu baali balindiila mu kwisagilwa, kunu bakwideedenghanyaga u mu ngholo jabo ulu giki u Yohana hu wali ng'wene u Kilisto. 16Aliyo u wei ng'wenekili u Yohana akabashokeja pye a bose ubawila giki, "U nene nghana nalimubatiija na minzi, aliyo aliza uyo anikilile u budula, uyo natigeleelilwe u nene nuulu kutaligula matungijo ga shilatu shakwe; u ng'wenuyo h'uyo akumubatiija na Moyo Ng'wela na moto. 17U luhungo lokwe ali nalo mu nkono gokwe wei ng'wenekili, hama u lubuuga lokwe akulupyagula alweje pe. U busiga akubukuminga chiza abutuule ng'wiluuli lyakwe; aliyo a meela akugapemba mu moto guti gwa kujima!" 18Niyo akabalomeela na kubahugula a banhu mihayo mingi ya mbika na mbika. 19Nu ntemi Helode unghugula kulwa nguno ya ng'wa Helodia uyo wali nke wa ng'wanong'wawe, na kulwa mihayo yingi-yingi i yabubi iyo wiyitaga. 20Aliyo u Helode akamponya u Yohana mu jeela, ubiza ongeja gwabubi gungi a higulya ya mibi i yose! 21Bahayubatiijiwa pye a banhu, nu Yesu ubatiijiwa; aho alilomba, kuhayimanila i ligulu lyaluguka. 22Moyo Ng'wela wika ali mu mili giti gwa nghuulu izile a hali we; n'ilaka liza kufuma u ng'wigulu lilihaya giki, "U bebe uli Ng'wana wane Ntogwa, uyo nakuyegelile hataale no." 23U Yesu aho alandya kutumama wali na myaka giti makumi adatu, wiganikilagwa giki oli ng'witunja o ng'wa Yosefu, uyo oli ng'wana Eli; 24ng'witunja o ng'wa Matati, o ng'wa Lawi, o ng'wa Meliki, o ng'wa Yanai, o ng'wa Yosefu. 25O ng'wa Matatia, o ng'wa Amosi, o ng'wa Naumu, o ng'wa Hesili, o ng'wa Nagai. 26O ng'wa Maati, o ng'wa Matatia, o ng'wa Semei, o ng'wa Yosefu, o ng'wa Yuda. 27O ng'wa Yonani, o ng'wa Lesa, o ng'wa Zelubabeli, o ng'wa Salatieli, o ng'wa Neli. 28O ng'wa Meliki, o ng'wa Adi, o ng'wa Kosamu, o ng'wa Elimadamu, o ng'wa Eli. 29O ng'wa Yoshwa, o ng'wa Eliezeli, o ng'wa Yolimu, o ng'wa Matati, o ng'wa Lawi. 30O ng'wa Simioni, o ng'wa Yuda, o ng'wa Yosefu, o ng'wa Yonamu, o ng'wa Eliakimu. 31O ng'wa Melea, o ng'wa Mena, o ng'wa Matata, o ng'wa Nasani, o ng'wa Daudi. 32O ng'wa Yese, o ng'wa Obedi, o ng'wa Boazi, o ng'wa Salimoni, o ng'wa Naasoni. 33O ng'wa Aminadabu, o ng'wa Lamu, o ng'wa Esilomu, o ng'wa Falesi, o ng'wa Yuda. 34O ng'wa Yakobo, o ng'wa Isaka, o ng'wa Abulahamu, o ng'wa Tela, o ng'wa Naholi. 35O ng'wa Selugi, o ng'wa Leu, o ng'wa Pelegi, o ng'wa Ebali, o ng'wa Saala. 36O ng'wa Kainamu, o ng'wa Alifakisadi, o ng'wa Shemu, o ng'wa Noa, o ng'wa Lameki. 37O ng'wa Matusela, o ng'wa Enoka, o ng'wa Yaleti, o ng'wa Mahalaleeli, o ng'wa Kainamu. 38O ng'wa Enosi, o ng'wa Seti, o ng'wa Adamu, o ng'wa Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\