LUKA 5

1Lwise lungi u Yesu wali wimiila ha ng'walo gwa nyanza ya Genesaleti, a banhu bung'okaliila kudegeleka mhayo go ng'wa Mulungu. 2Ubona mato abili gali a ha ng'walo gwa nyanza; aliyo a bategi baali bagaleka, boojaga mitego ha mhujo. 3Wingila mu limo lyago, lyali lya ng'wa Simoni, ung'wila alisegeje ho hado, libize giti lyagwingila u ng'walo. Huna wigasha mo, wandya kubalanga a banhu. 4Aho wamala u kulanga ung'wila u Simoni giki, "Bugaga uje ku bujiba, ukategele kwene i mitego ying'we, mukugwasha." 5Nanghwe u Simoni ung'wila, "Seeba twakoyaga no bujiku pe, aliyo nduhu nuulu kugwasha shose-shose; kwike iki ulihaya, nahene naje ko nakitege i mitego." 6Aho wita giko bugwasha ndilo ningi no, nose i mitego yabo yandya kutanduka! 7Baali na bichabo mu lyato lingi, bubashinyela bize babambilije. Aho bashika bugokaja pyi bubili wago a mato, nose guyuhaya kutubila kulwa budito bo ndilo! 8U Simoni aho wabona giko, utuja mazwi u ku butongi bo ng'wa Yesu uhaya giki, "Ingaga Seeba unileke u nene, nguno nali munhu wa shibi!" 9Nguno aho bapandika ndilo ningi giko, akakumya no, pye na a bangi abo wali nabo. 10Pye na a bategi biye u Simoni, a ba Yakobo nu Yohana, a bitunja ba ng'wa Zebedayo nabo bakakumya no. Huna u Yesu ung'wila u Simoni giki, "Utogohage; kufuma haha ukubiza nzubi wa banhu, kubingija mu bupanga." 11Aho bagakoja ha ng'walo a mato, buleka pyi i shikolo, bunondeela wei. 12Ikanza ilebe wali mu nzengo gumo gwaho, waliho ngosha umo wali watowa mbiji, aho wamona u Yesu, winama kushisha ha si; kunu aling'wikumbilija alihaya, "Seeba ulu utogwa udugije kuneeja!" 13U Yesu ugoloola nkono unkuumya; kunu aling'wila giki, "Natogagwa elaga!" Haho na haho i mbiji jung'winga. 14Huna unkomeleja u munhu ng'wenuyo giki atizung'wila munhu nuulu umo, aliyo ung'wila, "Jaga ukiyooleche kuli ngabiji, ukafunye na shakwinha kulwa kwejiwa kwako, git'umo Musa alagilile; bubize ho bukaaniji kubo." 15U lukumo lokwe lukasambaala, buyung'okaliila banhu bingi kwiza kundegeleka, na kupijiwa ndwala jabo ja buli mbika. 16Kwike u wei wisundaga waja ku mapandi gati na banhu, kujulomba iyene. 17Na lushiku lungi hangi walangaga, baali bigasha ho na Bafalisayo hamo na balangi ba shilagilo, ba kufuma mu magunguli gose, a ga mu Galilaya, ni Buyudaya; pye na Yelusalemu. U budula bo ng'wa Seeba boli hamo nanghwe kulwa kupija basaatu. 18Kuhayimanila bashika bagosha babuukije munhu ha shilago, wali na busaatu wa mangwisha; i nghumbu jabo jali kunshisha ha butongi bo ng'wa Yesu. 19Aliyo iki a banhu baali bingi bugayiwa i nzila ya kunshisha aho wali u Yesu. Bulinha kwigulya ya numba buukagahega a malongo na a mazengo I numba ja Baisilaeli i shiku jenijo jaali ja mbika ya matembe.', huna bung'wicha ni shilago shakwe buntuula ha gati-gati ha butongi bo ng'wa Yesu. 20U Yesu aho wakubona u kuzunya kwabo, uhaya, "Bahebu, olekejiagwa i shibi shako." 21A balangi ba shilagilo na a Bafalisayo bandya kung'ung'uula balihaya, "U munhu ng'wenuyu ni nani i gete aguhayaga mihayo ya nyagimu giko? Nani uyo adugije kulekeja shibi ulu ati Mulungu duhu!" 22U Yesu ubudeeba u bung'ung'uuji wabo, huna ushosha alibawila giki, "Nibuli mukung'ung'uulaga u mu ngholo jing'we? 23I gisi, u nogu ni guli ginehe? U gwa kuhaya giki, 'Walekejiagwa i shibi shako;' nuulu hamo u gwa kuhaya giki, 'Buukaga ushimize?' 24Ali luulu, shiigelile mumane giki u Ng'wana o Munhu ali nabo u budula bo kulekeja shibi u mu si." Huna ung'wila u nsaatu giki, "Nalikuwila buukaga, ushibuuche i shilago shako uje kaya." 25Nghana ubuuka haho na haho mu butongi wabo, ushibuucha i shilago isho wali ashilaalilile, ugumha ajile kaya akunkumilijaga Mulungu. 26Pye bugwilwa idedebaja, bogoha no; buyunkumilija Mulungu gwike, kunu bakwiwilaga giki, "Lelo twabona mihayo ya kukamaaja!" 27Yahayubita i yeniyo, ufuma winga a henaho; umona ntobisha wa goodi, lina lyakwe Lawi, igashije ng'witobisijo lya goodi; ung'wila, "Nilondeelage." 28Ushileka pyi i shikolo, ubuuka unondeela. 29U Lawi aho washika ha ng'wakwe umeegeja shigukulu shitaale u Yesu. Lyaliho n'ibita itaale lya batobisha ba goodi na banhu bangi; nabo bigasha u kulya i shiliwa. 30Kwike a Bafalisayo na a balangi babo ba shilagilo buyuduguma u ku bahemba bakwe; bakubawilaga giki, "Nibuli mukulyaga na kung'wa hamo na batobisha ba goodi, buyaga na banhu ba shibi?" 31Aliyo u Yesu ushosha ubawila, "A banhu a bapanga bati na nguno na nfumu, aliyo a basaatu h'abo bakankoobaga. 32U nene natizile kwitana batungilija, aliyo ba shibi; giki bagaluke." 33Huna bung'wila giki, "Nghangala ningi a bahemba ba ng'wa Yohana bakabizaga na ikanza lya kufunga na kulomba, pye na a ba Bafalisayo bakiitaga i giko; lelo a bako bene ni bakulyaga na kung'wa duhu shi!" 34Nanghwe u Yesu ubawila giki, "Mudugije kubiita bafunge a bageni ba ha bukwilima, aliyo nu ntooji ataali hamo nabo? 35Jikushika i shiku ja kwingijiwa u ntooji, u mu shiku jenijo hu bakuyufunga!" 36Ubawila lusumo giki. "Atiho uyo akatandulaga shilaka kwinga ha ng'wenda mpya wasumiila ha ng'wenda nkulukulu. Ulu wita giko akubiza wagutandula nu mpya, yukenaaguka bubili wayo; nguno u ng'wenda u nkulukulu gutizunilija ni shilaka i shipya. 37Na hangi atiho uyo akabikaga divai mhya ng'wibikilo ikulukulu, ulu wita giko, i divai i mhya ikulitandula i libikilo i likulukulu; yidika ha si i divai, ni libikilo lyukenaaguka. 38Aliyo i divai i mhya shiigelile ibikwe ng'wibikilo ipya. 39Nuulu hangi atiho munhu wa kung'wa shakung'wa sha kale huna hangi ushoka kwikumva shisuhya; nguno akuhaya giki i sha kale shinonu!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\